واحد حراست

 

شرح وظایف واحد حراست

1-  ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت،  ثبت ،‌ صدور و ارسال کلیه مکاتبات طبقه بندی شده مربوط به مجموعه.
2-  کنترل و نظارت بر حضور اتباع بیگانه در مجموعه .
3-  پاسخ به استعلامات
4-  پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی در محیط .
5-  پیش بینی و شناسایی زمینه ها و گلوگاههای تخلفات، جهت پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم .
6-  حفاظت و پاسداری از اماکن و تأسیسات طبقه بندی شده به منظور جلوگیری از بروز خطرات و تهدیدات امنیتی.
7-  تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم در جهت تدابیر امنیتی و حفاظتی برای حفظ و نگهداری اسناد و مدارک طبقه بندی شده در مجموعه.
8-  پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی ( از قبیل تجمع ، تحصن ،‌ اعتصاب و … ) در مجموعه .
9- تهیه شناسنامه محیطی ، پتانسیل ها و مزیت های نسبی ،‌ چالشهای ویژه و بهنگام نمودن اطلاعات مربوط به محیط مجموعه.
10-  تشکیل پرونده حفاظتی برای مدیران و کارکنان و ایجاد بایگانی محرمانه پرسنلی .
11-  بررسی و برنامه ریزی برای آموزش مورد نیاز همکاران حفاظت فيزيكي در راستای وظائف محوله .
12- شناسایی نقاط ضعف (اعم از نارسائیها ، عوامل ایجاد نارضایتی و کانونهای بحران زا) و آسیب شناسی ریشه ای علل تأثیر تهدیدات برون سازمانی بر عوامل انسانی ، کارکردی و فرآیند های اجرایی به منظور پیش بینی و پیشگیری از وقوع بحرانها .
13- اتخاذ تدابیر حفاظتی لازم به منظور حفظ و نگهداری از اسناد ، مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده مجموعه.
14- ارائه مشاوره های حفاظتی و امنیتی درزمینه مسائل مرتبط با اهداف ، نیروی انسانی و عوامل محیطی مؤثر برمجموعه بمنظور اصلاح عملکردها ، فرآیندها و بازنگری در سیاستها و …. و جلوگیری از حوادث در راستای ارتقاء بهره وری سازمانی به مسئولین ذیربط .

 

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 روح الله باقريان مسئول حراست
2 محمود مهدي زاده نگهبان
3 رضا حسن بيگي نگهبان
4 يدالله ميرزايي نگهبان
5 مهدي رضائيان نگهبان