ردیف

عنوان فارسی

پروژه مستقل

پروژه خاص

پروژه مشترک

1

  بررسي عکس العمل ارقام  تجاري پسته  به  قارچ Armillaria mellea  عامل پوسيدگي ريشه و طوقه پسته در شرايط گلخانه

غير مستقل

غير خاص

مشترک

2

  بررسي عکس العمل پايه‏ EBR-1، سه كلون پسته و پايه هاي پسته اهلي به قارچ Armillaria mellea  عامل پوسيدگي ريشه و طوقه پسته در شرايط گلخانه

غير مستقل

خاص

مشترک

3

 افزايش ماندگاري پسته تازه

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

4

 افزايش مقاومت دو پايه پسته به بيماري پوسيدگي آرميلاريايي ريشه و طوقه با استفاده از قارچ‏هاي ميكوريز آربوسكولار

غير مستقل

خاص

مشترک

5

اثر پاشش گوگرد ميكرونيزه پالايشگاهي بر انبارماني و خصوصيات کمي و کيفي پسته تر

غير مستقل

غير خاص

مشترک

6

اثر محلول‌پاشي گوگرد معدني بر ويژگي‌هاي کمي و کيفي پسته تر طي دوره انبارماني

غير مستقل

غير خاص

مشترک

7

اثرات زمان برداشت زودهنگام و دير هنگام  بر روي كميت و كيفيت ميوه ارقام پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

8

ارزيابي اثرات كاربرد اسيد سولفوريك توليدي مجتمع مس سرچشمه در آب آبياري بر خصوصيات بيوشيميايي خاك، رشد و عملكرد كمي و كيفي درختان پسته

خاص

9

ارزيابي اقتصادي سرشاخه كاري / جوان سازي باغات پسته قديمي در مناطق پسته كاري استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

10

ارزيابي اقتصادي و بررسي خصوصيات کمّي و کيفي محصول تحت تاثير کاربرد مواد آلي، منابع کودهاي فسفره، شيوه استفاده از کود و تغييرات عناصر غذايي در طول فصل رشد در درختان پسته

خاص

11

ارزيابي تحمل به تنش‌هاي زيستي و غير زيستي ژنوتيپ‌هاي پسته جوکار1 (Jookar1) و جوکار2  (Jookar2)  در مقايسه با پايه‌هاي متداول بومي ايران

خاص

12

ارزيابي تحمل به خشکي برخي ژنوتيپ هاي پسته کلکسيون سرخس

غير مستقل

غير خاص

مشترک

13

ارزيابي تحمل به شوري برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي بومي پسته در خراسان رضوي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

14

ارزيابي خصوصيات رشد رويشي و عملكرد كمي و كيفي محصول درختان پسته تغذيه شده با كود هادر 13 در مقايسه با تغذيه معمول درختان

غير مستقل

خاص

مشترک

15

ارزيابي ژنوتيپ هاي نر پسته جمع آوري شده در ايستگاه يزبر استان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

16

ارزيابي سازگاري و رشد رويشي پايه‌هاي برتر پسته در شرايط باغ

غير مستقل

غير خاص

مشترک

17

ارزيابي شاخص هاي فني و اقتصادي ايجاد كننده انگيزه پذيرش سيستم آبياري تحت فشار در باغ هاي پسته استان كرمان

غير مستقل

خاص

مشترک

18

استخراج آكريل آميد باقيمانده در پسته برشته شده با استفاده از نانوجاذبهاي كاربردي جديد پيش از تعيين مقدار آن توسط کروماتوگرافي گازي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

19

استفاده بهينه از ضايعات پسته

غير خاص

20

اصلاح و بهبود تحمل به تنش‌هاي غير زيستي پايه‌هاي پسته‎:‎‏ با تأکيد بر جمع‌آوري، حفظ و نگهداري مواد ژنتيکي شناسايي شده ‏‏(فاز اول‎: ‎شناسايي و انتخاب، ايجاد تنوع مصنوعي و ارزيابي‌هاي مقدماتي) ‏

