.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
PESIL Agonoscena pistaciae

 

پسيل معمولي پسته Agonoscena pistaciae :

    پسيل معمولي پسته،  مهمترين آفت پسته است كه باغداران به آن شيره خشك مي گويند،  زيرا عسلك دفع شده از انتهاي بدن پوره هاي اين آفت در مقابل هوا خشك شده، تبديل به دانه‍ هاي مدور شكري مانندي مي ‍شود كه روي برگ‍ها و زير درخت مي‍ ريزد. زمستان را به صورت حشره كامل مي‍ گذرانند و اوائل ارديبهشت ماه معمولاً تخم ‍ريزي مي ‍كند و نوزادهاي آن از شيره نباتي تغذيه مي ‍نمايد تا تبديل به حشره بالغ گردند.

شكل 145- نمايش پسيل پسته روي برگ گياه

شكل 146- شدت تراكم پسيل روي گياه

 

خسارت پسيل معمولي پسته :

   در اثر مكيدن شيره گياهي توسط پسيل معمولي پسته  وزن  مغز آن كاهش، درصد پوكي افزايش و ميزان خنداني هم كاهش مي‍ يابد. گياه آفت زده ضعيف شده و گاهي لكه‍ هاي قهوه‍ اي سوخته روي برگ‍ها ديده مي ‍شود. از ديگر خسارت‍هاي اين آفت ريزش برگ‍ها و جوانه هاي ميوه‍ دهنده سال بعد و  همچنين بسته شدن روزنه ها در اثر ترشح عسلك مي ‍باشد.

شكل شماره 147- نحوه خسارت پسيل روي گياه

 

مبارزه :

    سم پاشي نقاط آلوده در هنگامي كه روي 50 % از برگ‍هاي درختان باغ بطور متوسط 15-10 پوره آفت وجود داشته باشد، توصيه مي شود. بهترين زمان مبارزه با پسيل وقتي است كه جمعيت پوره ها زياد و جمعيت تخم‍ها و حشرات كامل كم باشد كه معمولاً حدود اواخر ارديبهشت ماه مي‍ باشد. زماني كه طغيان پسيل معمولي پسته وجود داشته باشد بايد از مواد حشره‍ كش توصيه شده عليه آفات بهره جست.