ردیف

عنوان فارسی 

پروژه مستقل 

پروژه خاص 

پروژه مشترک 

1

 بررسي  اثرات پوشش هاي مختلف پليمري بر روي صفات كمي، كيفي و انبارماني ميوه تازه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

2

استفاده از ضايعات پوست نرم پسته در توليد يك بستر كشت آلي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

3

شناسايي و انتخاب ژنوتيپ هاي برتر پسته در منطقه فيض آباد (خراسان رضوي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

4

آينده نگري بازارجهاني پسته (عرضه ,تقاضاوقيمت )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

5

اثر درجات متفاوت حرارت روي مراحل رشدي شب پره هندي plodia interpunctella )           آفت انباري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

6

اثر روشهاي مختلف آبياري بر جمعيت قارچ هاي Aspergillus گروه Flavi در خاك باغ هاي پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

7

اثر روشهاي مختلف شور وبرشته كردن پسته در اجاق(آون) و برشته كن با بستر متحرك بر كيفيت و ماندگاري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

8

اثر زمان آخرين آبياري قبل از برداشت بر نوسانات جمعيت قارچ Aspergillus گروه Flavi در خاك و ميوه پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

9

اثر گرده افشاني کنترل شده مصنوعي بر صفات کمي و کيفي سه رقم پسته دراستان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

10

اثر محلول پاشي بور بر گرده افشان و رشد نمو ميوه پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

11

اثرات پايه وپيوندك برروي درصدزودخنداني پسته وارتباط آنهاباآفلاتوكسين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

12

اثرات كاربرد مقادير مختلف پرليت (شركت عمران مومان چابهار) بر جذب عناصر غذايي

 به وسيله درختان پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

13

اثرات محلولپاشي كربوهيدراتهاروي عملكرددرختان پسته رقم اوحدي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

14

اثرات مديريت كف مزرعه در افزايش يا كاهش دماي باغهاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

15

اثرميزان محصول برروي تشكيل پسته هاي زودخندان (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

16

ارتباط بين تاريخ تشكيل پسته هاي زودخندان وتغييردر خصوصيات ظاهري وآلودگي آنهابه افلاتوكسين ,پراكندگي آفلاتوكسين درپسته هاي باع

غير مستقل

غير خاص

مشترک

17

ارزيابي تحمل به خشکي ژنوتيپ‌هاي پسته جوکار1(Jookar1)  و جوکار2 (Jookar2) در مقايسه با پايه‌هاي متداول بومي ‏ايران

غير مستقل

خاص

مشترک

18

ارزيابي تحمل به شوري ژنوتيپ‌هاي پسته جوکار1 (Jookar1) و جوکار2 (Jookar2) در مقايسه با پايه‌هاي متداول بومي ايران

غير مستقل

خاص

مشترک

19

ارزيابي تنوع ژنتيکي، تعيين فواصل ژنتيکي و گروه بندي ژنوتيپ‌هاي موجود در کلکسيون بذري سرخس پژوهشکده ‏پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

20

ارزيابي شاخص هاي عملكردي در زمينه تحقيقات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

21

ارزيابي وضع موجود، تحليل آينده و تحليل راهبردي در زمينه ضايعات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

22

ارزيابي، شناسايي وجمع آوري ژنوتيپ¬هاي برتر پسته  باغات سنتي قزوين (فاز اول بر اساس صفات موفولوژيکي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

23

استخراج تركيبات فنلي آنتي اكسيدان پوست سبز پسته و بررسي فعاليت و اجزاء آنها

مستقل

غير خاص

غير مشترک

24

استفاده ار اتفن بمنظورتسهيل برداشت مكانيكي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

25

استفاده از پوشش پليمري در زنجيره توليد پسته به منظور حداقل رساندن آلودگي‌هاي قارچي ، تنظيم رطوبت و افزايش انبارماني پسته تازه

غير مستقل

خاص

غير مشترک

26

استفاده از روش RAPD براي شناسايي جنس نر و ماده در پسته اهلي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

27

استفاده ازمواد شيميايي به منظورغلبه بركمبود نياز سرمايي درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

28

اصلاح پايه هاي پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

29

القاء مقاومت به سرما در پسته با استفاده از مواد شيميايي ضد سرمازدگي در استان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

30

انتخاب اجزاي واحد نيمه صنعتي ( پايلوت پلنت) 4 محصول صنايع تبديلي پسته ( روغن پسته، كره پسته ، شكلات پسته و باقلواي پسته ) بر اساس معيارهاي فني و اقتصادي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

31

بازاريابي ,صادرات وآينده نگري بازارجهاني پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

32

بررسي – شناسايي وجمع آوري ارقام نرپسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

33

بررسي  مقاومت به سرما در سه رقم تجاري پسته  دامغان وسه پايه عمده پسته كاري  از طريق پارامترهاي نشت يوني

غير مستقل

خاص

غير مشترک

34

بررسي  مميزي علم، فناوري و نوآوري در زمينه بهزراعي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

35

بررسي  و مقايسه تعيين اوج پرواز پروانه چوبخوار پسته با روشهاي استفاده از نياز حرارتي ، داده برداري مزرعه اي و تله هاي فرموني

غير مستقل

خاص

غير مشترک

36

بررسي , شناسائي , جمع آوري , حفاظت , احياء و ارزيابي ذخاير توارثي پسته كشور

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

37

بررسي ,شناسائي وجمع آوري ارقام نرپسته درقزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

