عنوان پایان نامهنویسندهاساتید راهنما و مشاورسال انتشارمنبع
آب و هوا و کشاورزی شهرستان رفسنجانعباس فاطمی دهجشهریار خالدی1374انشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی
اثر اسید سالیسیلیک و سولفات پتاسیم بر خصوصیات رویشی و زایشی درختان پسته رقم اوحدی
شهلا سیوندی نسب

حمیدرضا کریمی، حمیدرضا روستا، حسین حکم آبادی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر اسید ‌سالیسیلیک و متیل‌ جازمونات بر بهبود تحمل پسته به خشکی در شرایط درون شیشه‌ای
حامد رحمانی

بهرام بانی نسب، سیروس قبادی، مهدیه غلامی

1392دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
اثر بنزیل آدنین و تنش آبی در زمستان بر ویژگی‌های کمی و کیفی خشک میوه و مقاومت به سرمای بهاره پسته رقم کله قوچی

محمدرضا پور رجبی نژاد قربان آبادی

مجید اسماعیلی‌زاده

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر پرتوتابی UV-C و پوشش‌های خوراکی بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام ‘اوحدی’ و ‘اکبری’

هانیه خطیب

سید حسین میردهقان، نادر درکی

1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی. کارشناسی ارشد
اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز در شرایط برون تنی و گوسفند بلوچی

سمانه قاسمی

عباسعلی ناصریان

1391دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر روغن مغز پسته وحشی و مواد صابونی‌ناشونده آن بر پایداری مخلوط کانولا/پالم-اولئین/زیتون و اثر نوع روغن و فرایندهای مقدماتی بر میزان جذب روغن سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

پروین شرایعی

هاشم پورآذرنگ، محمد حسین حداد خداپرست

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر شش هفته تمرین هوازی با و بدون عصاره بنه(پسته وحشی) بر بیان ژن ABCG1، ABCG5، PYY(3-36) و ویسفاتین در موش های ماده صحرایی.

نوابه زارع

حمید دلدار، زربخت انصاری پیرسرایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
اثر عمل‌آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر نرخ تولید گاز و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

محمد شریفی

عباسعلی ناصریان

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنت بر مقاومت به تنش خشکی در دانهال‌های پسته رقم ‘قزوینی’

افسانه شول

محمد حسین شمشیری، مجید اسماعیلی زاده

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر محصولات فرعی پسته در جیره‌های حاوی چربی و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر تخمیر شکمبه، قابلیت هضم و عملکرد گوسفندان بلوچی و بزهای شیرده سانن

رضا صدیقی وثاق

عباسعلی ناصریان، عبدالمنصور طهماسبی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر میکوریز آربسکولار(Nicol. and Gred. Glomus mosseae) بر مقاومت به شوری دانهال‌های پسته اهلی رقم بادامی ریز زرندی

فاطمه پورایزدی

محمد حسین شمشیری

1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
اثر میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) بر مقاومت به شوری پایه‌های پسته سرخس(Pistacia vera cv. Sarakhs) ، ابارقی (Pistacia vera cv. Abareqi) و بنه باغی(P. mutica P. eurycarpa )

مسعود فتاحی

محمد حسین شمشیری، مجید اسماعیلیزاده، حمید رضا کریمی

1392

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده کشاورزی
دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده کشاورزیعبدالطیف فاضلی سلمانی

غلامحسین داوری نژاد، حمید رضا ذبیحی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر هشت هفته تمرین هوازی توام با عصاره بنه(پسته وحشی)بر سطوح استراحتی نسفاتین-1،ظرفیت ضد اکسایشی تام (TAC) ولیپیدهای بافت(هیپوتالاموس و کبد) وپلاسما در موش های ماده صحرایی.

محسن یزدانی

مهدی هدایتی، رزیتا فتحی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
آب و هوا و کشاورزی شهرستان رفسنجان

عباس فاطمی دهج

شهریار خالدی

1374دانشکده علوم زمین،دانشگاه شهید بهشتی
اثر اسید سالیسیلیک و سولفات پتاسیم بر خصوصیات رویشی و زایشی درختان پسته رقم اوحدی
شهلا سیوندی نسب

حمیدرضا کریمی، حمیدرضا روستا، حسین حکم آبادی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر اسید ‌سالیسیلیک و متیل‌ جازمونات بر بهبود تحمل پسته به خشکی در شرایط درون شیشه‌ای
حامد رحمانی

بهرام بانی نسب، سیروس قبادی، مهدیه غلامی

1392دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی

اثر بنزیل آدنین و تنش آبی در زمستان بر ویژگی‌های کمی و کیفی خشک میوه و مقاومت به سرمای بهاره پسته رقم کله قوچی

محمدرضا پور رجبی نژاد قربان آبادی

مجید اسماعیلی‌زاده

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر پرتوتابی UV-C و پوشش‌های خوراکی بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام ‘اوحدی’ و ‘اکبری’

هانیه خطیب

سید حسین میردهقان، نادر درکی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی. کارشناسی ارشد
اثر تانن موجود در پوست پسته بر ویژگی‌های تخمیر شکمبه‌ای و جمعیت باکتریهای تجزیه کننده سلولز در شرایط برون تنی و گوسفند بلوچی

سمانه قاسمی

عباسعلی ناصریان 1391دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر روغن مغز پسته وحشی و مواد صابونی‌ناشونده آن بر پایداری مخلوط کانولا/پالم-اولئین/زیتون و اثر نوع روغن و فرایندهای مقدماتی بر میزان جذب روغن سیب زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

پروین شرایعی

هاشم پورآذرنگ، محمد حسین حداد خداپرست

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر شش هفته تمرین هوازی با و بدون عصاره بنه(پسته وحشی) بر بیان ژن ABCG1، ABCG5، PYY(3-36) و ویسفاتین در موش های ماده صحرایی.

نوابه زارع

حمید دلدار، زربخت انصاری پیرسرایی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
اثر عمل‌آوری مکملهای پروتئینی با تانن پوسته پسته بر نرخ تولید گاز و تاثیر آن بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین

محمد شریفی

عباسعلی ناصریان

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) و باکتری سودوموناس فلورسنت بر مقاومت به تنش خشکی در دانهال‌های پسته رقم ‘قزوینی’

افسانه شول

محمد حسین شمشیری، مجید اسماعیلی زاده

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثر محصولات فرعی پسته در جیره‌های حاوی چربی و پلی‌اتیلن‌گلیکول بر تخمیر شکمبه، قابلیت هضم و عملکرد گوسفندان بلوچی و بزهای شیرده سانن

رضا صدیقی وثاق

عباسعلی ناصریان، عبدالمنصور طهماسبی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر میکوریز آربسکولار(Nicol. and Gred. Glomus mosseae) بر مقاومت به شوری دانهال‌های پسته اهلی رقم بادامی ریز زرندی

فاطمه پورایزدی

محمد حسین شمشیری

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
اثر میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) بر مقاومت به شوری پایه‌های پسته سرخس(Pistacia vera cv. Sarakhs) ، ابارقی (Pistacia vera cv. Abareqi) و بنه باغی(P. mutica P. eurycarpa )

مسعود فتاحی

محمد حسین شمشیری، مجید اسماعیلیزاده، حمید رضا کریمی

1392

دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده کشاورزی
اثر نماتد مولد غده ریشه (Meloidogyne javanica) بر روی رشد، جذب و توزیع عناصر غذایی در درختان پسته

عبدالطیف فاضلی سلمانی

غلامحسین داوری نژاد، حمید رضا ذبیحی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
اثر هشت هفته تمرین هوازی توام با عصاره بنه(پسته وحشی)بر سطوح استراحتی نسفاتین-1،ظرفیت ضد اکسایشی تام (TAC) ولیپیدهای بافت(هیپوتالاموس و کبد) وپلاسما در موش های ماده صحرایی.

