فيلم هاي آموزشي و ترويجي

پژوهشكده پسته در قالب انتقال دانش به باغداران فيلم هاي آموزشي كوتاهي توسط اعضاي هيات علمي تهيه كرده است.

 

فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: پروانه چوبخوار پسته و روش هاي كنترل آن

ارائه دهنده: دكتر مهدي بصيرت عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان:تولید و برداشت پسته در ایران

ارائه دهنده: دكتر علي اسماعيل پور عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: معرفی زنبور مغزخوار پسته و روش های مبارزه با آن

ارائه دهنده: دكتر مهدي بصيرت عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: آيا آبياري پاييزه در باغ هاي پسته ضرورت دارد؟

ارائه دهنده: مهندس اكبر محمدي محمدآباد عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: شناسایی و نمونه برداری خاک در باغ های پسته

ارائه دهنده:دكتر سيد جواد حسيني فرد عضو هيات علمي پژوهشكده پسته كشور

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: آشنايي با ارزش غذايي پسته

ارائه دهنده:دكتر احمد شاكر اردكاني عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: معرفي محصولات صنايع تبديلي پسته

ارائه دهنده:دكتر احمد شاكر اردكاني عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: هرس باردهي درختان پسته (1) (شناخت جوانه و شاخه ها، هدف و اهميت هرس)

ارائه دهنده:دكتر علي اسماعيل پور عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


فيلم آموزشي و ترويجي تحت عنوان: هرس باردهي درختان پسته (2) (روش هاي هرس و توصيه ها)

ارائه دهنده:دكتر علي اسماعيل پور عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


تحت عنوان: بيمه كشاورزي چالشها و فرصتها قسمت اول

ارائه دهنده:دكتر رضا صداقت عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود


تحت عنوان: بيمه كشاورزي چالشها و فرصتها قسمت دوم

ارائه دهنده:دكتر رضا صداقت عضو هيات علمي پژوهشكده پسته

لينك دانلود