38

بررسي ، شناسايي و جمع آوري ارقام و فنوتيپهاي جديد پسته بومي منطقه اردكان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

39

بررسي آستانه حداقل ونيازحرارتي دوآفت انباري پسته (شب پره هندي وشب پره خرنوب )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

40

بررسي اثر آب چوبك و گليسيريزين تجاري بر كيفيت حلوا پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

41

بررسي اثر آب مغناطيسي بر برخي از خصوصيات فيزيكي و شيميايي آب و خاك و عملكرد درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

42

بررسي اثر آبياري مراحل اوليه رشد و توسعه ميوه، برعارضه لكه‌پوست پوست استخواني در ميوه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

43

بررسي اثر آفت كش «روي اگرو» بر روي پسيل معمولي پسته (Agonoscen pistaciae) و اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت

مستقل

خاص

غير مشترک

44

بررسي اثر آفت كش ديميلين 48% SC بر روي پسيل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت

غير مستقل

خاص

غير مشترک

45

بررسي اثر آفت كش موونتو اس سي 100 بر روي پسيل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت

غير مستقل

خاص

غير مشترک

46

بررسي اثر استفاده از نانو نقره روي افزايش ماندگاري پسته تازه رقم اوحدي و اكبري

غير مستقل

غير خاص

مشترک

47

بررسي اثر انجماد بر افزايش ماندگاري پسته تازه رقم اكبري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

48

بررسي اثر پراستيك‌اسيد بر ميكروفلور عمومي ميوه خشك پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

49

بررسي اثر حشره كش «آكتاميا SC 24%» به منظور كنترل آفت پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae) و اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت در استان كرمان.

مستقل

خاص

غير مشترک

50

بررسي اثر حشره كش آكتارابيست و پنج درصدGW روي پسيل پسته و اثرات جانبي آن روي دوگونه ازدشمنان طبيعي پسيل

مستقل

غير خاص

غير مشترک

51

بررسي اثر حشره كش پرايد روي پسيل پسته و اثرات جنبي آن روي زنبورهاي پارازيتوئيد پسيل  و بالتوري Chrysoperla carnea در باغات پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

52

بررسي اثر حشره كش رانر (Runner240SC) بر روي پروانه چوبخوار پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

53

بررسي اثر حشره كش رنووا (تيامتوكسام 25%WG ) روي پسيل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن روي زنبور پسيلافاگوس و كفشدوزك  Oenopia conglobata contaminata

مستقل

خاص

غير مشترک

54

بررسي اثر حشره كشن اكتيويت WDG25% )  Activate )  بر روي پسبل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت

غير مستقل

خاص

غير مشترک

55

بررسي اثر حشره كشي «سيلتك90 % EC» به منظور كنترل پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae) و اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت در استان كرمان.

مستقل

خاص

غير مشترک

56

بررسي اثر حشره كشي گوگرد معدن زركوه به منظور كنترل پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae Bur & Lau.) و اثرات جنبي آن بر روي دو گونه از دشمنان طبيعي اين آفت در استان كرمان.

مستقل

خاص

غير مشترک

57

بررسي اثر حشره كشي گوگرد ميكرونيزه «باريش» به منظور كنترل پسيل معمولي پسته (Agonoscena pistaciae Bur. & Lau.).

مستقل

خاص

غير مشترک

58

بررسي اثر دو نوع آنتي اكسيدان (BHA,BHT)  بر روي كيفيت حلوا پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

59

بررسي اثر سه حشره¬کش بر روي پسيل معمولي پسته قبل از استفاده از موونتو در کنترل اين آفت

مستقل

خاص

غير مشترک

60

بررسي اثر سه صابون محلولپاشي (جنوبگان، آجودان و كيميا) بر روي پسيل معمولي پسته و گياه ميزبان و تعيين اثرات جنبي آن روي لارو كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata

غير مستقل

خاص

مشترک

61

بررسي اثر سه نوع امولسيفاير( لسيتين ‚ منو دي گلسيريد و گلسيرول منو استئارات ) بر روي كيفيت حلوا پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

62

بررسي اثر صابون محلولپاشي (سيترال، اكتيواتور و كيمياسل) بر روي پسيل معمولي پسته و گياه ميزبان و تعيين اثرات جنبي آن روي لارو كفشدوزك  Oenopia conglobata contaminata

مستقل

خاص

غير مشترک

63

بررسي اثر کائولين فرآوري شده (سپيدان wp) در کنترل آفت پسيل معمولي پسته و گياه ميزبان و تعيين اثرات جنبي آن روي زنبور پسيلافاگوس و كفشدوزك  Oenopia conglobata contaminata

مستقل

خاص

غير مشترک

64

بررسي اثر كاربرد سطوح مختلف پرليت (شركت عمران مومان چابهار) بر روي كاهش ميزان تنش خشكي در باغهاي پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

65

بررسي اثر كاربرد هيدروژل هاي سوپر جاذب بمنظور افزايش دور آبياري نهال پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

66

بررسي اثر كميا (گوگرد وتابل 80%) و السوپر-اس (گوگرد محلول در آب 66%) بر روي پسيل معمولي پسته و گياه ميزبان و تعيين اثرات جنبي آن كفشدوزك  Oenopia conglobata contaminata

مستقل

خاص

غير مشترک

67

بررسي اثر ماترينال، دفورت و گارکس بر روي پسيل معمولي پسته و تعيين اثرات جنبي آن بر كفشدوزك Oenopia conglobata contaminata