محسن یزدانی

مهدی هدایتی، رزیتا فتحی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
اثرات ازت، پتاسیم و بر روی غلظت عناصر غذایی برگ ، عملکرد، کیفیت و ریزش جوانه‌های درختان پسته

مجید فکری

محمد جعفر ملکوتی

1378پایان نامه دکتری (خاکشناسی) . دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی پسته کاران مطالعه موردی: شهرستان سیرجان
اعظم گلزاری

جواد ترکمانی، محمد عبداللهی

1391دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی .پایان نامه کارشناسی ارشد
اثرات پلی اتیلن گلیکول و مخمر ساکارومایسیز سرویسیه برخصوصیات تخمیری شکمبه و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره های حاوی محصولات فرعی پسته در گوسفندان بلوچی
زکیه محمدی نژاد

عباسعلی ناصریان، علیرضا هروی موسوی، رضا ولی زاده

1392دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی

اثرات حشره کش های هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی باروری بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae)

حسن میرزاهاشمی داودآبادی

دکتر سلطان رون، دکتر مهدی دهقانی زاهدانی، دکتر عباس خانی

1391دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
اثرات شیمیایی و فیزیولوژیکی آفت‌کش‌های اسپیروتترامات، فلونیکامید و لامبداسای‌هالترین روی پوره سن 5 پسیل معمولی پسته

ابوالفضل دهشیری

حمزه ایزدی

1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
اثرات کاربرد آمینوکلات‌ها در تعدیل اثرات تنش شوری در پایه‌های پسته (Pistacia vera L.)

صادق کریم پور

کاظم ارزانی، محمودرضا روزبان

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
اثرات کاربرد پتاسیم و نمکهای کلسیم و سدیم بر رشد و مقاومت به سرمازدگی نهالهای پسته

مرضیه آدیش

مجید فکری، حسین حکم ابادی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
اثرات متیل جاسمونات، اسید سالیسیلیک و سیلیس بر مقاومت درختان بالغ پسته به پسیل معمولی پسته

محبت شهابی نژاد

محمد شجاع الدینی، محمدجواد آروین

1391

دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی .پایان نامه کارشناسی ارشد
اثرات متیل جاسمونات، اسید سالیسیلیک و سیلیس بر مقاومت درختان بالغ پسته به پسیل معمولی پسته

محبت شهابی نژاد

محمد شجاع الدینی، محمدجواد آروین

1391وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزیدانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
ارزیابی اثرات کائولین بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ارقام پسته (Pistacia Vera L.)

مینا نورزاده نامقی

غلام حسین داوری نژاد، محمد فارسی، محمود شور

1392دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
ارزیابی ارتباط بین غلظت برخی عناصر کم‏مصرف عصاره‏‎گیری شده در خاک توسط عصاره‏‎گیر‏های شیمیایی مختلف و غلظت این عناصردر درختان پسته در منطقه‏‎ی رفسنجان

عاطفه صفری

سید جواد حسینی فرد، عبدالرضا اخگر

1390دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده کشاورزی
ارزیابی آزمایشگاهی و گلخانه‌ای چندین عصاره‌گیر شیمیایی به‌منظور تعیین آهن قابل استفاده پسته در خاک‌های آهکی رفسنجان

زهرا قایم مقامی

احمد تاج آیادی پور، سید جواد حسینی فرد، وحید مظفری

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده علوم کشاورزی
ارزیابی اقتصادی سیستم‌های آبیاری تحت فشار قطره‌ای و بابلر. کارشناسی ارشد (آبیاری)

محمود اکبر دخت بمی

بهمن رنجبر

1376دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
ارزیابی بیمه محصول پسته در منطقه رفسنجان

عباس میرزایی

منصور زیبایی

1391وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزیدانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی
ارزیابی حساسیت ارقام پسته به قارچ آسپرژیلوس فلاووس آفلاتوکسین‌زا و بررسی میزان تولید آفلاتوکین

مهدی محمدی مقدم

ابراهیم محمدی گل تپه

1378دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
ارزیابی خصوصیات کیفی پسته برشته با استفاده از روش های تحلیل فرایند: مطالعات تجربی و مدل سازی

تکتم محمدی مقدم

سیدمحمدعلی رضوی، مسعود تقی زاده، آمنه سازگارنیا

1393پایان نامه دکتری (خاکشناسی) . دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
ارزیابی عملکرد سیستم های آبیاری تحت فشار از دیدگاه صرفه جویی در مصرف آب در استان یزد
سمانه سعادتمند

محمدحسین ایران نژاد، علی اصغر مصطفوی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده منابع طبیعی
ارزیابی گلخانه‌ای و آزمایشگاهی چند عصاره‌گیر شیمیایی به منظور تعیین منگنز قابل استفاده‌ی پسته در بعضی از خاک‌های آهکی رفسنجان
طیبه پوربافرانی

احمد تاج آبادی‌پور، عبدالرضا اخگر، وحید مظفری

1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده
ارزیابی هیبرید بین گونه‏ای پسته (P. vera × P. atlantica) به تنش شوری وخشکی

اعظم مالکی کوهبنانی

حمیدرضا کریمی، علی تاج ابادی پور

1390دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده باغبانی
ازدیاد پسته با استفاده از پیوند اپی‌کوتیل. کارشناسی ارشد (باغبانی)

امان الله جوانشاه

علیرضا طلایی

1374دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
استخراج آنزیمی روغن از پسته کوهی

فردین کریمی

مجتبی احمدی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - پژوهشکده فنی و مهندسی
استخراج ترکیبات موجود در پوست سبز پسته با سیال فوق بحرانی CO2، جداسازی و شناسایی آنها

اسحق شهرک ندیمی

محمد قاضی عسکر پلیانی

1377دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
استفاده از DNA کلروپلاستی در بررسی روابط فیلوژنتیک جنس پسته

مریم زمانی

مجید طالبی

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
استفاده از آلگوریتم توازن انرژی سطحی زمین (SEBAL) برای تخمین تبخیر - تعرق پسته (مطالعه موردی: اردکان)

محمدحسن رحیمیان

سیدحسن طباطبایی، محمدرضا نوری امامزاده‌یی، صالح تقواییان، محمدحسین مختاری.

1392دانشگاه شهرکرد - دانشکده کشاورزی
استفاده از پوست نرم پسته و ساقه گیاه آقطی سیاه به منظور پیش تغلیظ و حذف یون های فلزی کادمیوم،سرب، مس، نیکل و روی

مهدی قدس بین

سید حسن زوار موسوی، علیرضا اصغری

1390

دوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم پایه . کارشناسی ارشد
آفات پسته ایران و طرق مبارزه با آنارزیابی ارتباط بین غلظت برخی عناصر کم‏مصرف عصاره‏‎گیری شده در خاک توسط عصاره‏‎گیر‏های شیمیایی مختلف و غلظت این عناصردر درختان پسته در منطقه‏‎ی رفسنجان

محمد علی پرهانی

1342
اقتصاد پسته رفسنجان و سهم آن در بازرگانی خارجی ایران

جواد رئیس دانا

1353-1352

مرکز مطالعات عالی بین المللی،دانشگاه تهران،پایان نامه
امکان سنجی اقلیمی کشت پسته در استان زنجان

مینا میریان

سیدحسین میرموسویان، مهدی طاهری

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان .کارشناسی ارشد
امکان سنجی مناطق مناسب به کاشت پسته در استان خراسان رضوی با استفاده از تحلیل تعمیم چند معیاره در محیط GIS

ابراهیم فلاح منش

بهروز سبحانی، برومند صلاحی

1390

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
اندازه گیری باقیمانده سم کلرپیریفوس در روغن پسته به روش طیف سنج تحرک یونی

ناصر قطب الدینی بهرمان

علی شیبانی

1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده شیمی
اندازه‌گیری مواد معدنی در انواع پسته‌های ایران

شهلا فرد مقدم

1354

دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا
برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان

عریلو قنبری

غلامعلی شرزهای

1377دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز
بررسی اتیولوژیکی بیماری خشکیدگی سرشاخه درختان پسته در رفسنجان. کارشناسی ارشد (بیماری‌شناسی گیاهی)
حسین علایی شاه ولی انار

عزیزالله علیزاده

1376

دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی اثر بازدارندگی باکتری‎های جدا شده از درختان پسته روی قارچ Aspergillus flavus Link عامل مولد آفلاتوکسین
سعیده احمدی تاج آبادی

حسین علایی، غلامرضا برادران

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان - دانشکده کشاورزی

بررسی اثر تغذیه سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته بر قابلیت هضم مواد مغذی، خصوصیات میکروبی و تخمیری شکمبه و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی

زهره حاج علیزاده کوهپایه

رضا طهماسبی، امید دیانی

1391

دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی .پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی اثر چند محلول غذایی روی تراکم پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burkhardt and lauterer در باغ‌های پسته رفسنجان و کشندگی نانو ذرات روی آن در شرایط آزمایشگاه

سید محمد روحانی

محمد امین سمیع

1374

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثر ژلاتین، آنتیاکسیدان و نوع بسته بندی در بهبود کیفیت پسته برشته واریته اوحدی

سارا خشنودی نیا

ناصر صداقت، غلامحسین رادمرد قدیری

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
بررسی اثر سه حشره کش گیاهی پالیزین، سیرینول و تنداکسیر روی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae و دوگونه از دشمنان طبیعی آن

مهدی کبیری رییس آباد

محمد رضا دماوندیان، مهدی بصیرت

1390

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی . کارشناسی ارشد
بررسی اثر سیلاژ بقایای حاصل از پوست گیری پسته با خرمای ضایعاتی بر مصرف خوراک، عملکرد، اجزاء لاشه و فراسنجه های خونی در گوسفند نژاد کرمانی

بتول سلطانی نژاد

امید دیانی، امین خضری، رضا طهماسبی

1392

دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثر ضد قارچی عصاره گیاه پسته بر روی درماتوفیت ها درInvivo

طهماسب اکرمی

سیدحسن طباطبایی، محمدرضا نوری امامزاده‌یی، صالح تقواییان، محمدحسین مختاری.

