اعضاء هیئت علمی

نام ونام خانوادگی: علی اسماعیل پور

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی: باغبانی

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : aesmailpour14@gmail.com

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی:مریم افروشه
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی: باغبانی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :Afrousheh@pri.ir
شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی: مهدی بصیرت

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی: دکتری

گرایش تحصیلی: حشره شناسی

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : m-basirat@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:نجمه پاکدامن
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:فیزیولوژی گیاهی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :pakdaman@pri.ir
شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی: بهمن پناهی

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی: فیزیولوژی درختان میوه

محل فعالیت : مرکز تحقیقات و منابع طبیعی کرمان

شماره تماس : 32117396-034

پست الکترونیکی : b.panahi@areeo.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی: علی تاج آبادی پور

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : tajabadi@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی: سید جواد حسینی فرد

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری خاکشناسی

گرایش تحصیلی:حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : hosseinifard@pri.ir

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی: معصومه حقدل

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : m-haghdel@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی: احمد شاکر اردکانی

سمت:عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری صنایع غذایی
گرایش تحصیلی: تکنولوژی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی :shaker@pri.ir، a.shaker@areeo.ir

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی:رضا صداقت

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:اقتصاد کشاورزی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :sedaghatr@gmail.com

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی:ناصر صداقتی

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:آبیاری و زهکشی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :n-sedaghati@pri.ir

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی:محمد عبدالهی

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری اقتصاد کشاورزی
گرایش تحصیلی:مدیریت مزرعه

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :abdolahi@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:حمید علیپور

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری فیزیولوژی گیاهی
گرایش تحصیلی:باغبانی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :h-alipour@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:امیر حسین محمدی

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :ah-mohammadi@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:محمد مرادی
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:بیماری شناسی گیاهی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :moradi@pri.ir

شرح سوابق علمی

C.V


نام ونام خانوادگی:ماریه نادی
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:شیمی خاک
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :Nadi@pri.ir
شرح سوابق علمی

C.V

 


نام ونام خانوادگی:حجت هاشمی نسب
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:اصلاح نباتات و ژنتیک
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :hojathashemi@gmail.com
شرح سوابق علمی


اعضاء هیئت علمی بازنشسته


نام ونام خانوادگی: امان اله جوانشاه

سمت: عضو هیات علمی

مدرک تحصیلی:دکتری باغبانی

گرایش تحصیلی:باغبانی

محل فعالیت : ستاد پژوهشكده

شماره تماس : 7-34225205-034

پست الکترونیکی : Javanshah@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:اکبر محمدی

سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
گرایش تحصیلی:آبیاری و زهکشی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :akmohamadi@yahoo.com

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:حمید هاشمی راد
سمت:عضو هیات علمی
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
گرایش تحصیلی:حشره شناسی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :7-34225205-034
پست الکترونیکی :H-Hashemirad@pri.ir


نام ونام خانوادگی:سيد يحيي امامي
سمت:عضو هیات علمی بازنشسته
مدرک تحصیلی:فوق ليسانس
گرایش تحصیلی:گياهپزشكي
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :
پست الکترونیکی :emami@pri.ir

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:فرامرز صالحی

سمت:عضو هیات علمی بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
گرایش تحصیلی:تغذیه گیاهی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده

شماره تماس :

پست الکترونیکی :faramarzsalehi@yahoo.com


نام ونام خانوادگی:خلیل صامت

سمت:محقق بازنشسته

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس دفع آفات نباتی
گرایش تحصیلی:حشره شناسی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:حسین فریور مهین

سمت:محقق بازنشسته
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس آفات و بیماریها
گرایش تحصیلی:حشره شناسی و نماتد شناسی

محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :
پست الکترونیکی :h_farivar20@yahoo.com

شرح سوابق علمی


نام ونام خانوادگی:منصور مؤذن پور
سمت:عضو هیات علمی بازنشسته
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس خاکشناسی
گرایش تحصیلی: آبیاری و مدیریت منابع
محل فعالیت :ستاد مؤسسه


نام ونام خانوادگی:محمدرضا مهرنژاد
سمت:عضو هیات علمی بازنشسته
مدرک تحصیلی:دکتری
گرایش تحصیلی:کنترل بیولوژیک آفات گیاهی
محل فعالیت :ستاد پژوهشكده
شماره تماس :
پست الکترونیکی :mehrnezhad@pri.ir

شرح سوابق علمی