مستقل

خاص

غير مشترک

68

بررسي اثر مالچ هاي پلاستيكي بر گرفتگي قطره چكانها و يكنواختي پخش آب در سيستم آبياري قطره اي سطحي در باغ هاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

69

بررسي اثر مالچ هاي پلاستيكي در سيستم آبياري قطره اي سطحي بر فراهمي عناصر قابل جذب خاك و غلظت آنها در برگ درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

70

بررسي اثر مالچ هاي پلاستيكي و سيستم آبياري قطره اي سطحي بر جمعيت قارچ  Aspergillus  flavus در باغ هاي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

71

بررسي اثر مالچ هاي پلاستيكي و سيستم آبياري قطره اي سطحي بر راندمان مصرف آب، رشد و عملكرد درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

72

بررسي اثر محلول پاشي دورمكس بر رفع نياز سرمايي درختان پسته و اثرات آن روي گلدهي و صفات رويشي، زايشي و كمي و كيفي

مستقل

خاص

غير مشترک

73

بررسي اثر نگهدارنده هاي رطوبتي استاكوزرب و تراكتم بر امكان افزايش دور آبياري نهال پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

74

بررسي اثرات پايه وپيوندك پسته (مرحله دوم )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

75

بررسي اثرات تراكم مختلف كاشت درختان پسته برروي ميزان آلودگي به آفلاتوكسين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

76

بررسي اثرات روشهاودماهاي مختلف خشك كردن دركيفيت نهايي پسته ايران

غير مستقل

غير خاص

مشترک

77

بررسي اثرات زمان برداشت زودهنگام (كال چيني ) بر روي كيفيت ميوه و فيزيولوژي درختان پسته و ارزيابي اقتصادي آن

مستقل

غير خاص

غير مشترک

78

بررسي اثرات زمان برداشت وتاخيرفرآيندپوست گيري برروي ميزان آفلاتوكسين پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

79

بررسي اثرات كاربرد كود سوسپانسيون جنوبگان به روش كود – آبياري بر صفات فيزيولوژيك ، عملكرد و كيفيت ميوه پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

80

بررسي اثرات كاربرد مالچ زير سطحي بر رشد و عملکرد درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

81

بررسي اثرات كودكلات آهن خضرا روي درختان پسته به صورت مصرف خاكي و محلوپاشي

غير مستقل

خاص

غير مشترک

82

بررسي اثرات محلول‌پاشي گوگرد معدن زرکوه در باغ‌هاي پسته ازجنبه‌هاي خسارت‌هاي احتمالي برگ و ميوه

مستقل

خاص

غير مشترک

83

بررسي اثرات وجود يا عدم وجود ميان پايه فندقي بر روي رشد و خواص كمي و كيفي محصول پسته احمد آقايي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

84

بررسي اثرات يك ماده شوينده باغلظتهاي متفاوت برروي جمعيت آفت پسيل معمولي پسته ,خاك وگياه پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

85

بررسي اثرتغييرسيستم آبياري ازروش سطحي به قطره اي روي درختان پسته (8ساله )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

86

بررسي اثرچندحشره كش برروي سوسك شاخك بلندپسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

87

بررسي اثردمادرروي روندگلدهي وميوه دهي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

88

بررسي اثرزمانهاي مختلف آبياري برروي خنداني پسته (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

89

بررسي اثرغلظت روغنهاي معدني وزمان محلولپاشي برروي درصد زودخنداني پسته (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

90

بررسي اثركيفيت آب (سختي كل ,PH,EC)بر پايداري امولسيون سموم مصرفي در باغات پسته استان كرمان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

91

بررسي اثرمحلولپاشي آهن وچهاركودمركب برروي جذب عناصر عملكردوكيفيت ميوه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

92

بررسي اثرهرس برروي غالبيت انتخابي وسال آوري درختان پسته (پايان نامه خاك ليسانس )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

93

بررسي اختلاف در الگوي پروتئيني ارقام ماده و نر پسته حساس و مقاوم به شوري و تعيين توالي آمينو اسيدي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

94

بررسي استفاده از بخاري متحرك باغي (دراگون) در محافظت باغهاي پسته از خسارت سرماي بهاره

غير مستقل

خاص

غير مشترک

95

بررسي استفاده از سيستم چاهك معكوس انتخابي در محافظت باغهاي پسته از خسارت سرماي بهاره

مستقل

غير خاص

غير مشترک

96

بررسي استفاده از مالچ¬هاي پلاستيكي در سيستم¬هاي آبياري قطره¬اي سطحي در باغهاي پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

97

بررسي اقتصادي ارتباط بين قيمت و كيفيت در بازار داخلي پسته ايران : مطالعه موردي استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

98

بررسي اقتصادي امكان استفاده از ابزارهاي مقابله با سرمازدگي در باغات پسته ايران

مستقل

غير خاص

غير مشترک

99

بررسي اقتصادي فقر و نابرابري درآمدي در مناطق پسته كاري استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

100

بررسي اقتصادي مديريت آبياري باغ هاي پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

101

بررسي اقتصادي مديريت تغذيه باغات پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

102

بررسي اقتصادي مديريت تلفيقي آفات در باغ هاي پسته شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

103

بررسي اقتصادي مديريت مبارزه با بيماري هاي درختان پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