1370دانشکده دارو سازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا
بررسی اثر قارچ میکوریز آربوسکولار (Glomus mosseae) بر مقاومت به تنش کادمیوم دانهال‌های پسته رقم قزوینی (Pistacia vera cv. Qazvini)

وحید بروشان

محمد حسین شمشیری، بنیامین ترابی، حسین شیرانی

1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثر محرک ترمیم بافتی روغن پسته وحشی در از بین بردن جای زخم‌های پوستی

کاهنگان ورهرام

1365دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا داروسازی
بررسی اثر محلول‌پاشی روی، آهن و مس بر تشکیل میوه‌ی درختان پسته

اکبر سلیمان زاده

وحید مظفری، احمد تاج‌آبادی‌پور

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثر نانورس و پایدارکننده های نوری بر خواص کامپوزیت پودر پوست پسته-پلاستیک (پلی اتیلن سنگین پر شده با پرکننده های هیبریدی)

محمد علی عابدینی نجف آبادی

سعید نوری خراسانی

1390

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زنجان .کارشناسی ارشدوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی شیمی
بررسی اثرات اقتصادی – اجتماعی کشت پسته بر خانوارهای بهره بردار کشاورزی )مطالعه موردی:بخش شش طراز- شهرستان خلیل آباد(

زینب غلامی

محمود فال سلیمان

1392دانشگاه بیرجند - دانشکده ادبیات و علوم انسانی
بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریز آربسکولار (Glomus mosseae) و اسید سالیسیلیک بر مقاومت به خشکی دانهال‌های پسته رقم ابارقی

محمدرضا حسنی

محمد حسین شمشیری

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده علوم کشاورزی
بررسی اثرات تلفیقی قارچ میکوریز آربوسکولار(Glomus intraradices) و اسیدجاسمونیک بر مقاومت به خشکی در دانهال‌های پسته رقم قزوینی

