معاونت پژوهشی

 

نام ونام خانوادگی: دکتر سيدجواد حسيني فرد
مدرک تحصیلی: دکتری خاكشناسي
گرایش تحصیلی: حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
دوره ریاست: از  آذرماه 1401
پست الکترونیکی : hosseinifard@areeo.ir
تلفن تماس: 034-34225203
سوابق علمی : شرح سوابق علمی

شرح وظایف:
مشارکت در تعیین سیاستهای پژوهشی
تدوین اولویت های پژوهشی با نظر و مشارکت بخش های اجرائی کشاورزی و سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی وزارت متبوع
هدایت بخشها و مراکز جهت ارائه پروژه و طرحهای تحقیقاتی در راستای سیاستها و اولویت های بخش کشاورزی
برنامه ریزی در تدوین، داوری، ویراستاری و تصویب پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی
برنامه ریزی در جهت نظارت و ارزشیابی طرحها و پروژه های تحقیقاتی و پیگیری اجرای به موقع مصوبات گروههای نظارت و ارزشیابی طرحها و پروژه ها
برنامه ریزی در جهت اخذ گزارش های نهایی از طرحهای خاتمه یافته و بررسی و اصلاح نهایی آنها
برنامه ریزی در جهت وصول به موقع طرحهای تحقیقاتی از مراکز و بخش های تحقیقاتی پژوهشکده و بررسی آنها در کمیته فنی و نظارت بر ابلاغ تصمیمات کمیته فنی به بخش ها، مراکز و مجریان طرحهای تحقیقاتی .