بازدید از ایستگاه تحقیقات پسته دامغان

در ادامه بازدیدهای دوره ای پژوهشکده پسته از ایستگاه های تحقیقاتی پسته در سایر استان ها، روز پنج شنبه مورخ ۲۳ تیر ماه جاری آقایان دکتر امیر حسین محمدی و دکتر سید جواد حسینی فرد اعضا هیئت علمی این پژوهشکده از ایستگاه تحقیقات پسته دامغان در استان سمنان بازدید بعمل آوردند. در این بازدید آقای دکتر مهدی محمدی مقدم رئیس ایستگاه مذكور گزارشی از فعالیت های تحقیقاتی و اجرایی انجام شده و در دست اجرا را ارائه و سپس بازدید از آزمایشگاه و باغات انجام و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.