اسما عباسی کاشانی

محمدحسین شمشیری، حمیدرضا کریمی، مجید اسماعیلی زاده

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده علوم کشاورزی
بررسی اثرات زیستی 3 حشره کش روی کفشدوزک Adalia bipunctata (Col.: Coccinellidae)
اکبر رجبی مومن آباد
سلطان رون، مهدی بصیرت، عباس خانی
1392دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات زیستی و بیوشیمیایی دو آفت کش روی کفشدوزک Hippodamia variegata(Goeze) با تغذیه از پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer در شرایط آزمایشگاه
نجمه علیمحمدی داورانی
حمزه ایزدی، مهدی بصیرت
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
بررسی اثرات ژنوتیپ، ریزنمونه و غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشد بر باززایی بنه در شرایط آزمایشگاهی
زینب صفری
علی اشرف مهرابی، علی آرمینیان
1391دانشگاه ایلام - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات ضدمیکروبی آویشن و سنبله‌ای ارغوانی از تیره نعناع
بتول رسولی
مسعود خیامی
1377دانشکده علوم،دانشگاه ارومیه،کارشناسی ارشد
بررسی اثرات غلظت‎های مختلف بی‎کربنات سدیم بر برخی از پایه‎های پسته در سیستم هیدروپونیک
محبوبه رجبی
حمیدرضا روستا
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات کشندگی و زیرکشندگی برخی سموم نئونیکوتینوئید روی پسیل معولی پستهAgonoscena pistciae و شکارگرهای آن،کفشدوزک دونقطه‌ای و یازده‌نقطه‌ای، Coccinella undecimpunctata and Adalia bipunctata
نجمه امیرزاده
محمدامین جلالی، حمزه ایزدی، هادی زهدی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات کشندگی و فیزیولوژیکی پادآفت‌های پیری‌پروکسی‌فن و نیمارین روی پوره‌های سن پنج پسیل معمولی پسته، (Agonoscena pistaciae (Hem.:Psyllidae
ریحانه صادقی جنت آباد
کامران مهدیان، حمزه ایزدی، محمدامین سمیع، مهدی بصیرت
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات متقابل شوری و قارچ‌های میکوریزی آربوسکولار بر بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه پسته
زینب بهمنش
امیرحسین محمدی، حسین علایی
1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی اثرات محرک ترمیم بافتی روغن پسته وحشی در از بین بردن جای زخمهای پوستی
گاهتگان ورهام
1365-1364
دانشکده دارو سازی،دانشگاه تهران،دکترا
بررسی اثرات هرس سربرداری و تنظیم کننده‌های رشد بر شاخه‌زایی، عملکرد و گلدهی درختان پسته
علی اسماعیل پور
مجید راحمی
1375دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزیدانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز
بررسی اثرجهانی شدن بر تجارت خارجی کشاورزی ایران (مطالعه موردی گندم، جو، خرما و پسته)
سارا رضایی
صادق خلیلیان، سید ابوالقاسم مرتضوی
1389دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا داروسازیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
بررسی ارتباط سطح زرد سبزینه روشن و درصد آلودگی آفلاتوکسین در پسته رقم اکبری
دلاور معافی
رضا یگانه
1390دانشگاه ایلام - دانشکده کشاورزی
بررسی ارگانل گلیاکسیزوم و آنزیمهای مربوط به آن در دانه پسته در حال رویش در تاریکی
نسرین معتمد
اسماعیل حسینی شکرایی
1358مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی،دانشگاه تهران
بررسی اسکولیتهای پسته
منصور فرصوده
1350دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران،کارشناسی
بررسی اقتصادی گرایش به پسته و تاثیرات آن بر الگوی کشت و درآمد زارعین در شهرستان نی‌ریز. کارشناسی ارشد (اقتصاد کشاورزی)
رضا صداقت
جواد ترکمانی
1376دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز
بررسی بازارهای هدف و پیش بینی تقاضای صادرات پسته ایران در بازارهای بین المللی
عاطفه قاسمیان
روح الله بیات
1392دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی
بررسی بازاریابی پسته شهرستان رفسنجان
لادن شفیعی
امیر حسین چیذری
1378دانشکده کشاور,زی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی بازاریابی و مزیت نسبی پسته در استان تهران
مهدی سلیمی نایینی
محسن شوکت فدایی، غلامرضا یاوری
1391دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده کشاورزی
بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیک پسته (Pistacia vera) در ذخیره‌گاه قازان قایه استان گلستان
عبدالکریم جمالزایی
رامین رحمانی، اسداله کریمدوست
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ
بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیکی تحمل به شوری در پایه های بذری پسته
مریم هاشمی
محمودرضا روزبان، معصومه جمال امیدی
1392دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم
بررسی برهمکنش بین باکتریهای جداسازی شده از خاک مناطق پسته کاری استان کرمان بر روی رشد قارچ Aspergillus flavus و تولید آفلاتوکسین
فاطمه غفاری
محمد مرادی، حمید محمدی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی بهره‌وری عوامل تولید پسته درشهرستان رفسنجان
حسین مهرابی بشر ابادی
محمد علی موسی نژاد
1374
دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی پروانه چوبخوار جدید پسته
افلاطون شایگان
1350دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران،کارشناسی
بررسی تاثیر پلاسمای سرد فشار اتمسفری بر روی غلات آلوده به قارچ آسپرژیلوس
میثم نیکپور
سعید میرزانژاد، فرشاد صحبت زاده، حجّت الله شکری
1392دانشگاه مازندران - دانشکده علوم
بررسی تاثیر پلی اتیلن گلیکول بر ارزش غذایی و ترکیبات فنولیکی سیلوی پسماند چهار رقم پسته
علی صالحی
مصطفی یوسف الهی، یوسف روزبهان
1389مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی،دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
بررسی تأثیر متغیرهای محیطی و اقلیمی موثر بر گسترش کشت پسته در غرب و جنوب غرب استان خراسان رضوی در محیط GIS
محمود حسین زاده کرمانی
محمود خسروی، امین علیزاده
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان. کارشناسی ارشد
بررسی تاثیر محلولپاشی سورفکتانت و الکترواستاتیک کلات آهن بر خصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی (Pistachio vera cv.Kalle Ghoochi)
هادی شیرخانی
بهرام عابدی
1392دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده کشاورزی
بررسی تاثیر مدیریت (قرق و غیرقرق)، شیب و جهت بر تجدید‌حیات طبیعی گونهPistacia vera L. و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مرتضی صارمی گرو
ابراهیم خسروجردی
1392وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان . کارشناسی ارشد
بررسی ترکیبات پسته ایران
ناصر طاهری
1350-1349
دانشکده داروسازی،دانشگاه تهران،دکترا
بررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش‌پذیری و ارزش غذایی محصول فرعی پسته خشک و سیلو شده در تغذیه نشخوارکنندگان
پیروز شاکری
مسعود علیخانی، احمد ریاسی
1391دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
بررسی تطبیقی بسته بندی محصولات خوراکی داخلی با نمونه های خارجی از نظر خلاقیت در طراحی ( مطالعه موردی : عسل ،چای ، پسته،برنج)- پروژه عملی طراحی بسته بندی برای4محصول (عسل ،چای ،برنج ،پسته)
آزاده قلی زاده لداری
سید ابوتراب احمدپناه، محمد خزایی
1392دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری
بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از RS و GIS در منطقه ماهان و تعیین برخی شاخص‌های کیفیت خاک در کاربری‌های مختلف
مجید وحدت خواه
مهدی سرچشمه پور، فرزین ناصری
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه شهید باهنر کرمان- دانشکده کشاورزی
بررسی تغییرات مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در باغ‎های پسته کوثرریز رفسنجان
معصومه زین الدینی
وحِید مظفری
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
بررسی تکمیلی جدایه های زانتوموناس عامل لکه برگی و شانکر پسته در استان کرمان
زهرا نیکروش
حشمت اله رحیمیان، ولی اله بابایی زاد
1391دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) در استان کرمان با استفاده از نشانگر RAPD
ساسان کریمی دارابی
رضا حسینی، آتوسا فرحپور حقانی، علی اعلمی
1392دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌ها‌ی Paecilomyces variotii دراستان کرمان
سمیه ابراهیمی
سید کاظم صباغ، ناصر پنجه که
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
تحلیل اثرات کشت پسته در توسعه روستایی(شهرستان دامغان، دهستان دامنکوه)
مهناز رهبری
مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری
1391مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی،دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی .پایان نامه
بررسی تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPaecilomyces variotii عامل سر‌خشکیدگی پسته براساس نواحی rDNA-ITS با استفاده از نشانگر PCR-RFLP در استان کرمان
فاطمه خسروی مقدم
سید کاظم صباغ
1392وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان. کارشناسی ارشد دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف پسیل پسته Agonoscena pistaciae (Hom: Psyllidae) در ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی
حمیده نادی
محمود محمدی شریف، علیرضا هادی زاده، معصومه شایان مهر
1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
بررسی چگونگی حفظ مزیت رقابتی پسته ایران در بازار جهانی بر اساس مدل الماس پورتر
معصومه کولی قلعه نوی
محمد محمودی میمند، محمد تقی امینی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی . کارشناسی ارشد
بررسی حذف فلزات سنگین ( سرب ) از محلول های آبی با کاربرد پوست پسته اصلاح شده
ابوالقاسم هنرمند
علی اصغر روحانی
1392دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد شاهرود - دانشکده علوم پایه
بررسی ترکیبات شیمیایی، گوارش‌پذیری و ارزش غذایی محصول فرعی پسته خشک و سیلو شده در تغذیه نشخوارکنندگان
پیروز شاکری
مسعود علیخانی، احمد ریاسی
1391دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیائی و چگونگی تشکیل و تحول خاکهای مناطق پسته‌کاری رفسنجان
هرمزد نقوی
احمد جلالیان
1375دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهان،پایان نامه
بررسی خواص آنتی اکسیدانی روغن پوست پسته وحشی (Pistacia atlantica subsp. mutica) و مواد صابونی ناشونده آن
محمد حسین توسلی- کفرانی
رضا فرهوش، علی شریف
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
بررسی رابطه همزیستی میکوریزی در گیاه پسته و تاثیر آن در تحمل پسته نسبت به شوری
محمد حسن خواجه زاده
حمید فهیمی
1375دانشکده علوم،دانشگاه تهران
بررسی روشهای تکثیر غیرجنسی در پسته. کارشناسی‌ارشد (علوم گیاهی -گرایش فیزیولوژی)
سعید بهرامی
حمید فهیمی
1375دانشکده علوم،دانشگاه تهران
بررسی ریزازدیادی پسته در شرایط درون شیشه
محرمعلی دلیجم
قاسمعلی گروسی، اسمعیل نظامی
1391
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری- پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
بررسی زانتوموناس های همراه با بیماری لکه برگی و سرخشکیدگی درختان پسته در استان کرمان
مریم خراسانی
حشمت اله رحیمیان، حسین معصومی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی سیاست های حمایتی دولت بر عرضه پسته
لادن یداللهی
بهاءالدین نجفی، سید نعمت الله موسوی
1392مرکز بین المللی تحقیقات بیوشیمی،دانشگاه تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی
بررسی سینتیک تجزیه حرارتی برگ و چوب پسته برای تهیه سوخت زیستی
محسن استادحسینی
احمد غضنفری مقدم، سید احمد عطایی، حسن هاشمی پور رفسنجانی
1392 دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد
بررسی عکس‌العمل پایه‌های مختلف پسته در رابطه با نماتدهای مولد غده ریشه Meloidogyne
مهرداد مدنی
احمد خبری
1374دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی عناصر جزیی در پسته‌های ایران
محمد تقی میر هاشمی
1368-1366
دانشکده دارو سازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا
بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای صادرات پسته ایران
رحیم ظهوری کهنمویی
اسماعیل پیش بهار، حسین راحلی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی
بررسی عوامل موثر بر تابع تقاضای صادرات پسته ایران با تاکید بر سلامت غذایی
نیلوفر اشک تراب
حسین سقاییان
1390دانشگاه فردوسی مشهد
بررسی عوامل موثر بر ریسک پسته کاران(مطالعه موردی شهرستان سیرجان)
فهیمه یزدانی
1392دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماریدانشگاه سیستان و بلوچستان
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات پسته ایران
رضا،رضایی صومه
امیر حسین چیذری
1379دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی عوامل موثر بر صادرات پسته با تاکید بر نقش آفلاتوکسین
یاسر شهریاری
عبدالکریم اسماعیلی، محمد بخشوده، منصور زیبایی
1392دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی
بررسی غلظت پتاسیم و برخی از عناصر سنگین در خاک و درختان پسته در طول جاده کرمان - رفسنجان
حمیده عبداللهی
مجید فکری، مجید محمودآبادی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی غلظت‌های مختلف اثر اسید هیومیک برروی جوانه زنی ارقام پسته (بنه وبادامی)
علی ثانی
مصطفی مصطفوی، احمد محسنی
1391دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار - دانشکده کشاورزی
بررسی کارائی بالتوری Chrysoperal carnea در کنترل پسیل پسته
علی جعفری ندوشن
هوشنگ بیات اسدی
1377دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،پایان نامه
بررسی کاهش آفلاتوکسین پسته با استفاده از ازن
پرویز بشیری
ناصر صداقت، محمد حسین حداد خداپرست، فریده طباطبایی یزدی، مهدی نصیری محلاتی
1391دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی .پایان نامه دکترا
بررسی کنترل بیولوژیک Phytophthora megasperma عامل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان پسته به وسیله باکتری های آنتاگونیست
فاطمه جعفری نژاد
محمد مرادی، حمید محمدی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی مدلهای ایزوترم جذب یون Ni (II) با استفاده از پوسته پسته و کربن فعال در زمان تعادل
مژده سالاری بردسیری
زمان شامحمدی حیدری، سید محمود طباطبایی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
بررسی مزیت نسبی تولید محصولات باغی پسته ،خرما و مرکبات در استان کرمان
علیرضا رهبردهقان
احمد اکبری، نظر دهمرده
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان
بررسی مشکلات صادرات پسته و ارائه راه‌حل‌های مطلوب برای آن
مسعود طاهری
عبدالحمید ابراهیمی
1373دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه علامه طباطبایی
بررسی مقاومت به پوسیدگی چندسازه سرشاخه پسته- پلی¬پروپیلن تیمار شده با نانو اکسید مس
سونا پورعبداله
محمدرضا ماستری فراهانی، سیدعلیرضا موحدی نایینی، مهدی مشکور

