بخش تحقیقات ژنتیک و به نژادی

 

 

فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ این‌ بخش‌ با ایجاد قدیمی‌ترین‌ کلکسیون‌ ارقام‌ پسته‌ ایران‌ در سال‌ 1347 در ایستگاه‌ تحقیقات‌ پسته‌ ناصریه‌ رفسنجان‌ آغاز شد. شناسایی‌ و جمع‌ آوری‌ ارقام‌ و فنوتیپ‌های‌ مختلف‌ پسته‌ در مناطق‌ پسته‌ کاری‌ استان‌ کرمان‌ و سایر استانها از جمله‌ فعالیتهای‌ اولیه‌ این‌ بخش‌ بود و پس‌ از آن‌ کلکسیونهای‌ دیگری از ارقام‌ پسته‌ در ایستگاه‌ تحقیقات‌ پسته‌ کرمان‌ (سال‌ 1352) و ایستگاه‌ شماره‌ 2 مؤسسه‌ دررفسنجان‌ (1362) ایجاد گردید. درحال‌ حاضر انجام‌ تحقیقات‌ به‌ منظور تعیین‌ مناسب‌ترین‌ روش‌ تولید و انتقال‌ نهال‌، تعیین‌ بهترین‌ تراکم‌ درخت‌ در واحد سطح‌، تعیین‌ بهترین‌ نوع‌، زمان‌ و ارتفاع‌ پیوند، تعیین‌ و توصیه‌ بهترین‌ روش‌

 

 

هرس فرم‌ دهی‌ درختان ‌پسته ‌، تعیین‌ بهترین‌ روش‌ هرس‌ باردهی‌ درختان‌ بارور پسته‌، بررسی‌ نقش‌ کیفیت محصول و عوامل‌ محیطی‌ مؤثر بر تولید کمی‌ و کیفی‌ محصول‌، تعیین‌ نیاز سرمایی‌ و گرمایی‌ ارقام‌ مختلف‌ پسته‌ و روشهای‌ رفع‌ کمبود آن‌، روشهای‌ کاهش‌ خسارت‌ سرمای‌ بهاره‌، تعیین‌ ارقام‌ مناسب‌ برای‌ شرایط محیطی‌ مختلف‌، بررسی‌ میزان‌ خسارت‌ عوامل‌ جوی (باد، طوفان‌، تگرگ‌، گرما و (… و خصوصیات‌ رشد رویشی‌ و محصول‌ دهی‌ درختان‌ پسته‌ و روشهای‌ مقابله‌ با آن‌، تعیین‌ میزان‌ سال‌ آوری‌ و روشهای‌ کنترل‌ آن‌، تعیین‌ بهترین‌ زمان‌ برداشت‌ ارقام‌ تجاری‌ پسته‌، تعیین ‌عوامل‌ مؤثر بر آلودگی‌ محصول‌ در باغ‌، بررسی‌ و تعیین‌ عوامل‌ مؤثر بر افزایش‌ عملکرد محصول‌، تعیین ‌عوامل‌ مؤثر بر درصد خندانی‌، پوکی‌ و انس‌ پسته‌، بررسی‌

نقش‌ کیفیت‌ محصول‌، تعیین‌ نسبت‌ مناسب‌ درختان‌ نر به‌ ماده‌ بر اساس‌ شرایط اقلیمی‌ موجود، تعیین‌ زمان‌ گلدهی‌ ارقام ‌تجاری‌ پسته‌ و معرفی‌ ارقام‌ گرده‌ دهنده‌ مناسب‌ و … از جمله‌ اهداف‌ و فعالیتهای ‌ این‌ بخش‌ می‌باشد. با توجه‌ به‌ محدودیت‌ منابع‌ آب‌ و عدم‌ امکان‌ توسعه‌ سطح‌ زیر کشت‌ پسته‌ در اکثر مناطق‌ پسته‌ کاری ایران‌، امروزه ‌بایستی‌ درصدد افزایش‌ میزان‌ تولید در واحد سطح‌ بود که ‌رسیدن به‌ این‌ هدف‌ از طریق‌کاربرد نتایج‌ ‌ تحقیقات یاد شده‌ می‌تواند بر ‌ افزایش‌ عملکرد در واحد سطح‌ به صورت کمی و کیفی مؤثر باشد و ضمن‌ افزایش‌ راندمان‌ تولید، افزایش‌ کیفیت‌ میوه‌ را نیز بدنبال‌ داشته‌ باشد.
شناسایی و جمع آوری ارقام و فنوتیپ های مختلف پسته در مناطق پسته کاری، استان کرمان و سایر استانها از جمله فعالیت های اولیه این بخش به شمار می رود.

خدمات و توانمندی ها :

-تولید نهال سالم و یکنواخت
-تولید پیوندک اصیل و سالم ار ارقام تجاری و گرده دهنده
-تعیین میزان تامین سرمای زمستانه موثر برای درختان پسته در مناطق مختلفکنترل سرمازدگی بهاره با روشهای فعال و غیرفعال
-تعیین بهترین تراکم کاشت درختان پسته در ارقام تجاری پسته در مناطق مختلف پسته کاری
-تعیین امکان کشت پسته در مناطق جدید
-تعیین روشهای مقابله با کمبود نیاز سرمایی درختان پسته
تعیین زمان برداشت ارقام پسته بر اساس نیاز حرارتی
بررسی تاثیر مواد رشد گیاهی بر روی گلدهی، رشد رویشی و خصوصیات کمی و کیفی میوه پسته
بررسی اثر محلول پاشی اسیدهای آمینه و سایر مواد بر روی تولید و انتقال هورمورنهای گیاهی و خصوصیات کمی و کیفی پسته

