امور مالی

 

   

 

امور مالی موسسه تحقیقات پسته کشور دارای 5 پرسنل است که در واحد های مختلف مالی، حقوق و دستمزد، رسیدگی ،تنظیم و صدورسند، امین اموال و بایگانی اسناد مشغول به فعالیت می باشند.

 

 

وظایف امورمالی :

پیگیری کلیه امور کارگزینی و رفاه ، تدارکات، خدمات و نقلیه براساس خط مشی تعیین شده کنترل فعالیتهای مالی،اِعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، برنامه ریزی و سازماندهی بمنظور انجام وظایف مختلف امورمالی، دریافت گزارشهای مالی، نظارت و کنترل بمنظور حفظ و نگهداری اموال و دارائیهای موسسه، ارزیابی عملکرد واحدها و ارائه گزارش برای مقام مافوق، پیگیری تسویه حساب با بدهکاران، نگهداری و پیگیری ضمانتنامه ها و اسناد تضمینی، کنترل ونظارت بر حسن اجرای شرح وظایف پرسنل حسابداری، کنترل گردش مالی و مانده حسابها، کنترل محاسبات دریافتها و پرداختها، نظارت بر صحت مدارک ضمیمه اسناد حسابداری،پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها ،قراردادها و سایر بدهیها و مطالبات موسسه، پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی ،کنترل گردش حسابها و مانده آنها جهت پیگیری و در صورت اشتباه صدور اسناداصلاحی، کنترل و صحت محاسبات مربوط به دریافت ها و پرداختها ،کنترل مدارک و مستندات ضمیمه اسناد از نظر کفایت مدارک و صحت محاسبات ،تایید و امضاء اسناد پس ازانجام کلیه کنترلهای لازم ،ارجاع اسناد جهت رویت و تایید نهایی رئیس موسسه و ارائه به اسناد مالی به دیوان محاسبات و امور مالی سازمان تحقیقات

وظایف واحد حقوق و دستمزد :
تهیه لیست حقوق ماهانه، نگهداری و راهبری سیستم های مکانیزه حقوق و دستمزد و ثبت ماهانه اطلاعات لازم در آن، تهیه گزارش از سیستم پرسنلی، اِعمال احکام کارکنان در ابتدای هر سال با توجه به ضرایب افزایش سالیانه، تهیه لیست های ماهانه بیمه،محاسبه و صدور اسناد پرداخت و کنترل حسابهای مربوط به پرسنل از قبیل وام پرسنلی، ماموریت،حقوق معوقه، حق الزحمه ،تسویه حساب با کارکنان و….

وظایف واحد صدور سند و رسیدگی :
تهیه و تنظیم صورتهای مغایرت مربوط به حسابها و اقدام جهت رفع مغایرت، صدور درخواست پرداخت از طریق حسابهای بانکی یا تنخواه گردان، پیگیری جهت تسویه حساب پیش پرداختها،قراردادها و سایر بدهیهای موسسه، صدور اسناد مربوط به بستن حسابها و سند افتتاحیه،بستن حسابها و تهیه صورتهای مالی وگزارش پایان سال، کنترل اصالت قانونی مستندات پیوست اسناد حسابداری صحت مبالغ و عدم قلم خوردگی و مخدوش بودن آنها و تطبیق پرداختها با قوانین و ضوابط موسسه، کنترل مدارک و مستندات و امضاء تایید کنندگان، ارجاع اسناد جهت رویت و تایید نهایی مدیر مالی، کنترل گردش حسابها و مانده آنها، کنترل دوره ای حسابهای باز نظیر پیش پرداختها ودریافتها حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی بمنظور تسویه حساب و ثبت لازم ، پیگیری تسویه حسابهای تنخواه گردانها در پایان دوره مالی، پیگیری و اصلاح اشتباهات موجود در حسابها از نظر سر فصل و کدینگ حسابها، ثبت کامپیوتری و تایید اسناد بمنظور قطعی نمودن آنها،

وظابف امین اموال :

ثبت کلیه دارئیهای منقول و غیر منقول موسسه در دفاتر و ثبت در نرم افزارهای مربوط به اموال موسسه، تنظیم فرم حواله اموال و شماره گذاری پس از خرید کارپردازی، ثبت تغییرات و جابجایی اموال بین واحدها طبق فرم نقل و انتقالات اموال، تهیه و تنظیم لیست اموال اسقاطی در پایان هر سال و انجام سایر تشریفات لازم جهت خروج اموال اسقاطی از لیست اموال، تنظیم گزارش و صورتجلسه حوادث برای اموالی که در اثر حادثه (سیل، زلزله، آتش سوزی) از بین رفته اند بمنظور حذف از دفاتر، تنظیم اسناد و مدارک مربوط به نقل و انتقال اموال اهدایی، ایجاد بایگانی اسناد و مدارک در واحد اموال وظایف بایگانی اسناد :
کلیه دفاتر و اسناد و مدارک موجود در امورمالی توسط بایگان در ردیفهای منظم و شماره گذاری شده و در پوشه و زونکن های مربوطه بایگانی می گردد. در نهایت مسئول بایگانی در امور مالی تحصیلدار مالی نیز محسوب می شود زیرا کلیه چکهای صادره را موظف است جهت وصول یا صدور بین بانکی و واریز به حساب مربوطه انجام داده و مدارک دریافتی را تحویل مسئول صدور سند داده جهت تکمیل مستندات اسناد .

وظایف بایگانی اسناد :
کلیه دفاتر و اسناد و مدارک موجود در امورمالی توسط بایگان در ردیفهای منظم و شماره گذاری شده و در پوشه و زونکن های مربوطه بایگانی می گردد. در نهایت مسئول بایگانی در امور مالی تحصیلدار مالی نیز محسوب می شود زیرا کلیه چکهای صادره را موظف است جهت وصول یا صدور بین بانکی و واریز به حساب مربوطه انجام داده و مدارک دریافتی را تحویل مسئول صدور سند داده جهت تکمیل مستندات اسناد .

اسامی همکاران امور مالی موسسه تحقیقات پسته کشور
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 حمیده سلمانی سرپرست امور مالی
2 فرشته احمدی حسابدار
3 علیرضا دبستانی جمع دار اموال

 

اسامی همکاران بازنشسته گروه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 ملیحه بقائی کارشناس حقوق و دستمزد
2