1391دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ
بررسی مقاومت به هوازدگی فرآورده چندسازه آرد سرشاخه پسته - پلاستیک تیمار شده با نانو اکسید مس
نسیمه ایمانی چمطاقی
محمدرضا ماستری فراهانی، تقی طبرسا
1392دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ
بررسی مقدماتی بیواکولوژی سن Lygaeus pandurus seusli روی درختان پسته در رفسنجان
زین العابدین خواجه پور
حسین حجت
1371دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز
بررسی مهمترین صفات پومولوزیکی و فیزیولوژیکی برخی ارقام پسته (مطالعه موردی شهرستان ماهنشان)
مجید نجفی
مهدی طاهری، ولی ربیعی
1392دانشگاه زنجان - دانشکده علوم کشاورزی
بررسی میزان آلودگی نمونه های پسته صادراتی شهرستان سیرجان به قارچ آسپرژیلوس از طریق اندازه گیری میزان سموم افلاتوکسین با روش HPLC
حسن اسدی زیدآبادی
رضا حاج حسینی، مجید شهرتی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم
بررسی میزان باقیمانده 9 سم دفع آفات نباتی در نمونه‌های پسته جمع‌آ‌وری شده از سطح بازار تهران در سال 1391 توسط گاز کروماتوگرافی طیف سنجی جرمی
آزاده امامی
سیده زهرا موسوی، حسین رستگار، مریم امیراحمدی
1392دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی
بررسی میزان حساسیت جمعیت‌های مختلف پسیل پسته Agonoscena targionii به حشره‌کش فوزالون در مناطق مختلف استان کرمان
محمد رحمانی مقدم
خلیل طالبی
1377دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
بررسی میزان فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیا لیاز(PAL) و تولید ترکیبات فنلی در گیاه پسته و اثر اکتومیکوریز در کاهش تنش اکسیداتیوUV-B
نازی نادرنژاد
سید جواد حسینی فرد، علی احمدی مقدم، شهرام پورسیدی
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم
بررسی و پیش بینی اثر نرخ ارز بر قیمت صادراتی خشکبار ایران (مطالعه موردی: پسته، کشمش و خرما)
امیرحسین توحیدی
محمدرضا زارع مهرجردی،حسین نظام آبادی پور، حسین مهرابی بشرآبادی.
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
بررسی و تحلیل سرمازدگی محصولات باغی شهرستان بهاباد( با تأکید بر محصولات پسته، انار و بادام )
عبدالرضا خواجه ای
داریوش مهرشاهی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد
بررسی و مطالعه اثرات تنظیم کننده های رشد گیاهی روی ریشه و تولید ریشه جانبی در نهال پسته
اعظم حکیمی
غلامرضا بخشی خانیکی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده کشاورزی
بررسی وضعیت بحران آب و تمایل به پرداخت پسته‌کاران به حفظ منابع آبی در شهرستان شهر بابک استان کرمان
محمد علی فتوحیان چناری
بهاءالدین نجفی
1393دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده کشاورزی
بررسی وضعیت مدیریت بر میزان تجزیه و ترسیب کربن در باغ های پسته رفسنجان با بافت های متفاوت
رزیتا حدادرضایی
محمد علی حاج عباسی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
بررسی ویژگی های زیستی و شاخص های تغذیه ای شب پره خرنوب Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: pyralidae روی دو رقم تجاری پسته
نعیمه تیموری اسفیچی
جلال جلالی سندی، آرش زیبایی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان
برهمکنش cremonium kiliense و Verticillium dahliae عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پسته
زهره نسیمی
ضیاالدین بنی هاشمی، رضا مستوفی زاده، محسن تقوی، اکبر کارگربیده
1391دانشگاه شیراز - دانشکده علوم کشاورزی
به کارگیری مدل تعادل فضایی در تحلیل وضعیت تجارت پسته در ایران
فاطمه کشیری
سید علی حسینی یکانی، محمد عبداللهی عزت آبادی، سید مجتبی مجاوریان
1391دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
بهینه سازی آبیاری تکمیلی در سیستم حوزه آبخیز کوچک در مناطق خشک( مطالعه موردی: استان کرمان)
زهرا درینی
واحدبردی شیخ، عبدالرضا بهره مند
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهینه سازی تولید شیر پسته
ناهید واصلی
محمد قربانی، مهران اعلمی، احمد شاکر اردکانی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی گنبد
بهینه سازی خشک کردن مغز پسته با خشک کن میکروویو بستر سیال به کمک روش سطح پاسخ
معین زرین نژاد
رضا امیری چایجان
1392دانشگاه بوعلی سینا - همدان - دانشکده کشاورزی
بیواکولوژی پسیل پسته در رفسنجان
علی مهدوی
1345
دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تهران،کارشناسی
بیواکولوژی پروانه برگ‌خوار سفید پسته، Ocneria terebinthinea Stgr (Lep: Lymantriidae) در منطقه انار
راضیه پورسالاری
حمزء ایزدی، محمد گرجی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
تأثیر آهن باقی‌مانده بر رشد و جذب آهن توسط نهال‌های پسته در بعضی از خاک‌های آهکی رفسنجان
نازنین ملک گل شیراز
احمد تاج آبادی‌پور ، محسن حمید‌پور، وحید مظفری
1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تأثیر باکتری Pseudomonas fluorescens در کنترل نماتد ریشه گرهی پسته در شرایط گلخانه
زینب خاتمی دوست شکارسرایی
روح اله صابری ریسه، سالار جمالی، محمد مرادی قهدریجانی.
1392دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی
تأثیر پای‌پرونیل‌ بوتوکساید روی تخصیص انرژی سلولی پسیل معمولی پسته،Agonoscena pistaciae، مقاوم به آفت‌کش فوزالن
فیروزه پارسامنش
علی علیزاده
1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تاثیر پی ‌پرونیل بوتوکساید (PBO) بر فعالیت ویژه آنزیم‌های استراز و گلوتاتیون اس ترانسفراز پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. ، مقاوم به آفت‌کش آمیتراز
پویان مصلحی
علی علیزاده، محمد قدمیاری
1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تأثیر تانن پوسته پسته بر تخمیر شکمبه، مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفندان نر بلوچی و تولید و ترکیب اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن تغذیه شده با جیره-های حاوی چربی
عطیه رحیمی
عباسعلی ناصریان، عبدالمنصور طهماسبی، رضا ولیزاده
1391دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریز بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال پسته ناشی از قارچ Fusarium solani
فهیمه سلاجقه تذرجی
حمید محمدی، مهدی سرچشمه پور
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
تاثیر تیمار گرمایشی مایکروویو بر کنترل آفات انباری محصول پسته مطالعه موردی: شب پره هندی
حمید حاج محمدی
حسن صدرنیا، محمد حسین عباسپور فرد
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تأثیر چند عصاره گیاهی و حشره‌کش تیامتوکسام بر پارامتر‌های زیستی و بیوشیمیایی بالتوری سبز (Chrysoperla carnea (Stephens
محبوبه خواجه حسینی کمال آباد
کامران مهدیان، محمد امین سمیع، علی علیزاده
1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تاثیر زمان گرده افشانی بر میوه نشینی و صفات کیفی میوه سه رقم پسته در منطقه قزوین
مسعود شریف خواه توتکله
داوود بخشی، حسین حکم آبادی.
1392دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی
تاثیر شرایط اتمسفر و اسانس دارچین در حفظ و کیفیت پسته خام خشک
قدسیه مرادی
ناصر صداقت
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تاثیر شش هفته تمرین استقامتی با و بدون عصاره پسته ی وحشی (بنه) بر بیان ژن‌های ABCG4، ABCG8، گرلین و نسفاتین بافتی در موش های صحرایی ماده
صالح رحمتی احمدآباد
زربخت انصاری پیرسرایی، حمید دلدار
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه مازندران
تاثیر عصاره حاوی تانن محصولات فرعی پسته بر کیفیت سیلاژ یونجه و متغیرهای تخمیری در بزهای شیری سانن
امیر مختارپور
عباسعلی ناصریان
1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تأثیر فسفر باقیمانده و باکتری‌های حل کننده فسفات بر رشد و ترکیب شیمیایی نهال‌های پسته
بنت الهدی نوروزی
احمد تاج آبادی پور، ابراهیم ادهمی
1389دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار( Glomus intraradices) بر مقاومت به خشکی دانهال‌های پسته رقم بادامی ریز زرند
منیره بختیاری اسفندقه
محمد حسین شمشیری، سید حسین میردهقان
1389دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - پژوهشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
تأثیر قارچ میکوریز و پلی آمین های پوترسین و اسپرمیدین بر کاهش تنش خشکی دانهال پسته
مجید سنجری نیا
مهدی سرچشمه پور، مسعود خضری
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
تاثیر کاربرد فسفر بر مقاومت نسبی پسته به تنش شوری
سعیده ایران نژاد
احمد تاج آبادی پور، ابراهیم ادهمی، وحید مظفری
