گروه فناوری و مدیریت تولید

 

بخش تحقیقات تغذیه و آبیاری تحقیقات‌ درخصوص‌ مسائل‌ آب‌ و خاک‌ درختان‌ پسته‌ از سال‌ 1352پس از تاسیس ایستگاه کرمان و پس از انقلاب اسلامی در اداره خاکشناسی و سپس در مرکز تحقیقات‌ کشاورزی‌ کرمان‌ شروع ‌گردید و با تشکیل‌ مؤسسه‌ تحقیقات‌ پسته‌ کشور در قالب‌ بخش‌ تحقیقات آبیاری‌ و تغذیه‌ به طور منسجم‌تر ادامه‌ یافت.

 

در حال حاضر بخش‌ تحقیقات آبیاری‌ و تغذیه‌ مؤسسه‌ تحقیقات‌ پسته‌ کشور اهداف‌ زیر را دنبال می کند:
تحقیقات‌ در زمینه‌ اثرات‌ متقابل‌ آب‌ و خاک‌، شناخت‌ محدودیت‌های‌ آن‌ و در نتیجه‌ تعیین‌ کیفیت‌ مناسب‌ آب‌ و خاک‌ جهت‌ تولید بهینه ‌محصول‌ پسته‌، تعیین‌ نیاز آبی‌ درختان‌ پسته‌ در روشهای‌ مختلف‌ آبیاری‌، بهبود مدیریت آبیاری در روش سنتی، بررسی ‌سیستم‌های‌ مختلف‌ آبیاری‌ به‌ منظور مشخص‌ نمودن‌ بهترین‌ روش‌ آبیاری‌ باغات‌ پسته‌ در هر منطقه‌ در جهت‌ کاهش‌ مصرف‌ آب‌ و استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ آبی‌، مطالعه‌ امکان‌ و نحوه‌ تغییر سیستم‌ آبیاری‌های‌ سنتی‌به‌ سیستم‌های‌ آبیاری‌ تحت‌ فشار از قبیل‌ قطره‌ای‌، بابلر، تراوا و… در باغهای‌ پسته‌، تعیین‌ نیازهای‌ غذایی پسته ‌به‌ روشهای‌ مختلف‌ و نوع‌ کودهای‌ مناسب‌ در هر منطقه‌، بررسی‌ چگونگی‌کاربرد کودهای‌ شیمیایی‌ و قارچ‌کشها با استفاده‌ از سیستم‌های‌ آبیاری‌ میکرو و تحقیق‌ در زمینه‌ تعادل‌ مواد غذایی‌ در ارتباط با عوامل‌ حیاتی‌ و موجودات‌ ‌زنده‌ خاک‌، آزمایشات‌ کودی‌ مختلف‌ (میکرو و ماکرو) در باغهای‌ پسته‌، تعیین‌ اولویت‌ کمبود عناصر غذایی‌ در نقاط مختلف‌ پسته‌ کاری‌ و تعیین‌ نقش‌ آبیاری‌ و تغذیه‌ در کاهش‌ پتانسیل‌ آلودگی‌ میوه‌ پسته‌ به ‌زهرابه‌ آفلاتوکسین‌.

استفاده ازکودهای شیمیائی گرچه در کوتاه مدت کارائی بالایی دارد ولی کاربرد طولانی مدت آنها اثرات نامطلوبی بر اکوسیستم خواهد داشت. برای رسیدن به یک سیستم مدیریت کودی می توان از عوامل طبیعی نظیر میکروارگانیسمهای موجود درخاک (قارچ ریشه VAM و…) استفاده کرد که امروزه در کشاورزی نوین و تولید مواد غذایی ارگانیک از اهمیت بالایی برخوردارند. بنابراین با یک مدیریت صحیح وشناخت توانایی میکروارگانیسمهای خاکزی می توان شرایط لازم را برای ایجاد یک همزیستی مناسب جهت استفاده بالقوه از عناصر غذایی که درشرایط عادی ممکن است قابل جذب توسط گیاه نباشد، ایجاد کرد. با توجه به برنامه کلان وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط با کاهش مصرف کودهای شیمیایی و در نتیجه کاهش آلودگی محیط زیست و تولید مواد غذایی سالم تر، بررسی نقش این میکروارگانیسمها از اولویت ویژه‌ای در این بخش برخوردار می باشد.