104

بررسي اقتصادي مسيرهاي موجودبازاررساني پسته وتعيين كارآيي آنها

مستقل

غير خاص

غير مشترک

105

بررسي اقتصادي نقش مديريت باغ بر عملكرد كمي ، كيفي و سود ناخالص محصول پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

106

بررسي اقتصادي و اجتماعي امكان استفاده از دستگاههاي آب شيرين كن در باغات پسته شهرستان رفسنجان

غير مستقل

خاص

غير مشترک

107

بررسي الگوي ريزش جوانه، گل وميوه در دورقم پسته اوحدي و قزويني در منطقه قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

108

بررسي امكان  استفاده از  خمير كنجد (ارده) و خمير بادام در  توليد  كره پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

109

بررسي امكان آبياري يك در ميان نوارهاي آبياري جهت كاهش دور آبياري در باغهاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

110

بررسي امكان استفاده از  روغن پالم و منوگليسيريد به منظور افزايش پايداري اكسيداسيوني روغن پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

111

بررسي امكان استفاده از پودر اناردانه در توليد كره پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

112

بررسي امكان استفاده از ماشين مولد باد به منظور محافظت باغ هاي پسته از خسارت سرماي بهاره و مقايسه آن با چاهك معكوس انتخابي

غير مستقل

خاص

غير مشترک

113

بررسي امكان افزايش اعتماد در بازار داخلي پسته ايران : مطالعه موردي استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

114

بررسي امكان پرورش زنبور Elasmus sp پارازيتوييد شب پره پوستخوار ميوه پسته ،Arimania komaroffi روي ميزبان واسط

مستقل

غير خاص

غير مشترک

115

بررسي امكان تبديل پوست نرم پسته به كمپوست و ورمي كمپوست

مستقل

غير خاص

غير مشترک

116

بررسي امكان تغيير سيستم آبياري از روش سطحي با لوله سيماني برروي باغهاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

117

بررسي امكان تغيير سيستم آبياري از روش سطحي به زير سطحي با لوله پي وي سي (PVC) در باغهاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

118

بررسي امكان تغييرسيستم آبياري ازروش سطحي به زيرزميني وتعيين تاثيرآن برروي ميزان زودشكافي (ُEarly splitting) دردرختان بارورپسته (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

119

بررسي امكان توليد شكلات پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

120

بررسي امكان توليد شير پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

121

بررسي امكان تهيه پايه هاي هيبريدمقاوم به فيتوفتراو نماتدهاي مولدغده ريشه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

122

بررسي امكان تهيه صابون آرايشي از روغن پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

123

بررسي امكان جايگزيني پودر خرما به جاي شكر در فرمولاسيون توليد كره پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

124

بررسي امكان ريزازديادي پايه هاي پسته مقاوم به سرما و ارزيابي مقاومت آنها در شرايط درون شيشه اي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

125

بررسي امكان ريشه زايي قلمه هاي پسته باسيستم مه افشاني

مستقل

غير خاص

غير مشترک

126

بررسي امكان كاربرد چندروش مبارزه غيرشيميايي بر عليه سوسك شاخك بلندپسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

127

بررسي اهميت هيپرپارازيتوئيدهاي پسيل معمولي پسته در كاهش جمعيت زنبورپسيلافاگوس

مستقل

غير خاص

غير مشترک

128

بررسي باقيمانده آفتكشهاي اندوسولفان و دارتون در ميوه پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

129

بررسي بيولوژي ,خسارت وشناسايي دشمنان طبيعي زنبور طلايي مغزخوارپسته دراستان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

130

بررسي بيولوژي و خسارت تريپس LIOTHRIPAS AUSTRIACUSنقش آن در ايجاد لكه و تركيدگي در پوست رويي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

131

بررسي بيولوژي و ميزان آلودگي شپشك نوقي Saliciola pistaciae در پسته كاري هاي رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

132

بررسي بيولوژي و نحوه خسارت پروانه پوست خوار پسته (Arimania komaroffi Rag)  در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

133

بررسي بيولوژي وپراكندگي سوسك شاخك بلنددرمناطق پسته كاري ورويشگاههاي بنه استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

134

بررسي بيولوژي وتعيين ميزان خسارت سرخرطومي پسته Polydrosus davdtchii دراستان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

135

بررسي پايه هاي بذري پسته وانتخاب مناسبترين پايه هاي رويشي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

136

بررسي پرورش دوگونه زنبور پارازيتوئيد پروانه چوبخوار پسته برروي ميزبان واسط

مستقل

غير خاص

غير مشترک

137

بررسي تاثير چند حشره كش رايج بر روي آفت هليوتيس(Lep.:Noctuidae)  Heliothis armigera Hubner در باغ هاي پسته شهرستان سيرجان.