1389
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تاثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال های پسته به تنش آبی
علی چاهخومحمدآبادی
احمد تاج آبادی پور، وحید مظفری، حسین شیرانی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تأثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به تنش شوری
زهرا شریفی
احمد تاج آبادی پور
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
تأثیر مالچ پلاستیکی و محلول‌پاشی کودهای تجاری در پاییز بر رشد رویشی و برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی خشک میوه پسته رقم کله‌قوچی
زهرا مختاری دره در
مجید اسمعیلی زاده، محمد حسین شمشیری، حسین حکم ابادی
1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تأثیر محلول‌پاشی بور و کلسیم بر تشکیل میوه درختان پسته
مریم موسوی
وحید مظفری، علیرضا مرجوی، احمد تاج ابادی پور
1392
دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تاثیر نوع فرایند بو دادن بر پایداری اکسیداتیو، خاصیت آنتی اکسیدانی و خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن حاصل از دو رقم پسته اهلی و وحشی
مریم فضلی عقدایی
جواد کرامت، سید امیرحسین گلی، اکبر انصاریان.
1392دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
تجزیه شیمیایی صمغ پسته
موسی باقری
یعقوب ائیته چی
1356
دانشکده دارو سازی،دانشگاه تهران،دکترا
تجزیه مولکولی پسته با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره
شیرین کلاهی زنوزی
محمد علی ابراهیمی، محسن مردی
1389
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده کشاورزی
تجزئه و تحلیل تاثئر نهاده ها بر ریسک تولید و نقش بیمه در مدئریت ریسک پسته کاران شهرستان رفسنجان
فاطمه فتحی
محمدرضا زارع مهرجردی، رضا صداقت، صدیقه نبی ئیان
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
تجزیه و شناسایی اسانس پوست میوه پستهPistacia vera به روش
نسرین سلطانی
غلامرضا صالحی سورمقی،محمد حسین امین
1374-1375
دانشکده داروسازی،دانشگاه علوم پزشکی تهران،دکترا
تحلیل اثرات کشت پسته در توسعه روستایی(شهرستان دامغان، دهستان دامنکوه)
مهناز رهبری
مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری
1391دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی .پایان نامه کارشناسی ارشد
تحلیل آماری و سینوپتیکی سرمازدگی شدید بهاره باغ‌های پسته در استان یزد
زهرا دهقان بنادکی
داریوش مهرشاهی، رضا مستوفی الممالکی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد . کارشناسی ارشد
تحلیل بهره‌وری عوامل موثر بر تولید پسته (مطالعه موردی شهرستان اردکان)
احمد اردکانی
محمد قلی موسی نژاد
1375دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
تحلیل پیامدهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر بخش کشاورزی- محصول پسته
مریم اسدیان
زهرا امیری
1392دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی
تأثیر کاربرد نیتروژن بر مقاومت نسبی نهال‎های پسته به تنش شوری
زهرا شریفی
احمد تاج آبادی پور
1389
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
تحلیل جوانه زنی بذر با استفاده از معادله هیل: مطالعه موردی پسته
معصومه جنگلی بایگی
مهدی علیزاده
1392دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
تحلیلی بر پیامدهای فضایی-مکانی و اقتصادی کشت پسته در روستاهای شهرستان شهر بابک
اکبر جباری
جواد بذرافشان، علی عباسی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان
تخمین پارامترهای بیوشیمیایی درختان پسته با استفاده از داده های ابر طیفی
داود پناهی
روشنک درویش زاده، علی اسماعیلی، فرزین ناصری
1391دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری
تراکم جمعیت Agonoscena pistaciae(Hemiptera: Psyllidae و تنوع گونه ای دشمنان طبیعی آن روی رقم های تجاری پسته در منطقه بشرویه
امیر مله
سید علی اصغر فتحی
1392دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم کشاورزی .پایان نامه کارشناسی ارشد
تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از طیف‌سنجی رامان و ارتقاء یافته سطحی‌(SERS)
رضا محمدی گل
رسول ملک فر، محمد هادی خوش تقاضا
1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
تعیین اثرات محصولات فرعی پسته بر تغییرات جمعیت باکتریایی شکمبه گوسفند بلوچی و پروفایل اسیدهای چرب شیر بز سانن با جیره های حاوی روغن ماهی
مرتضی حسینی غفاری
عبدالمنصور طهماسبی، محمد خوروش، عباس علی ناصریان
1392دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تعیین ارزش غذایی برخی از ضایعات کشاورزی فرآوری شده با پلی‌اتیلن‌گلیکول با استفاده از روشهای آزمایشگاهی و کیسه نایلونی
سمیه بخشی زاده
اکبر تقی زاده، صادق علیجانی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی
تعیین ارزش غذایی و قابلیت هضم پوسته نرم روئی پسته به صورت خشک و سیلوشده
نادر فروغ عامری
قربانی1391دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهان
تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پسته
مهناز رهبری
مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری
1391دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی
تعیین جنسیت ارقام و گونه‌های پسته با استفاده از نشانگرهای رپید و اسکار
بهنام اسفندیاری
غلامحسین داوری نژاد، مهناز کیانی
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
تعیین جنسیت در پایه های غربال شده پسته نسبت به شوری در طبیعت به همراه بذور حاصله و مقایسه الگوی پروتئینی آنها
فاطمه هاشمی بهرمانی
سید مهدی سیدی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری
تعیین خواص بیومکانیکی در برداشت مکانیزهء پسته
حسین مبلی
تیمور توکلی هشتجین
1376دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،دکترا
تعیین کارایی پسته کاران شهرستان سیرجان
نسرین اوحدی
احمد اکبری، جواد شهرکی
1390
دانشگاه سیستان و بلوچستان- دانشکده اقتصاد و علوم اداری
تعیین مقدار ویتامینهای B1 و A در انواع پسته ایران
محمد اسماعیل کاوه
1355
دانشکده داروسازی،دانشگاه تهران،دکترا
تعیین نرمها و شاخصهای دریس برای تشخیص کمبود و توصیه کودی درختان پسته
محمد حشمتی رفسنجانی
محمد جعفر ملکوتی
1374
دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
تغییرات اندوخته ی غذایی لاروهای زمستان گذران پروانه برگ خوار سفید پسته، Ocneria terebinthina Stgr. Lepidoptera: Lymantriidae در باغ های پسته Lymantriidae رفسنجان و تاثیر چند پاد آفت روی فیزیولوژی لاروهای حشره
احسان بهروزی مقدم
حمزه ایزدی، سعید محرمی پور
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی .کارشناسی ارشد
تغییرات مکانی برخی خصوصیات درختان پسته در باغ‌های منطقه‌ی کوثرریز رفسنجان
طیبه ضیغمی نژاد
وحید مظفری، حسین شیرانی
1390
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تفاوت های مرتبط با جنسیت در واکنش های رشدی و فیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرند (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand) به تنش شوری
شیرین نصراله پورمقدم
حمید رضا کریمی، محمد حسین شمشیری، علی اکبر محمدی میریک
1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
تنش خشکی و تبعیض ایزوتوپ کربن در برخی پایه های دانهالی پسته
مصطفی قاسمی
کاظم ارزانی،حسین حکم آبدی، عباس یداللهی
1392وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
تنوع و ساختار ژنتیکی بنه (Pistacia atlantica Desf) با استفاده از مورفولوژی برگ، پروتئین های ذخیره ای بذر و آزمون نتاج در سه جمعیت‌ زاگرس شمالی
نسرین سیدی
محمد مقدم واحد، سید ابوالقاسم محمدی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی
تهیه و شناسایی منولیت زئولیت ZSM5 بدون چسب با استفاده از الیاف گیاهی
هادی تقی پوران
کیقباد شمس
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی شیمی
توالی‏یابی و بررسی بیان ژن دهیدرین در اثر تیمارهای سرما و طول روز کوتاه در دانه‏رست‏ها و شاخسارهای باززایی شده‏ی پسته (Pistacia vera L.)
الهه زمانی بهرام ابادی
فرخنده رضا نژاد
دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم پایه
چینه نگاری، میکروفاسیس و محیط رسوبی بخش بالایی سازند کلات و بخش زیرین سازند پسته لیق در برش چهچهه (شمال شرق مشهد)
آزیتا حسنی عروس محله
مهدی نجفی، محمد وحیدی نیا، رضا موسوی حرمی.
1392دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده علوم
حذف فلز کادمیوم با استفاده از جاذب طبیعی و استفاده همزمان از جاذب طبیعی و نانوذرات