خدمات و توانمندی ها :

– خدمات در زمینه اندازه گیری عناصر در آب، خاک و گیاه با پیشرفته ترین دستگاههای موجود از جمله دستگاههای ICP، اتمیک، اسپکترو فتومتر، اتو کجلدال، فلیم فتومتر و…
– مشاوره به باغداران و کارشناسان در زمینه های اصلاح خاک و تغذیه، بهبود مدیریت آبیاری در روش سنتی و بکار گیری صحیح سیستم های آبیاری تحت فشار در باغ های پسته
– برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های آبیاری و تغذیه

بخش تحقیقات گیاهپزشکی فعالیت این بخش تحقیقاتی ازسال‌ 1339با تشکیل آزمایشگاه بررسی آفات و زیر نظر موسسه‌بررسی‌آفات‌وبیماریهای‌شروع شد. از سال 1372 و پس از تشکیل موسسه، با توجه به اهمیت آفات و بیماری ها در باغات پسته فعالیت این بخش تحقیقاتی نیز با جذب نیروهای متخصص گسترش بیشتری پیدا نمود.
طی 5 دهه اخیر مطالعات گسترده ای در زمینه شناسایی آفات و بیماریهای گیاهی در باغهای پسته و روش کنترل آنها در بخش تحقیقات گیاه پزشکی موسسه تحقیقات پسته صورت گرفته که از جمله نتایج آن می توان به تهیه و تنظیم دستورالعملهای کنترل آفات و بیماریهای پسته اشاره نمود. در حال حاضر اکثر عوامل خسارتزای زنده شامل حشرات، کنه ها، پاتوژنها و علفهای هرز و غیرو شناسایی شده اند و وضعیت زندگی، نحوه ارتباط آنها با گیاه پسته و درجه اهمیت آنها مشخص شده است. لیکن با توجه به امکان بروز گونه های جدید و تغییر جایگاه گونه های شناخته شده و همچنین لزوم تکمیل فرآیند تحقیق درخصوص ابعاد مختلف عوامل خسارتزای زنده پسته،تلاش ها در این زمینه هنوز ادامه دارد.

هم اکنون اطلاعات و تجربیات وسیعی در رابطه با مدیریت بسیاری از آفات و بیماری های پسته موجود است ولی ارزیابی روش های مدیریتی موجود و بررسی و تحقیقات گسترده و امکان سنجی بکارگیری روشهای مدرن مدیریت کنترل آفات و عوامل بیماریزای پسته از فعالیتهای جاری در این بخش می باشد.

آلودگی های پس از برداشت اعم از آلودگی های حشرات انباری و یا آلودگی های قارچی باکتریایی و توکسین ها نیز از موارد مهم و تعیین کننده مورد بررسی در این بخش تحقیقاتی می باشد. دستیابی به روش های مدیریت بیولوژیک و زراعی کنترل قارچ های مولد آفلاتوکسین در پسته، بررسی مکانیسم مقاومت در پایه ها و ارقام پسته به منظور دستیابی به پایه های مقاوم به بیماری گموز، بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته و نماتودهای ریشه گرهی پسته از مواردی است که در این بخش مورد توجه می باشد.

با توجه به اهمیت مبارزه بیولوژیک و استفاده از دشمنان طبیعی، مطالعه و ارزیابی دشمنان طبیعی آفات کلیدی و بیماری های مهم درختان پسته به منظور استفاده از آنها در باغ و در نهایت تحقیق در زمینه دستیابی به روش های کاربردی مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها از عمده ترین فعالیت ها و اهداف عملکردی بخش تحقیقات گیاهپزشکی به شمار می روند.

معرفی روش های کاربردی تکثیر و پرورش حشرات مفید برای کنترل آفات مهم پسته، شناسایی و معرفی عوامل کنترل بیولوژیک بیماری گموز پسته و قارچ های مولد آفلاتوکسین از جمله مطالعات و اقدامات اخیر این بخش تحقیقاتی می باشد.
خدمات و توانمندی ها :

– انجام تحقیقات صحرائی و آزمایشگاهی مرتبط با کلیه مواد آفت کش مجاز در رابطه با آفات و بیماریهای گیاهی، نماتد ها و علف های هرز درختان پسته

– انجام تحقیقات صحرائی و آزمایشگاهی مواد مختلف معدنی و شیمیایی محافظت کننده، افزایش دهنده تحمل و مقاومت گیاه در رابطه با خسارت آفات و بیماریهای درختان پسته و بررسی اثرات متقابل آنها با گیاه و تولید محصول.