غير خاص

21

افزايش ماندگاري پسته تازه با استفاده از گاز ازت

غير مستقل

خاص

مشترک

22

بررسي اثر آنتاگونيستي جدايه هاي تريكودرما بر Armillaria mellea عامل پوسيدگي ريشه درختان پسته در شرايط آزمايشگاهي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

23

بررسي اثر تغذيه برگي بر خصوصيات کمي و کيفي ميوه پسته رقم بادامي سفيد

مستقل

خاص

غير مشترک

24

بررسي اثر حشره¬كش فلوكسامتاميد (10% EC) و عوامل بيمارگر Beauveria bassiana و Bacillus thuringiensis (BT)  روي پسيل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن روي دشمنان طبيعي اين آفت

غير مستقل

خاص

غير مشترک

25

بررسي اثر کاربرد خاکي گوگرد معدن زرکوه بر کنترل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي نهال‏هاي پسته در شرايط گلخانه

غير مستقل

خاص

مشترک

26

بررسي اثر كاربرد خاكي گوگرد معدن زركوه بر كنترل بيماري پوسيدگي آرميلاريايي نهال هاي پسته در شرايط گلخانه

غير مستقل

خاص

مشترک

27

بررسي اثر كود كمپوست تهيه شده از پوست نرم پسته بر رشد و عملكرد درختان بارور پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

28

بررسي اثر گاز ازن بر ويژگي‌هاي فيزيكوشيميايي، حسي و آفلاتوكسين پسته خشك

مستقل

خاص

غير مشترک

29

بررسي اثر گوگرد با فرمولاسيون¬هاي مختلف روي پسيل معمولي پسته  و گياه ميزبان در منطقه رفسنجان

غير مستقل

خاص

مشترک

30

بررسي اثر گوگرد با فرمولاسيون¬هاي مختلف روي پسيل معمولي پسته در منطقه بويين زهرا

مستقل

خاص

غير مشترک

31

بررسي اثرات كاربرد اسيد سولفوريك بر خصوصيات بيوشيميايي خاك هاي مختلف در باغ هاي پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

32

بررسي اثرات كاربرد برگي گوگرد ميكرونيزه پالايشگاهي بر روي ويژگي هاي باغباني و عملكرد درختان پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

33

بررسي اثرات كاربرد يك نوع گوگرد ميكرونيزه پالايشگاهي بر خصوصيات كمي، كيفي و سلامت ميوه پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

34

بررسي اثرات گوگرد معدن زرکوه بر خصوصيات شيميايي خاك، غلظت عناصر غذايي برگ و رشد و عملكرد درختان پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

35

بررسي اثرات مقادير مختلف اسيد سولفوريك بر غلظت عناصر غذايي برگ و عناصر آلاينده در ميوه ي درختان پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

36

بررسي استقرار دو پايه مايكوريزي بومي و غير بومي پسته در باغ

غير مستقل

خاص

مشترک

37

بررسي اقتصادي استفاده از سايبان در باغ¬هاي پسته شهرستان هاي انار و رفسنجان

مستقل

خاص

غير مشترک

38

بررسي اقتصادي عوامل مديريتي موثر بر نوسانات مكاني رشد رويشي و زايشي درختان پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

39

بررسي اقتصادي مديريت برخي از عارضه ها در باغ هاي پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

40

بررسي اقتصادي و سنجش ميزان رضايت كشاورزان از كاربرد گوگرد باريش جهت مبارزه با آفت پسيل پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

41

بررسي اقتصادي و سنجش ميزان رضايت كشاورزان از كاربرد گوگرد معدن زركوه جهت مبارزه با آفت پسيل پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

42

بررسي امكان حذف آبياري‌هاي پاييزه درختان پسته تحت شرايط آب و خاك شور

مستقل

غير خاص

غير مشترک

43

بررسي تراكم جمعيت پروانه چوبخوار پسته روي ارقام بومي و غير بومي پسته در استان سمنان

غير مستقل

خاص

غير مشترک

44

بررسي ترکيبات مغز پسته در طول دوران رسيدن ميوه

غير مستقل

خاص

مشترک

45

بررسي ترکيبات مغزپسته در پسته هاي مناطق مختلف کشور

غير مستقل

خاص

مشترک

46

بررسي تغييرات غلظت عناصر غذايي برگ در فصل رشد تحت تاثير مقادير مختلف و عمق کاربرد کودهاي فسفردار در باغ هاي پسته رقم اوحدي