غير مستقل

خاص

غير مشترک

138

بررسي تاثير سه روش آبياري روي رطوبت خاک، شوري، فاكتورهاي رشدي و آلودگي به قارچ آسپرژيلوس فلاووس در پسته رقم شاه‌پسند

غير مستقل

خاص

مشترک

139

بررسي تاثير کاربرد کائولن فرآوري شده در کاهش خسارت آفتابسوختگي برگ و ميوه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

140

بررسي تاثير گوگرد معدن زرکوه بر خصوصيات رويشي و عملکرد كمي و كيفي ارقام تجاري پسته ‎ (Pistacia vera L.)‎

غير مستقل

خاص

مشترک

141

بررسي تأثير گوگرد معدن زركوه بر روي خصوصيات كيفي (تركيبات مغز ميوه، رؤيت و بازار‌پسندي) ميوه پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

142

بررسي تاثير محلول پاشي سيليس بر شاخص هاي رويشي و زايشي و خصوصيات كمي وكيفي پسته رقم اوحدي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

143

بررسي تاثير مقادير مختلف گچ بر خصوصيات فيزيكو شيميايي خاك و درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

144

بررسي تاثيرچندنماتدكش عليه نماتدهاي مولدغده ريشه پسته Meloidogyne spp

غير مستقل

غير خاص

مشترک

145

بررسي تاثيرحذف علفهاي هرزوبقاياي گياهي درزمستان برروي جمعيت پسيل معمولي پسته دربهار

مستقل

غير خاص

غير مشترک

146

بررسي تاثيرسطوح مختلف دامنه وفركانس ارتعاشات برجداسازي دانه ياخوشه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

147

بررسي تاثيرسه حشره كش جديد روي پسيل پسته واثرات جانبي آن روي دو گونه از دشمنان طبيعي پسيل

مستقل

غير خاص

غير مشترک

148

بررسي تحمل ، حساسيت و مقاومت به پسيل معمولي پسته در ژنوتيپهاي انتخابي پسته در منطقه اردكان

غير مستقل

خاص

غير مشترک

149

بررسي تراكم جمعيت آفت پروانه چوبخوار پسته روي ارقام تجاري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

150

بررسي تراكم قارچهاي مولد آفلاتوكسين درفرآيند توليد پسته بمنظورتعيين نقطه شروع آلودگي وكنترل آن

مستقل

غير خاص

غير مشترک

151

بررسي ترجيح ميزباني زنبورهاي تريكوگراماي جمع آوري شده از مناطق پسته كاري استان كرمان بر روي ميزبان هاي آزمايشگاهي و پروانه پوستخوار پسته در شرايط آزمايشگاهي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

152

بررسي تغييرات جمعيت پروانه چوبخوارپسته درشرايط حذف كنترل شيميايي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

153

بررسي تغييرات جمعيت ميزان ونحوه خسارت سن هاي Lygaeus Brachynema درباغات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

154

بررسي تغييرات رشد رويشي و زايشي 4 رقم تجاري پسته و اثرات آن بر عملكرد و سود ناخالص

مستقل

غير خاص

غير مشترک

155

بررسي تغييرات عوامل موثر بررشد قارچ آسپرژيلوس فلاووس و توليد آفلاتوكسين د رطول مدت انبارداري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

156

بررسي تغييرات فيزيكي و شيميايي ميوه سه رقم پسته تجاري به منظور تعيين بهترين زمان برداشت محصول

غير مستقل

غير خاص

مشترک

157

بررسي تغييرات ونوسانات جمعيت پسيل پسته دراستان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

158

بررسي تكميلي بيولوژي و تعيين دشمنان طبيعي پسيل پسته Agonescena Targionii در منطقه دامغان (سال 76)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

159

بررسي تكنولوژي توليد حلوا پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

160

بررسي تمايل به مشاركت پسته كاران شهرستان رفسنجان در طرح توسعه موزون كشت پسته در كشور

مستقل

غير خاص

غير مشترک

161

بررسي تنوع گونه اي زنبورهاي پارازيتوئيد شپشكهاي سپردار پسته و رفتار انتخاب ميزبان گونه هاي غالب در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

162

بررسي توانايي و نقش تشكل هاي محلي در ترويج و انتقال يافته هاي تحقيقاتي پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

163

بررسي توانايي و نقش تشكل هاي محلي در حفاظت از منابع آب در مناطق پسته كاري شهرستان هاي انار و رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

164

بررسي جنبه هاي مختلف بيماري خشكيدگي شاخه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

165

بررسي چند نوع روغن خوراکي در جلب و شکار حشرات کامل سن قرمز پسته (Lygaeus pandurus).

مستقل

غير خاص

غير مشترک

166

بررسي حساسيت و مقاومت در10رقم پسته اهلي و2گونه بنه وكسور نسبت به پسيل معمولي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

167

بررسي خصوصيات خاك ,وضعيت عناصر در برگ ,ميوه (مغز,پوست سبز,پوست استخواني ) و ارتباط آنها با زودخنداني درختان پسته (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

168

بررسي خصوصيات خاك و غلظت عناصر غذايي برگ در باغ هاي پسته داراي عارضه ريزبرگي (قرمزو)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

169

بررسي خصوصيات كمي و كيفي ميوه  6 رقم تجاري پسته با پايه هاي رويشي(كشت بافتي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

170

بررسي دماهاي مختلف سرمازدگي و يخ زدگي در گونه هاي مختلف اهلي و وحشي پسته به منظور بررسي صفات مورفولوژيكي، فيزيولوژيكي و بيوشيميايي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

171

بررسي ديدگاه باغداران پيرامون عوامل موثردرعملكرد محصول باغات پسته شهرستان رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

172

بررسي رابطه اونس و عيار در چهار رقم تجاري پسته (کله قوچي، احمد آقايي، اوحدي و اکبري)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

173

بررسي زيست شناسي آفت شب پره جوانه خوار پسته، Telphusa pistaciae و تعيين زمان مناسب براي مبارزه با آفت

مستقل

غير خاص

غير مشترک

174

بررسي ساختار انحصار در بازار داخلي پسته ايران و تاثير آن بر گروههاي مختلف (بويژه توليدكنندگان )