فاطمه دیمه

محمد تقی حامد موسویان، علی احمد پور، زرین اسحاقی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی
خالص سازی و بررسی ویژگی های بیوشیمیایی گلوتاتیون اس- ترانسفراز در پسیل پسته (Agonoscena pistaciae ) حساس و مقاوم به فوزالون

سیما زندوکیلی

محمد قدمیاری، رضا حسن ساجدی، علی علیزاده

1392دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی
درخت پسته و نقش آن در جامعه

مسعود نوروزی

1339دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،کارشناسی
رابطه بین مدیریت مشارکتی و توانمند سازی با بهره وری کارکنان شرکت پسته رفسنجان در سال 1390
سیده زهرا رحمتی
عباداله احمدی
1390دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
رتبه بندی تنگناهای خاص بازاریابی کالای صادراتی پسته با استفاده از تکنیک AHP
محمد حسن عبدالزهرایی
سعید عابسی، علی اکبر جوکار
1391
دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
رکود بذر و اثر اسیدجیبرلیک بر رشد دانهال دو گونه پسته‌وحشی
بهرام بانی نسب
مجید راحمی
1375
دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز
زنجره پسته شیره‌کر. کارشناسی (بیماریهای گیاهی)
فیروز حیدر زاده سعیدی
1343دانشکده کشاورزی،دانشگاه تهران،کارشناسی
زنجره پسته و دفع آن. کارشناسی (بیماریهای گیاهی)
الیاس مختاریان
ابراهیم سلیمان نژادیان
1345
دانشکده کشاورزی،دانشگاه تبریز،کارشناسی
شناسایی ترکیبات فرار موجود در پوسته نرم خارجی میوه گیاه پسته
فرهاد عزیزپگلو
1355دانشکده شیمی،دانشگاه صنعتی شریف
شناسایی زنبورهای پارازیتوئید تخم سنهای سبز پسته Brachynema Spp.& Acrosternum
حمید هاشمی راد
ابراهیم سلیمان نژادیان
1378دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهیدچمران اهواز ،پایان نامه کارشناسی ارشد
شناسایی قارچ های میکوریزی آربسکولار همزیست با درختان بنه (Pistacia atlantica) و خنجوک (P. khinjuk) در استان ایلام و اثرات آنها بر رشد نهال های تحت تنش خشکی
جواد میرزایی
ابراهیم محمدی گل تپه، یونس رضایی دانش
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی .دکترای تخصصی
شناسایی قارچ‌های میکوریز آربوسکولار همزیست با ریشه پسته در شهرستان رفسنجان
ثمره امینی زاده بزنجانی
ابراهیم صداقتی، حسین علایی، محمد مرادی
1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
شناسایی کلیه کانی‌ها و تحلیل کمی کانی‌های رسی با استفاده از XRD و روش نسبت شیب‌ها در برخی از خاکهای مناطق پسته‌کاری رفسنجان
جواد حسینی فرد
اقبال کریمیان
1376دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی امیر کبیر
شناسایی گونه های تریکودرمای خاک‌برد باغ‌های پسته‌ی استان کرمان بر‌اساس ویژگی‌های مورفولوژیک و مولکولی
فهیمه میرخانی
امیرحسین محمدی، حسین علایی، معصومه حقدل
1392دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
شناسایی، کلونینگ، تولید آلرژن های پسته و بررسی تاثیر فرآیند حرارتی بر آلرژنیسیته پسته
ریحانه نوربخش
عبدالرضا وارسته، مجتبی سنکیان
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی . دکترای تخصصی
طراحی خط تولید نیمه‌صنعتی خوراک دام از پوست پسته
اصغر علیکی
رستمی،مهرداد خسرو اذین
1378دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه علم و صنعت ایران
طراحی سیستم بهای تمام شده پسته بر اساس هزینه یابی بر مبنای فعالیت
محمد علی ده شیری پاریزی
رضا صداقت، محمود معین الدین
1392دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده علوم انسانی
طراحی مدل مطلوب مدیریت زنجیره عرضه برای کشورهای عمده صادرکننده پسته با استفاده از برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای
عصمت مجرد
ماشاءالله سالار پور، صبوحی، مسعود همایونی فر، حمید محمدی
1393وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه زابل - دانشکده کشاورزی
طراحی و پیاده سازی سیستمی هوشمند مبتنی بر منطق فازی،برای درجه بندی پسته،با استفاده از مشخصه های استخراج شده از تصویر و صدای انعکاس
علی سعیدان
احمد غضنفری مقدم، محسن شمسی
1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- دانشگاه شهید باهنر کرمان-کشاورزی
طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه مغز کن پسته وحشی
فاطمه کریمی
علی فدوی، رضا یگانه
1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام - دانشکده کشاورزی
فنولوژی زنبور مغزخوار سیاه پسته Eurytoma plotnikovi nikolskaya Hym: Eurytomidea` نسبت به میزان و درجه حرارت در استان اصفهان
مهدی بصیرت
حسین سیدالاسلامی
1377دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهان
کارایی تله‌های چسبنده زردرنگ در تعیین تغییرات جمعیتهای فصلی پسیل پسته
علیرضا هادیان
حسین سیدالاسلامی
1378دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
کاربرد ایزوآنزیم‌ها به منظور بررسی تنوع ژنتیکی ارقام پسته ایرانی
علی اعلمی
محمد نائب
1375دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده علوم انسانی دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
کشت in vitro` محور جنینی پسته pistacia vera L.` و تاثیر تیمارهای سرما و اسید سالیسیلیک بر روی گیاهچه‌های حاصل برای سازگاری به شرایط طبیعی کشت
علی اکبر نادری
حسین شاکر
1376دانشکده علوم،دانشگاه شهید بهشتی
کشت بافت پسته. کارشناسی‌ارشد (مهندسی کشاورزی - باغبانی)
علی محمد قربانی
احمد شیبانی
1374دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
کنترل بیولوژیکی شب‌پره هندی Plodia interpunctella HB. در خشکبار (پسته، گردو، بادام) بوسیله باکتری Bacillus Thuringiensis Br.
رسول مرزبانی
هوشنگ بیات اسدی
1376دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس
کاربرد اسیدآمینه آرژنین در القا مقاومت به سرما در گیاه پسته و بررسی فعالیت آنزیم های کلیدی و تغییرات ژنتیکی آن
محسن خدایاری
فاطمه نصیبی، حمیدرضا کاوسی، مسعود خضری.
1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
لیپاز اسیدی پسته. Pistacia vera L. فعالیت، جایگاه درون سلولی و بازدارنده‌های آن

شهناز پور محمد علی

علی مراد شاهی

1374دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز
مدل‌سازی رابطه کادمیم در گیاه پسته با غلظت این عنصر در خاک

حکیمه هاشمی پور رفسنجان

سیدجواد حسینی فرد، حسین شیرانی، حسین علایی، محمد حشمتی

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
مرفولوژی و بیولوژی دو فرم سپردار واوی پسته در استان اصفهان
حسین مسجدیان