غير مستقل

خاص

مشترک

47

بررسي جنبه هاي مديريتي خسارت ناشي از ريزش برگ و خوشه، پوکي و سوختگي ميوه باغ‌هاي پسته در سال جاري و ارائه راهکارهاي مديريتي و اقتصادي براي پيشگيري و يا کاهش عارضه در سال‌هاي آتي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

48

بررسي سازگاري برخي ارقام مناسب واحداث باغ مادري پسته به منظور تهيه پيوندک

مستقل

خاص

غير مشترک

49

بررسي سازگاري شش رقم پسته جديد در استان قزوين (فاز اول: خصوصيات رويشي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

50

بررسي سازگاري و مزيت اقتصادي ارقام تجاري و جديد پسته در استان فارس (فاز اول: ويژگي هاي رويشي)

غير مستقل

خاص

غير مشترک

51

بررسي ضريب نفوذ و اثر بخشي اقتصادي فعاليت هاي پژوهشي محصول پسته در زمينه معرفي ارقام

غير مستقل

غير خاص

مشترک

52

بررسي عکس‌العمل ژنوتيپ‌هاي پسته جوکار1 (Jookar1) و جوکار2  (Jookar2) به بيماري نماتد ريشه‏ گرهي‏‎‎ (Meloidogye incognita) ‎‏ ‏درختان پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

53

بررسي کيفيت ميوه پسته توليد شده در زير سايبان و بدون سايبان و ارزيابي حسي آن

غير مستقل

خاص

مشترک

54

بررسي كاربرد زمستاني اسيد سولفوريك مجتمع مس سرچشمه جهت اصلاح خاك هاي شورسديمي در باغ هاي پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

55

بررسي نسبت بهينه اقتصادي آب به زمين در مناطق پسته كاري شهرستان هاي شهربابك و بردسير در استان كرمان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

56

بررسي نقش سايبان در جلوگيري از خسارت تنش هاي محيطي بر محصول باغ هاي پسته در مقايسه با فضاي باز

خاص

57

بررسي نقش سايبان در جلوگيري از خسارت عوامل محيطي خسارتزا و مقايسه آن با فضاي باز در باغات پسته شهرستان رفسنجان

مستقل

خاص

غير مشترک

58

بررسي نقش سايبان در جلوگيري از خسارت عوامل محيطي خسارتزاي درختان پسته و مقايسه آن با فضاي باز در باغات پسته شهرستان انار

غير مستقل

خاص

مشترک

59

بررسي نقش سايبان و پوشش هاي پلاستيكي در جلوگيري از خسارت عوامل محيطي خسارتزا و مقايسه آن با فضاي باز در باغات پسته شهرستان ورامين

مستقل

خاص

غير مشترک

60

بررسي و تعيين مقاومترين تلاقي يا تلاقي هاي حاصل از گرده افشاني كنترل شده ارقام و فنوتيپ هاي نر و ماده پسته  با مقاومت نسبي بالا به بيماري گموز

غير مستقل

غير خاص

مشترک

61

بهينه سازي استخراج تركيبات فنلي از پوست نرم رويي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

62

پايش نقش پايه ها در بروز صفات فيزيولوژيکي، بيوشيميايي و پتانسيل باردهي پسته در منطقه فيض آباد خراسان رضوي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

63

تاثير کاربرد اسيد هيوميک(فرتي پلاس) بر خصوصيات کمي و کيفي پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

64

تاثير کاربرد كلسي فرت و آنتي سالت، محصولات شركت كيميا كشاورز كرمان بر اصلاح خاك شور و كيفيت محصول پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

65

تاثير گوگرد معدن زركوه بر رشد رويشي و جوانه زني كنيديوم هاي سه گونه آلترنارياي عامل سوختگي برگ پسته و بيماريزايي اين گونه ها روي برگ هاي بريده شده پسته در شرايط آزمايشگاهي

