طرح و برنامه

 

 

اهداف و وظایف:

-پیش بینی اعتبارات هزینه ای و تملک درایی های سرمایه ای
-پیگیری امور بودجه‏ای (دریافت اعتبارات )
-ارسال اطلاعات عملکرد تحقیقاتی بصورت 3ماهه و 6ماهه و یکساله
-گردآوری و تکمیل و ارسال اطلاعات مربوط به شورای عتف(علوم،تحقیقات،فن‎آوری )
-پیگیری و ارسال مدارک مربوط به کمک هزینه های ازدواج،فوت،کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان ،کمک هزینه مهد کودک و… -تکمیل و ارسال اطلاعات موسسه در سامانه آماری دفتر برنامه، بودجه و آمار -شرکت در دوره ها و جلسات مربوط به بودجه

اسامی همکاران واحد طرح و برنامه موسسه تحقیقات پسته کشور
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 علیرضا دبستانی کارشناس مسئول بودجه