غير مستقل

غير خاص

مشترک

175

بررسي سازگاري 12 رقم پسته درشرايط اقليمي فيض آباد(خراسان )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

176

بررسي سازگاري 6 رقم تجاري پسته با پايه هاي رويشي يكنواخت (كشت بافتي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

177

بررسي سطح زيان اقتصادي آفت پيسل معمولي پسته براي سه رقم پسته تجاري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

178

بررسي شاخص هاي علم، فناوري و نوآوري در زمينه صنايع تبديلي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

179

بررسي شرايط فعلي انبارهاي پسته موجود در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

180

بررسي عامل سياه شدن و خشكيدگي خوشه هاي پسته قبل از سخت شدن Endocarp

مستقل

غير خاص

غير مشترک

181

بررسي عرضه و تقاضاي اعتبارات كشاورزي و نقش آن در بهره وري توليد و نوسانات درآمدي پسته كاران در شهرستان رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

182

بررسي عکس‌العمل ژنوتيپ‌هاي پسته جوکار1 (Jookar1) و جوکار2 (Jookar2)  به قارچ ‏Phytophthora drechsleri ‎‏ يکي از عوامل ‏پوسيدگي فيتوفتورايي طوقه و ريشه درختان پسته

غير مستقل

خاص

مشترک

183

بررسي عملكرد حوض تر در جداسازي پسته هاي آلوده به آفلاتوكسين

غير مستقل

خاص

غير مشترک

184

بررسي عمومي عوامل زنده كنترل طبيعي پسيل معمولي پسته و معرفي گونه هاي غالب با توجه به وفور جمعيت و وسعت پراكنش

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

185

بررسي عوامل اجتماعي – اقتصادي موثر بر پذيرش و عدم پذيرش سيستم هاي آبياري تحت فشار پسته كاران استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

186

بررسي عوامل تاثير گذار بر بهره وري كل توليد پسته و ارتباط  بهره وري كل  با محصول توليدي و نهاده هاي مصرفي در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

187

بررسي عوامل تأثير گذار بر فقر و نابرابري درآمدي و ارتباط آن با محصول پسته توليدي و نهاده هاي مصرفي در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

188

بررسي عوامل موثر بر مصرف در بازار داخلي پسته ايران

غير مستقل

غير خاص

مشترک

189

بررسي عوامل موثر بر ميزان دانش فني پسته كاران شهرستان اردكان با تاكيد بر تحقيقات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

190

بررسي عوامل موثر بر ميزان رضايت مندي پسته كاران استان كرمان از طرح بيمه محصولات كشاورزي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

191

بررسي عوامل موثربرآلودگي پسته به آفلاتوكسين درباغ

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

192

بررسي فاكتوردما(گرماوسرما) دررشد ونموپسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

193

بررسي فاكتورهاي رشد و تركيب شيميايي سه گياه مختلف باغي، صيفي و زينتي كاشته شده در بستر كشت حاصل از ضايعات پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

194

بررسي فراواني سنهاي شكارگر آفت پسيل معمولي پسته در دو رويشگاه پسته در منطقه رفسنجان و تعيين شاخص هاي بيولوژيكي گونه غالب

مستقل

غير خاص

غير مشترک

195

بررسي فرمونهاي جنسي سنهاي سبزپسته Brachynema segetum  وB.germari دراستان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

196

بررسي فني امكان استفاده از ماشينهاي مولد مه براي جلوگيري از خسارت سرماي بهاره باغات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

197

بررسي فني و اقتصادي عوامل ژنتيكي، مديريتي و مخاطرات طبيعي موثر بر نوسانات زماني عملكرد پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

مشترک

198

بررسي قدرت پسيل خواري ,رشدوزادآوري كفشدوزكهاي شكارگرپسيل معمولي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

199

بررسي كارآيي آبياري انواع محصولات (باغات پسته ,باغات اناروسبزي وسيفي )بااستفاده ازلوله هاي تراواي سفالي

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

200

بررسي كارائي سه نوع ازتله هاي چسبي زردرنگ دركاهش جمعيت پسيل پسته وارزيابي امكان كاربردآنهادرروشهاي تلفيقي درباغهاي پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

201

بررسي كارايي قارچكش هاي سيستميك و حفاظتي براي كنترل طولاني مدت بيماري گموز پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

202

بررسي مقاومت به سرما در سه رقم تجاري پسته ايران از طريق پارامترهاي نشت يوني ، ميزان پرولين، قندهاي محلول و عناصر غذايي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

203

بررسي مقدماتي بيولوژي سن آفت جديدپسته وامكان انتقال عامل بيماري ماسودراستان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

204

بررسي ميانگين و نوسانات عملكردي و درآمدي 4 رقم تجاري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

205

بررسي ميزان آلودگي ارقام مختلف پسته به قارچ -flavus Aspergillus(آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

206

بررسي ميزان باقيمانده سموم درمغزپسته ودوره كارنس آنها

مستقل

غير خاص

غير مشترک

207

بررسي ميزان پارازيتيسم طبيعي پروانه چوبخوارپسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

208

بررسي ميزان توليد علم، فناوري و نوآوري آفات پسته در ايران و جهان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

209

بررسي ميزان كارايي چهار نوع فيلم پلاستيكي (LDPE/PA?LDPE,PA/PP,PVC,PET ) جهت بسته بندي پسته خام