تحقیقات به نژادی

 

ایران دارای غنی ترین ذخائر ژنتیکی پسته در جهان می باشد. تنوع، گوناگونی و تعداد ارقام پسته ایران در جهان بی نظیر است. در این راستا مهمترین فعالیت بخش تحقیقات به نژادی اصلاح پایه ها و ارقام پسته می باشد. شناسایی ارقام و پایه های پسته و حفظ ذخائر ژنتیکی این گیاه مهمترین عامل جهت نیل به اهدافی همچون افزایش عملکرد در واحد سطح، ایجاد ارقام مقاوم به بیماریها، آفات، سرما، خشکی و شوری و تغییر کیفیت محصول می باشد. استفاده از روش ریز ازدیادی و کشت بافت در پسته به منظور تکثیر سریع ارقام و پایه های انتخابی دارای خصوصیات ویژه در فضای محدود در مدت زمان کم و بدون تغییرات ژنتیکی، استفاده از بیوتکنولوژی جهت ایجاد نهالهای مقاوم به انواع آفات و بیماریها و تنش های محیطی و خاکی در سیستم های کشت کالوس و سوسپانسیون سلولی و ایجاد نهالهای هیبرید از طریق امتزاج پروتوپلاسمی و ایجاد گیاهان ترایخته در پسته از جمله اهداف مورد تعقیب در پروژه های این بخش به شمار می روند.

انتخاب ارقام جدید پسته با عملکرد کمی و کیفی بیشتر و سازگار با شرایط مختلف اقلیمی جهت استفاده از آنها در مناطق مختلف پسته کاری، اصلاح صفات نامطلوب ارقام تجارتی پسته با استفاده از سیستم های نوین اصلاح نباتات شامل مهندسی ژنتیک،بیوتکنولوژی و کشت بافت در کنار سایر روشهای متداول اصلاحی، بررسی پایه های مختلف پسته و انجام تلاقیهای کنترل شده جهت پیدا کرن و یا تهیه پایه های مقاوم به تنشهای محیطی (خشکی، شوری ،سرما،گرما، آفات و بیماریها و …)، انتخاب و یا تهیه ارقام تلقیح کننده مناسب با طول دوره گلدهی زیادتر، میزان گرده تولیدی بیشتر و قدرت تلقیح کنندگی بیشتر ازدیگر اهداف مهم فعالیتهای این بخش می باشند.

 

خدمات و توانمندی ها :
–  کشت بافت پسته

–  روش گرده افشانی کنترل شده و تهیه بذر هیبرید

–  روش شناسایی ارقام و فنوتیپهای پسته از طریق موفولوژی

–  معرفی ارقام برتر پسته

–  معرفی پایه های مقاوم پسته

–  انجام‌ تحقیقات‌ درزمینه‌ جمع‌ آوری‌ ذخایر توارثی‌ پسته ‌و شناسایی‌ آنها از نظر مورفولوژیکی‌ و نشانگرهای‌ مولکولی.‌

–  انجام‌ تحقیقات‌ در خصوص بهینه سازی روش‌ریزازدیادی‌ و کشت‌ بافت‌ در پسته‌ به‌ منظور تکثیر سریع‌ ارقام‌ و پایه‌های‌ انتخابی‌ دارای‌ خصوصیات‌ ویژه‌ حاصل‌ از بررسی‌ و ارزیابی‌ ذخایر ژنتیکی‌ و یا تلاقیهای‌ بین‌ یا درون‌ گونه‌ای‌.

–  انتخاب و معرفی ارقام‌ جدید پسته‌ با عملکرد کمی‌ و کیفی‌ بیشتر و سازگار با شرایط مختلف‌ اقلیمی‌ جهت‌ استفاده‌ ازآنها در مناطق‌ مختلف‌ پسته‌ کاری‌.

–  بررسی‌ پایه‌های‌ مختلف‌ پسته‌ و انجام‌ تلاقیهای‌ کنترل‌ شده‌ جهت‌ تهیه‌ پایه‌های‌ مقاوم‌ به‌تنشهای‌ محیطی‌ (خشکی‌، شوری‌، سرما ،آفات‌ و بیماریها و…)

– انتخاب‌ و معرفی ارقام‌ تلقیح‌ کننده‌ مناسب‌ باطول‌ دوره‌ گلدهی‌ زیادتر، میزان‌ گرده‌ تولیدی‌ بیشتر و قدرت‌ تلقیح‌ کنندگی‌ بیشتر

اسامی همکاران بخش تحقیقات ژنتیک و به نژادی
پژوهشکده پسته
ردیف نام و نام خانوادگی سمت پیوست عکس
1 علی تاج آبادی پور رئيس بخش و عضو هیئت علمی  

شرح سوابق علمی

 

2 بهمن پناهی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی

 

3 امان اله جوانشاه عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی

 

4 حمید علیپور عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
5 مریم افروشه عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
6 حجت هاشمی نسب عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
7 رضا زاده پاریزی کارشناس ارشد
8 علی اسماعیلی رنجبر کارشناس ارشد
9 عباس رفیعی کارشناس ارشد
10 حسن عرب محقق
11

 

اسامی همکاران بازنشسته گروه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 مختار پارسایی تکنسین
2 عباس سعیدی جهاد کشاورزی استان کرمان