مستقل

خاص

غير مشترک

66

تاثير گوگرد معدن زركوه بر كنترل بيماري هاي پسته

خاص

67

تاثير محلول‌پاشي گوگرد معدن زركوه در باغ‌هاي پسته از جنبه هاي كنترل پسيل، خسارت‌هاي احتمالي برگ و ميوه، مسائل باغباني، خصوصيات كيفي محصول و بررسي اقتصادي آن

خاص

68

تعيين بهترين پارامترهاي طراحي سيستم آبياري زير‌سطحي با استفاده از لوله‌هاي پي‌وي‌سي در باغ‌هاي پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

69

تعيين زمان اوج پرواز پروانه چوبخوار پسته در مناطق کرمان و راور (پروژه تحقيقي- ترويجي)

غير مستقل

غير خاص

مشترک

70

تعيين مقدار، منبع و عمق مناسب کاربرد کودهاي فسفردار در باغ هاي پسته و ارزيابي اقتصادي آن ها

غير مستقل

خاص

مشترک

71

جداسازي و شناسايي عوامل قارچي مولد سرخشكيدگي درختان پسته در استان سمنان

غير مستقل

خاص

غير مشترک

72

جداسازي و غربال‌گري جدايه‌هاي مخمري از مناطق پسته‌كاري كشور و برهمكنش آنها با استرين هاي توكسين‌زاي قارچ Aspergillus flavus

غير مستقل

غير خاص

مشترک

73

دورگ‌گيري برخي گونه‌هاي جنس پسته با پايه‌هاي بومي برتر گونه اهلي و ارزيابي تحمل به شوري هيبريدهاي به دست آمده

غير مستقل

غير خاص

مشترک

74

دورگ‌گيري بين گونه¬هاي مختلف جنس پسته جهت ايجاد پايه¬هاي متحمل به خشكي بر مبناي طرح اصلاحي دي¬آلل

مستقل

غير خاص

غير مشترک

75

شناسايي ارقام و ژنوتيپ هاي پسته سازگار  با کمترين نياز سرمايي در استان کرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

76

شناسايي ارقام و ژنوتيپ¬هاي پسته سازگار با تغييرات اقليمي اخير (گرمايش و نوسانات دمايي) در استان کرمان

مستقل

خاص

غير مشترک

77

شناسايي ژنوتيپ ها و ارقام برتر پسته در استان هاي قزوين و سمنان

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

78

شناسايي ژنوتيپ هاي متحمل به خشکي در باغات سنتي پسته استان قزوين به منظور توليد پايه

مستقل

غير خاص

غير مشترک

79

شناسايي و جمع آوري ژنوتيپ هاي متحمل به شوري جهت اصلاح پايه در پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

80

غربالگري ژنوتيپ‌هاي پسته به منظور ارزيابي تحمل به خشکي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

81

غربالگري ژنوتيپ‌هاي پسته به منظور ارزيابي تحمل به شوري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

82

كاربرد قارچ هاي ميكوريز آربوسکولار و تريکودرما براي بيوكنترل  Verticillium dahliae عامل پژمردگي ورتيسيليومي پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

83

مديريت بهينه توليد جهت کاهش ضايعات در توليد، برداشت و پس از برداشت پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

84

مديريت بيماري پوسيدگي آرميلاريايي ريشه و طوقه پسته

غير خاص

85

مطالعه اثر اسيديته آب آبياري بر رشد و عملكرد درختان پسته در خاك‌هاي مختلف و ارزيابي اقتصادي آن

غير مستقل

خاص

مشترک

86

مقايسه تراكم جمعيت پسيل معمولي پسته روي ارقام بومي و غير بومي پسته در استان سمنان

مستقل

خاص

غير مشترک

87

مقايسه رشد و عملكرد ارقام تجاري پسته بر روي پايه بادامي زرند حاصل از كشت بذر و كشت بافتي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

88

مقايسه مقاومت پايه‌هاي پسته UCB-1  (كشت بافتي و بذري) و پايه بادامي زرند به تنش شوري بر اساس شاخص‌هاي رشدي و پارامترهاي اكوفيزيولوژيكي تحت شرايط گلخانه

مستقل

غير خاص

غير مشترک