مستقل

غير خاص

غير مشترک

210

بررسي نسبت بهينه اقتصادي آب به زمين در مناطق پسته كاري شهرستان هاي انار و رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

211

بررسي نقش آفلاتوكسين در بي ثباتي بازار پسته ايران

مستقل

غير خاص

غير مشترک

212

بررسي نقش اخلاق و دين در حفاظت از منابع آب در مناطق پسته كاري شهرستان هاي انار و رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

213

بررسي نقش جداسازي (سورتينگ )برروي كاهش آلودگي به آفلاتوكسين محموله هاي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

214

بررسي نقش گونه هاي سن هاي شايع درباغهاي پسته وايجادعارضه لكه پوست پسته (noisel pracipE)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

215

بررسي نقش مديريت زمان مصرف نهاده ها  در ارتقاء بهره وري توليد پسته در شهرستان هاي انار و رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

216

بررسي و مقايسه آلودگي آفلاتوكسين در باغات پسته با درختان تك تنه و سنتي (درختچه اي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

217

بررسي و مقايسه سازگاري ارقام مختلف تجاري پسته ازنظر زنده ماني ، رشد رويشي و ميوه دهي در شهرستان خرم آباد

غير مستقل

خاص

غير مشترک

218

بررسي وامكان استخراج وشناسايي فرمول شيميايي فرمون جنسي پروانه چوبخوارپسته ( Kermania pistaciella )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

219

بررسي وانتخاب مناسبترين فاصله كاشت درختان پسته (بين رديف وروي رديفها)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

220

بررسي وتعيين ارقام پسته اهلي P.vera  L.var   مقاوم به نماتدغده ريشه

غير مستقل

غير خاص

مشترک

221

بررسي وجودقارچ ميكوريزاوسيكولا-ارباسكولار(V-A) درمناطق پسته كاري كشورواثرآن برروي جذب فسفرورشدگياه پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

222

بررسي وشناسايي بهترين ژنوتيپهاي گرده دهنده پسته در منطقه فيض آباد

مستقل

غير خاص

غير مشترک

223

بررسي وشناسايي نماتدهاي زيان آوردرختان پسته دراستان سمنان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

224

بررسي وضع موجود، تحليل آينده و تحليل راهبردي در زمينه فرآوري پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

225

بررسي وضعيت بر(B)درآب ,خاك وگياه پسته درمناطق پسته كاري

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

226

بررسي وضعيت روي (Zn)درمناطق پسته كاري ايران

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

227

بررسي وضعيت علم، فناوري و تکنولوژي آفلاتوكسين در پسته  ايران

غير مستقل

غير خاص

مشترک

228

بررسي وضعيت علم، فناوري و تکنولوژي بيماريهاي درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

229

بررسي وضعيت فعلي فرآيندضبط پسته ازبرداشت تاتحويل به انبار

مستقل

غير خاص

غير مشترک

230

بررسي ومقايسه عملكردكمي وكيفي 24رقم پسته درشرايط رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

231

بررسي يك روش غير شيميايي براي كنترل آفت سرخرطومي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

232

برهمكنش خشكي و بيماري گموز بر روي پايه هاي متداول پسته در شرايط گلخانه

مستقل

غير خاص

غير مشترک

233

بهينه كردن فرآيند توليد كره پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

234

بيواكولوژي پروانه هليوتيس پسته در باغ¬هاي منطقه سيرجان

غير مستقل

خاص

غير مشترک

235

تاثير باكتري هاي آنتاگونيست جدا شده از پسته روي توليد آفلاتوكسين توسط قارچ Aspergillus flavus

غير مستقل

خاص

مشترک

236

تاثير برخي از پايه هاي پسته بر صفات رويشي دو رقم پسته در اقليم فيض آباد

مستقل

غير خاص

غير مشترک

237

تاثير روغن گياهي امولسيون شونده بر رفع نياز سرمايي و بهبود صفات رويشي و زايشي درختان پسته

مستقل

خاص

غير مشترک

238

تأثير ضايعات فرآوري شده ترمينال هاي پسته و قارچ ميكوريزا بر جذب عناصر غذايي و رشد رويشي دانهال‌هاي پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

239

تاثير قارچكش آليادو-سي-ت-ال بر روي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته تحت شرايط باغي

غير مستقل

خاص

غير مشترک

240

تأثير قارچ‌كش اگريفوس 600  (60 درصد) اس ال روي پوسيدگي فيتوفتورايي طوقه و ريشه درختان پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

241

تاثير قارچكش اليت بر روي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته تحت شرايط گلخانه اي و مزرعه اي

غير مستقل

خاص

غير مشترک

242

تاثير كاربرد اسيد جيبرليك(GH3) روي سال آوري و برخي از صفات كمي و كيفي پسته رقم اوحدي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

243

تاثير كاربرد بعد از برداشت قارچكش اليت بر روي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

244

تاثير كاربرد پتاسيم هيومات و زمان مصرف آن بر پارامترهاي رويشي و زايشي درختان پسته رقم كله قوچي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

245

تأثير محلول پاشي تركيبات كلسيم بر فرآيند تشكيل و توسعه ميوه پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

246

تاثيرپايه برزمان بالع شدن ,كيفيت ومدت نگهداري پسته در انبار

مستقل

غير خاص

غير مشترک

247

تاثيرسطوح مختلف ازت ودورآبياري برصفات كمي وكيفي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

