دستور العمل های فنی و ترویجی

 

عنوان :دستورالعمل آماده سازي بذر جهت جوانه‌زنی و کاشت گونه‌های غیراهلی جنس پسته

نویسنده :حجت هاشمي نسب، سيدجواد حسيني فرد، علي اسماعيل پور، حميد علي پور، بهمن پناهي


عنوان : تبدیل روغن پسته‌های ضایعاتی به صابون بهداشتی

نویسنده :رزا درگاهی، مژده حیدری، حمیده سلمانی نژاد


 

عنوان :تأثير انجماد و پوشش آلژينات بر ماندگاري پسته تازه

نویسنده :نجمه پاكدامن


عنوان :دستورالعمل افزايش بهره وري استفاده از آب در باغ هاي پسته

نویسنده :محمد عبدالهي عزت آبادي


عنوان :دستورالعمل کنترل پسيل معمولي پسته

نویسنده :مهدي بصيرت، سيد يحيي امامي


عنوان :دستورالعمل پیش­ آگاهی زمان مبارزه با پروانه چوبخوار پسته

نویسنده :مهدي بصيرت


عنوان :دستورالعمل افزايش بهره وري تولید پسته

نویسنده :رضا صداقت


عنوان :دستورالعمل راهكارهاي كاهش فقر و نابرابري درآمدي در مناطق پسته‌كاري‌استان كرمان

نویسنده :رضا صداقت


عنوان :دستورالعمل تهيه كمپوست با استفاده از پوست نرم  پسته

نویسنده :مژده حيدري


عنوان :دستورالعمل توليد كمپوست غني شده از ضايعات پوست نرم پسته

نویسنده :ماريه نادي


عنوان :كودهاي غني شده

نویسنده :سیدجواد حسینی فرد


عنوان :دستورالعمل مديريت پوسيدگي طوقه و ريشه پسته (گموز) با محلول‏پاشیقارچ‌كش اِليت بعد از برداشت محصول

نویسنده :محمد مرادي، امير حسين محمدي، معصومه حقدل


عنوان :دستورالعمل استفاده از حشره كش «مووِنتو اس سي 100» به منظور كنترل پسيل معمولي پسته در باغ هاي پسته

نویسنده :سیديحيي امامي، مهدي بصيرت، امير حسين محمدي