حسین سیدالاسلامی

1379

دانشکده کشاورزی ،دانشگاه صنعتی اصفهان

مطالعات زیست‌شناختی و رفتاری هیپرپارازیتویید Ooencyrtus pityocampae، در ارتباط با پارازیتویید اولیه‌ Trissolcus agriope و سن میزبان آن Brachynema signatum
مرضیه محمدپور

مهدی ضیاءالدینی، محمدامین جلالی، حمید هاشمی‌راد

1391دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
مطالعه اثر ژل استخراج شده از پسته وحشی( بنه) بر روی فرایند ترمیم زخم پوستی درموش صحرایی

سید احمدرضا حمیدی

ابوتراب طباطبایی نایینی، نادر تنیده، احمد عریان

1392دانشگاه شیراز - دانشکده دامپزشکی
مطالعه اثر سطوح مختلف رطوبت و دما بر خواص حرارتی دانه و مغز دو رقم پسته ایرانی

علیرضا سالاری کیا

محمدحسین آق خانی، محمدحسین عباسپورفرد

1391دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
مطالعه آسپرژیلوسهای آفلاتوکسین‌زا در پسته‌های آلوده بومی ایران و بررسی توان آفلاتوکسین‌زائی در آنها

مائلی امیت شهیدی

عبدالامیر ملک زاده،فریدون علامه

1375دانشکده علوم،دانشگاه تهران
مطالعه تاثیر بازدارنده های انتقال اکسین روی فعالیت آنزیم های پراکسیداز و IAA-اکسیداز در فرآیند پرآوری پایه های رویشی پسته قزوینی و UCB-1

سارا ملکی

قاسمعلی گروسی، رحیم حداد

1392دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده فنی
مطالعه تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‎های نر پسته با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی RAPD

محبوبه حاجی زاده حسین آبادی

حمید رضا کریمی

1389

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
مطالعه تنوع ژنتیکی پایه های نروماده Pistacia atlantica در دومنطقه ارسباران وجزیره اسلامی با استفاده از نشانگرهای ISSR

نوشین حسینی کوکمری

هوشنگ نصرتی، محمدعلی حسینپور فیضی، احمد رزبان حقیقی

1391دانشگاه تبریز - دانشکده علوم طبیعی
مطالعه تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‎های مختلف پسته و ارزیابی ارتباط نشانگری بر اساس نشانگرهای مورفولوژیک و مولکولی

رامین ارجمند قهستانی

قاسم محمدی نژاد، ایرج توسلیان، حسین حکم آبادی

1391دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
مطالعه رابطه بین گروه‌های آناستوموزی، بیماری‌زایی و اختصاصی بودن در قارچ Rhizoctonia

سعید ملایی

حسین علایی، روح الله صابری، سید باقر محمودی

1393دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
مطالعه ساختاری و بیوشیمیایی کلروزگی درختان پسته در منطقه اردکان یزد

فخرالسادات حسینی تربتی

فرخنده رضانژاد، فاطمه نصیبی

1392

دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم
مطالعه سنتز کربن فعال از مواد بایومس به روش فعال سازی شیمیایی در راکتور دوار

اسماعیل روستایی نژاد

حسن هاشمی پور رفسنجانی

1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده شیمی
مطالعه سنتز کربن فعال از مواد بایومس در راکتور دوار
حسین کمانداری

حسن هاشمی پور رفسنجانی، احمد غضنفری مقدم

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان

مطالعه سیتوهیستولوژیکی مدیستم‌های رویشی و زایشی پسته
لاله شاه ابراهیمی

بهروز بهبودی

1377

دانشکده علوم،دانشگاه تهران
مطالعه فاکتورهای التیام زخم عفونی جلدی ناشی از استافیلوکوکوس اوروس درمان شده با عصاره گیاه پسته وحشی

مجتبی تقوایی

حمیدرضا مسلمی

1392

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار - دانشکده دامپزشکی
مطالعه فونیستیک سنهای باغهای پسته شهرستان رفسنجان (استان کرمان) و بررسی مولکولی برخی از گونه های آن

نجمه زین الدینی میمند

مهدی مدرس اول، جواد کریمی

1390

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
مطالعه کنترل بیولوژیکی Aspergillus flavus توکسین زای پسته توسط گونه های Trichoderma

حسین کهنوجی

غلامرضا بخشی خانیکی، امیر حسین محمدی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده کشاورزی
مطالعه گلدهی پسته pisacia vera l و روشهای با تاخیر اندازی آن به منظور جلوگیری از سرمازدگی بهاره

امان الله جوانشاه

کاظم ارزانی

1379دانشکده کشاورزی،دانشگاه تربیت مدرس،دکترا
مطالعه وضعیت تولید وصادرات پسته ایران و پیشنهاد استراتژی های صادراتی مناسب جهت رفع موانع صادراتی این محصول

بهناز شافعین

شهرام جنابی، میرزاحسن حسینی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
مطالعهء مورفوژنتیکی قطعات جداکشت پسته‌های وحشی و اهلی ایران

زهرا باقری

بهروز شاهسون بهبودی

1375دانشکده علوم،دانشگاه تهران
مقاومت به پوسیدگی چندسازه سرشاخه پسته- پلاستیک

محدثه صفارزاده کرمانی

محمدرضا ماستری فراهانی، کامران رهنما

1390
مقایسه اثرات حشره کشی عصاره اتانولی زیتون تلخ با فرمولاسیون های تجاری حاوی عصاره گیاه چریش بر پسیل معمولی پسته

عاطفه ایرانمنش

کمال احمدی، محمد شجاع الدینی ، سید یحیی امامی

1392دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
مقایسه استخراج آنتی اکسیدانت ها از پوست پسته با کمک امواج مایکروویو و فراصوت و اندازه گیری ظرفیت آنتی اکسیدانی خردل و آوندول

فرزانه غدیری

رضا تبارکی

1391دانشگاه ایلام - دانشکده علوم پایه .پایان نامه کارشناسی ارشد
مقایسه اقتصادی تولید پسته ارگانیک و غیرارگانیک در ایران

مونا علی فرّی

شهریار نصابیان

1392دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصاد
مقایسه تاثیرات سمی و فیزیولوژیکی عصاره الکلی انغوزه و سم استامی‌پراید بر پسیل معمولی پسته و بر میزان تغذیه کفشدوزک دونقطه‌ای
مهشید سرنوشت

حمزه ایزدی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی

مقایسه تنوع ژنتیکی جمعیت های پایه های نر و ماده پسته وحشی Pistacia atlantica در جنگل ارسباران و جزیره اسلامی با استفاده از نشانگر های RAPDs
مینا خراسانی

دکتر محمد علی حسین پور فیضی، مهندس مریم نیک نیازی

1390وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
مقایسه جمعیت و تنوع عملکردی باکتری های اندوریزوسفری، ریزوسفری و غیر ریزوسفری در نهال های پسته

فاطمه حجت

عبدالرضا اخگر

1389وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
مقایسه سطوح مقاومت ارقام پسته به پسیل معمولی پسته

فاطمه شجاعی

محمد شجاع الدینی، مهدی بصیرت

1391دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
مقایسه سیتولوژیکی و مورفولوژیکی کلوملا در ریشه های پسته و زعفران

سمیرا سقطچی

غلامرضا بخشی خانیکی، آمنه جمشیدی

1389کارشناسی ارشد
مقایسه شدت بیماری زایی گونه های فیتوفتورای جداشده از درختان پسته بر دو رقم حساس و نیمه مقاوم پسته

راحله دهقانی

ضیاالدین بنی هاشمی

1392دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی
نقش کمبودهای زیست ‎اقلیمی در ارزیابی کمی تناسب اراضی برای پسته، با استفاده از مدل MicroLEIS DSS در منطقه کوثرریز رفسنجان

سمیه حسنی موحد

اردوان کمالی

1389دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - پژوهشکده اقتصادوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی
نوع و پراکنش میکوریزای بنه در جنگلهای استان یزد
صدیقه محمدی انارکی

حسین زارع مایوان

1374وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ولی عصر (عج) - رفسنجان - دانشکده کشاورزی دانشکده علوم پایه،دانشگاه تربیت مدرس

همکنش شوری با گونه‌های Phytophthora در بیماری گموز پسته

علیرضا طباطبایی

ضیاالدین بنی هاشم

1373دانشکده تحصیلات تکمیلی،دانشگاه شیراز