.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
دكتر حكم آبادي

 

Curriculum Vitae

 


 

Personal information:

Name:  Hossein Hokmabadi

Sex: Male

Place and  Date of Birth: Sabzevar, Iran, 1973

Citizenship: Iranian

Marital Status: Married, with 1 children

Present Address:

Shahid Hosseini Sq.

Iran’s Pistachio Research institute (IPRI)

P.O.Box:77175-425

Rafsanjan

Iran

Tel: +98 3914225205

Fax: +98 391 4225208

Mobile: +98 9131931061

E-mail: Hokmabadi@pri.ir

             Hhokmabadi@yahoo.com

 

Studies:

             B.S.  : Horticultural Science, Agricultural Faculty, University of Tarbrize , Iran
 


 

             M.Sc. : Horticultural Science , Agricultural Faculty, University of Tarbiat   

             Modarress, Tehran , Iran

 

             Ph.D : Horticultural Science, (Pomology), Agricultural Faculty, University  of  

            Tarbiat Modarress , Tehran , Iran

 

   

EMPLOYMENT:

Member of scientific board of Iran’s Pistachio Research institute (IPRI)

 

Work Experience:

Expert in pistachio affairs department of Ministry of Jihad-e-Agriculture , for 4 years

Design of first pistachio website in IPPU

Design and operation of Kerman Agriculture and natural resource engineering organization 

Operator of Iran’s pistachio research institute website

 Member of National & International Societies

Iranian Society for Horticulture Science

 International Society for Horticulture Science (ISHS)

ERG O (Ecosystem Research Group ) of Western Australia University

Memer of editor of Keshvarz Javan online magazine

Memer of IPRI publication Board

 Scientific meeting:

 a     1st  Congress in Aflatoxin of Pistachio, July, 1999, Rafsanjan, Iran. Hokmabadi, H. 

       and Arzani, K., Importance of early split Pistachio and relation of them with 

       aflatoxin contamination, Abstract and article proceeding.

 b     1st gathering on Pistachio Nutrition, May, 2000, Kerman, Iran. Hokmabadi, H.

       Salinity management in Pistachio production regions. Abstract.

 c     2nd Iranian Horticultural congress, September, 2000, Karaj, Iran, 3 article.

 

     - Hokmabadi, H., K. Arazani, and Y. D. Suraki. Effects of carbohydrates spraying 

        on some qualitative and quantitative traits of pistachio ( Pistacia vera L.) cv. Kalleh-

        goochi, Abstract, 113.

      - Hokmabadi, H., K. Arazani, and Y. D. Suraki. Effects of trunk injection of

       Ethephon on quality and quantity of pistachio ( Pistacia vera L.) cv. Kalleh-goochi.

       Abstract, 314.

      - Hokmabadi, H., and K. Arazani. Effects of Boron and Sodium Chloride stress on

       pistachio rootstock, Abstract, 315.

 d    2nd National Conference on Optimum Utilization of Chemical Fertilizer & Pesticides  

      in agriculture. February, Karaj, Iran. Hokmabadi, H., and Sharafati, A. Pistachio leaf

      burn as new disorder in some pistachio production of Iran is related to sodium 

      excess on that soil. Abstract.

 e      1st ghadering of pistachio in Sirjan.

        Hokmabadi, H. 2001. Importance of restudying on P. Atlantica.  Abstract.

 

f      3rd Iranian Horticultural congress, September, 2003, Karaj, Iran, 2article.

        - Hokmabadi, H., Arzani, K., Grierson A. P.  Suraki Y. D. and Panahi B. Stable carbon 

          isotope discrimination as a toll to study salinity stress in pistachio (Pistacia Vera).  

          Abstract. 8

     -Hokmabadi, H., Arzani, K., Grierson A. P.  Suraki Y. D. and Panahi B. Stable carbon

           isotope discrimination as a index for screening of cultivar resistant to salinity.  

           Abstract. 130

 g      4th Iranian Horticultural congress, November, 2005, Mashhad. Iran, 3article.

 

     -Hokmabadi, H, Dashti, H.  and Nabavi A., 2005. Effects of salinity on germination of some pistachio cultivar. Abstact. 143

 

    - Dashti, H. Hokmabadi, H. and Yousefi M. 2005. Effects of some chemical

       components on quality and shelf life of rose cut flowers. Abstract. 505

        -Hokmabadi. H. 2005. Evaluation of nutrient absorption and transportation in  

       different Pistachio rootstocks under salinity stress and Boron excess in

        irrigation water . Abstarct. 169.

 h    Fist congress of applied methods of frost control .November, 2005 .  Yazd . Iran-1 article

       -  Hokmabadi, H. 2005. Using steam producer machine and selective inverted sink in  

         control of frost in pistachio orchard.  Fist congress of applied methods of frost control .