– انجام تحقیقات صحرائی و آزمایشگاهی مواد مختلف جلب کننده، فرار دهنده ، مانع رشد و تغذیه و غیر در رابطه با آفات پسته.
– انجام بررسی های مختلف علمی در رابطه با بیولوژی، خسارت، مقاومت، نیاز حرارتی در رابطه با آفات پسته
– انجام بررسی های مدیریت تلفیقی آفات با توجه به شرایط مکانی و زمانی
– انجام تحقیقات صحرائی، نیمه صحرایی و آزمایشگاهی در رابطه با باقیمانده سموم
– انجام کلیه مراحل تحقیقاتی در رابطه با شناخت، تعیین کارائی، پرورش آزمایشگاهی و پرورش انبوه در رابطه با دشمنان طبیعی آفات پسته
– تحقیقات در زمینه شرایط و نحوه آلودگی میوه پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس و سایر موجودات توکسین زا و زهرابه های آنها و مطالعه اپیدمیولوژی عوامل توکسین زا.
– انجام بررسی های مختلف تحقیقاتی در جهت بهینه سازی سیستم های فراوری مکانیزه محصول پسته و ارائه راهکارهای مناسب.
–  انجام تحقیقات در زمینه مدیریت بیماری های مهم پسته با استفاده از روش های مختلف زراعی فیزیکی، بیولوژیکی، و غیره
– تحقیقات در زمینه تولید نیمه انبوه عوامل کنترل بیو لوژیک بیماری های خاکزاد پسته.
– آموزش یافته های تحقیقاتی در رابطه با آفات و بیماری های گیاهی و مایکو توکسین ها با تاکید بر آخرین یافته های تحقیقاتی در سطوح مختلف کارشناسی و باغدار.
– ارائه خدمات مدیریت آفات مهم پسته با تاکید بر مبارزه غیر شیمیایی و حمایت از دشمنان طبیعی و کاهش سمپاشی ها.

– ارائه خدمات در زمینه مدیریت بیماری های مهم پسته با استفاده از روش های مختلف زراعی فیزیکی، بیولوژیکی، و غیره با توجه به آخرین نتایج تحقیقاتی
– ارائه خدمات موردی در رابطه با مشکلات آفات و بیماری های پسته و ارائه راهکارهای علمی برای حل آنها.
– آموزش تولید انبوه بالتوری با تاکید بر نکات مهم در استفاده از آن در باغ های پسته
– انجام تحقیقات صحرائی و نیمه صحرائی در رابطه با اثرات جنبی سموم بر روی حشرات مفید موجود در باغ های پسته
– انجام تحقیقات آزمایشگاهی در رابطه با اندازه گیری و ردیابی باقیمانده سموم و سایر آلاینده های زیست محیطی در بافتهای مختلف گیاهی، آب خاک و غیره.
– بررسی آثار تیمارهای مختلف زراعی و شیمیایی بر روی ترکیبات موجود در محصول
– آموزش و واگذاری دانش فنی تعیین زمان مبارزه با آفات پسته بر اساس نیاز حرارتی


اسامی همکاران گروه فناوری و مدیریت تولید

ردیف نام و نام خانوادگی سمت پیوست عکس
1 محمد مرادی رئیس بخش و عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
2 ناصر صداقتی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
3 مهدی بصیرت عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
4 معصومه حقدل عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
5 امیرحسین محمدی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
6 اکبر محمدی محمد آبادی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
7 سید جواد حسینی فرد عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
8 ماریه نادی عضو هیئت علمی شرح سوابق علمی
9 مژده حیدری محقق شرح سوابق علمی
10 محمد رضا نیکوئی دستجردي محقق شرح سوابق علمی
11 رزا درگاهی محقق شرح سوابق علمی
12 فاطمه کاظمی محقق شرح سوابق علمی
13 سيد حسين علوي کارشناس ارشد
14 اکبر رجبی کارشناس ارشد
15 رضا میرزایی کارشناس
16 عباس فرج پور کارشناس
17 حیدر معصومی کارشناس

 

اسامی همکاران بازنشسته گروه

 

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 حمید هاشمی راد عضو هیئت علمی
2 سید یحیی امامی عضو هیئت علمی
2 منصور سالاری تکنیسین آزمایشگاه