.  صفحه اصلي   چك كردن ايميل  گفتگو
جستجو 
Iranian pistachio research institute,Symposium of almond & pistachio
 (NEW) قيمت هفتگي پسته             
 درخواست اجراي طرح و پروژه              
 نياز سرمايي و راهكارهاي تامين آن در باغ هاي پسته              
 راهنما و اطلاعيه های مبارزه با آفات             
 اخبار             
 بانک جامع اطلاعات پسته             
 نشریات             
 محققين             
 سايتهاي مرتبط             
 آخرين يافته ها             
 نشریه تحقیقات پسته             
 راهنماي پسته             
 فرم سفارش             
 دانش فني واگذار شده              
 پیش بینی وضع هوا              
 تقويم پسته              
 Download             
 ارتباط با ما             
 جستجو             
انتخاب زبان
قيمت هفتگي پسته در سالهاي 1389 و 1390

 

قيمت هاي پسته از 10 تاجر خريدار در سطح شهرستان رفسنجان به صورت هفتگي توسط موسسه تحقيقات پسته كشور جمع آوري مي شود. اين قيمت ها در سطح خريد از كشاورزان مي باشد. واضح است كه قيمت فروش توسط تجار بسته به هزينه هاي بازاريابي بالاتر است. در اين قيمت ها، فاكتورهايي چون تعداد دانه پسته در يك اونس، خندان و دهن بست بودن و ... مي باشد. لازم به ذكر است كه با افزايش هر يك دانه در اونس (ريزتر شدن پسته)  به ميزان 5/1 درصد از قيمت هر كيلوگرم كاسته مي شود. در ضمن قيمت هاي اعلام شده نقدي بوده و در صورت افزايش هر يك ماه به دوره پرداخت وجه فروش قيمت ها به ميزان 5/1 درصد افزايش مي يابد. اين به فرض ثابت بودن ساير شرايط بويژه رؤيت پسته، تعداد دانه توچين و ... مي باشد.

 

 

سال 1389

   سال 1390

 

 فروردين

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم      هفته چهارم     هفته پنجم 

 

 ارديبهشت

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 خرداد

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 تير

هفته اول     هفته دوم       هفته سوم       هفته چهارم     هفته پنجم

 

مرداد

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 شهريور

هفته اول     هفته دوم       هفته سوم      هفته چهارم    هفته پنجم   

 

مهر

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

آبان

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 آذر

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم       هفته چهارم    هفته پنجم

 

دي

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

بهمن

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

اسفند

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 

 

  فروردين

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم       هفته چهارم    

 

 ارديبهشت

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 خرداد

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 تير

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

مرداد

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 شهريور

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

مهر

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

آبان

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

 آذر

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

دي

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

بهمن

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم

 

اسفند

هفته اول     هفته دوم        هفته سوم         هفته چهارم