         Yazd . Iran

 Scientific Publicatio:

 

1-  Hokmabadi, H. (1998). Effects of carbohydrates on quality and quantity of pistachio  

        cv. Kallleh-goochi, M.Sc. Thesis. University of Tarbiat Modarress, Tehran, Iran.

 

2-  Hokmabadi, H., K. Arazani, and Y. D. Suraki. (2000). Effects of some   

       carbohydrates on quality and quantity of pistachio cv. Kallleh-goochi. Seed & Plant

       Journal, SPII

3- Hokmabadi, H. (2003). Response of some pistachio rootstocks to salinity and boron 

     excess in irrigation water .  Ph.D. Thesis. University of Tarbiat Modarress, Tehran, Iran.

 

4- AMANOLLA JAVANSHASH - DAMIANO AVANZAFO - HOSSEIN

     HOKMABADI. .La coltivazione del pistacchio in Iran.2000 FRUTTICOLTURA   

     MEDITERRANEA HOKMABADI.La coltivazione del pistacchio in Iran.2000

     FRUTTICOLTURA MEDITERRANEA

 5- Arzani , K. Hokmabadi, H. and Dehghani-Shouraki Y. 2001 Effects of foliar application of some carbohydrates on qualitative and quantitative traits of pistachio nuts cv. Kalleh-Ghoochi- Acta Hortcultureae, 594:291-95

 6- Arzani , K. Hokmabadi, H. and Dehghani-Shouraki Y. 2001 .  EFFECTS OF BORON AND SODIUM CHLORIDE CONCENTRATION ON GROWTH AND PERFORMANCE OF SOME YOUNG PISTACHIO ROOTSTOCK SEEDLINGS Acta Horticulkterae . 658:407-412

 7- Hokmabadi, H., K. Arazani, and Y. D. Suraki. 2003. Response of  Sarakhs , Badami-ezarand and Ghazvini  pistachio rootstocks to salinity and boron excess in irrigation water. Scientific and Technical Journal of Agriculture and  Natural resource. 7th year of edition. Volume of 4. In Persian.

 8- H. Hokmabadi, K. Arzani , and P. F. Grierson. 2004.  Effects of Salinity Stress on Growth Performance and Carbon Isotope Discrimination in Three Pistachio Rootstocks. Gorgan Journal of Agricultural and Natural resource Science.

 9- H. Hokmabadi, K. Arzani , and P. F. Grierson. 2005. Growth, chemical composition, and carbon isotope discrimination of pistachio (Pistacia vera L.) rootstock seedlings  in response to salinity. Australian Journal of Agricultural Research, 2005, 56, 1–10

 10 -  Javanshah, A. and H. Hokmabadi. 2005.  Fourth international symposium on pistachio and almond.Chronica Horticulture, Vol. 45, No (4) 26-28.

 Book:

Hokmabadi, H. and Sedaghat Hoor  S.  2003. Agricultural salinity and drainage. Agricultural education publication.

 

Research M.Sc. & Ph.D. Students Supervised

 

Barfeie Reza. Effects of  iron chellate on quality and quantitative trails of pistachio  . (under progress)

Salary. Reza. Effect o foliar application of some amino acid on quality and quantitative trails of pistachio  . (under progress)

 

Sadjadinia Abdol Reza . Photosynthesis  activity of six commercial of Iran pistachio -. (under progress)

Sadjadian Hossein. Effects of some pistachio rootstocks on photosynthesis activity of 2 commercial of Iran pistachio. . (under progress)

Frajadi , Elham. Anatomical study of Pistacia vera (Anacardiaceae) and the effect of salinity, mechanical wounding on deformity of Pistachio nut  (under progress)

Editor of International Scientific Journals

 ·   Regional Editor of Journal of Food, Agriculture & Environment -JFAE

Courses Taught

·  Post-harvest physiology  (undergraduate)

·  Plant  physiology (undergraduate)

·  Ornamental tree and Shrubs (undergraduate)

Research Interest

·  Salinity and physiology

·  Frost protection

·  Environmental stress and theirs effects on plants.

·  Aflatoxin contamination

Research project leader (In progress)

Evaluation and development of a pistachio nuts transport trailer 

Comparison of two methods of drying including sun drying and fossil fuel heating drying in decreasing the pistachio spore contamination of  aflatoxin producer fungus

 Effects of rewashing of the pistachio after  floating tank process on reducing the spore density aflatoxin producer fungus.

 Using Steam water to protect pistachio orchard from spring frost

 Evaluation of using orchard heater to protect pistachio orchard from spring frost

 Evaluation of using Selective Inverted Sink (SIS) System to protect pistachio orchard from spring frost