ریاست موسسه

 

نام ونام خانوادگی: اميرحسين محمدي
مدرک تحصیلی: دکتری بيماري شناسي گياهي
گرایش تحصیلی: بيماري
دوره ریاست: از سال 1401
پست الکترونیکی : ah-mohammadi@pri.ir
تلفن تماس: 034-34225201-2
سوابق علمی : شرح سوابق علمی