گروه منابع انساني و پشتيباني

گروه منابع انساني و پشتيباني پژوهشكده پسته کشور دارای 10پرسنل است
که در واحد های مختلف کارگزینی، دبیرخانه، کارپردازی، امور رفاهی،
نقلیه و تاسیسات مشغول به فعالیت می باشند.

اهداف و وظایف :
– انجام وظایف تحت نظارت و سرپرستی مافوق -نظارت بر نحوه اجرای وظایف کارکنان تحت سرپرستی
-پیگیری کلیه امور کارگزینی و رفاه ، تدارکات، خدمات و نقلیه براساس خط مشی تعیین شده
– صدور احکام کارگزینی و نامه های امور اداری با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه
– پیگیری امور مربوط به بازنشستگان،موظفین و از کار افتادگان بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
– تهیه گزارش از حضور و غیاب کارکنان -تهیه گزارش لازم در امور جاری و امور اداری تحت سرپرستی
– انجام سایر امور محوله

اسامی همکاران گروه منابع انساني و پشتيباني پژوهشكده پسته 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 محمود محمدی رئیس گروه منابع انساني و پشتيباني
2 معصومه سالاری مسئول امور عمومی و اداری
3 صديقه بازماندگان مسئول امور دفتری و بايگاني
4 علی عرب تکنیسین کشاورزی
5 حمید مهردادیان كارپرداز
6 عباس ميرزايي مسئول امور نقليه
7 علی جمعه یزدیان کاردان برق
8 علیرضا آرفند راننده
9 اصغر محمدی مسئول تاسیسات
10 عباس فرج پور مسئول كتابخانه
11
اسامی همکاران بازنشسته گروه
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 صابر ماهانی --
2 ملکه نواجدی --
3 عباس میرزائی --
4 --