248

تاثيرسطوح مختلف خشكي بربيماري پژمردگي ورتيسيليومي نهالهاي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

249

تاثيركاربردبهاره روغن و لك و تركيب آن با عناصر غذايي بر صفات فيزيولوژيك ، عملكرد و كيفيت ميوه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

250

تاثيركاربردروغن ولك وزمان پخش آن برروي عملكردوكيفيت ميوه ارقام تجارتي پسته درمنطقه قزوين ,رفسنجان

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

251

تاثيرمقادير مختلف عناصرازت – فسفر- پتاس و اثرات متقابل آنها برروي رشد ريشه وساقه نهال پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

252

تشخيص نيازكودي پسته به روش دريس

مستقل

غير خاص

غير مشترک

253

تعيين آستانه حداقل و نياز حرارتي سن سبز پسته  Brachynema germari Kolenati (Hemimptera: Pentatomidae) در شرايط آزمايشگاهي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

254

تعيين اثر دوام سموم مصرفي عليه پسيل پسته بر زنبور  Psyllaphagus pistaciae Fr روي درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

255

تعيين بهترين روش نمونه برداري از پسته هاي زودخندان در باغ و ارزيابي فني اثرات جمع آوري آنها در زمانهاي مختلف قبل از برداشت برروي ميزان آلودگي آفلاتوكسين

غير مستقل

خاص

غير مشترک

256

تعيين بهترين شرايط پوست گيري مغز پسته با آب نمک و بررسي ويژگي هاي کيفي مغز پوست گيري شده در طول انبارداري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

257

تعيين بهترين هرس فرم درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

258

تعيين تبخيروتعرق گياه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

259

تعيين حدود بهينه عناصر غذايي در برگ پسته دو رقم تجاري پسته با استفاده از روش DOP به منظور کوددهي متعادل

غير مستقل

غير خاص

مشترک

260

تعيين دوره هاي فعال بالتوري Chrysoperla carneaدر باغهاي پسته و مطالعه پارامترهاي آستانه هاي حرارتي ، نرخ ذاتي افزايش جمعيت و ميزان پسيل خواري آن در شرايط  كنترل شده

مستقل

غير خاص

غير مشترک

261

تعيين رابطه بين گلدهي و ميوه دهي با اندازه و نوع شاخه در سه رقم پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

262

تعيين راهكارهاي علمي جهت كاهش وحذف آفلاتوكسين در پسته هاي صادراتي ايران

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

263

تعيين زيستگاه ها، ميزبانان، مناطق زمستان گذران و دشمنان طبيعي سن قرمزپسته Scop.) Lygaeus pandurus) در استان کرمان.

مستقل

غير خاص

غير مشترک

264

تعيين سطح بهره وري توليد پسته و تحليل ديدگاه دست اندر كاران در خصوص امكان ارتقاي بهره وري در استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

265

تعيين شرايط بهينه پوست گيري مغز پسته  با استفاده از آب داغ با در نظر گرفتن خصوصيات كيفي مغز سبز حاصله در طول زمان انبارداري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

266

تعيين شرايط بهينه پوست گيري مغز پسته با آب داغ جهت توليد مغز سبز در رقم اوحدي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

267

تعيين شرايط بهينه جداسازي پسته هاي مشكوك به آلودگي به آفلاتوكسين با  روش شناورسازي در آب

غير مستقل

غير خاص

مشترک

268

تعيين علفهاي هرزمهم باغات پسته استان سمنان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

269

تعيين عوامل موثربرميزان صادرات پسته وكاربردآن براي برنامه ريزي آتي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

270

تعيين كارآيي دستگاه هاي مرحله فرآوري در جداسازي پسته هاي مشكوك به آلودگي به آفلاتوكسين

غير مستقل

خاص

غير مشترک

271

تعيين كدكميت پسته بااستفاده ازديدماشين (افلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

272

تعيين گونه هاي Phytophthora وپراكندگي آنهادرآب – خاك و بافت آلوده درختان پسته دراستان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

273

تعيين مناسبترين زمان برداشت ارقام پسته تجاري كشوربه منظوربهينه كردن كيفيت محصول (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

274

تعيين مناسبترين زمان برداشت پسته بمنظوربهينه كردن كيفيت محصول

مستقل

غير خاص

غير مشترک

275

تعيين مناطق مستعد رويشي پسته از نظر اقليمي با استفاده از مدل سازي در محيط GIS

غير مستقل

خاص

غير مشترک

276

تعيين مناطق مستعد رويشي پسته از نظر اقليمي با استفاده از مدل سازي در محيطGIS در استان آذربايجان شرقي

غير مستقل

خاص

غير مشترک

277

تعيين ميزبان مناسب براي پرورش سه گونه ازسن هاي پنتاتوميد پسته درشرايط آزمايشگاهي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

278

تعيين نظام ارتباطات موثرترويجي پسته كاران شهرستان رفسنجان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

279

تعيين نياز حرارتي پروانه پوستخوار ميوه پسته Arimania komaroffi Ragonot در شرايط صحرايي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

280

تعيين نياز حرارتي شپشك تنه اي پسته ، Melanaspis inopinatus  در شرايط صحرايي و آزمايشگاهي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

281

تعيين نيازسرمايي سه رقم تجاري پسته (اكبري ,اوحدي , كله قوچي )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

282

تعيين نيازهاي حرارتي پروانه چوبخوار پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

283

توليد حلوا پسته

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

284

توليد هيبريد پسته مقاوم به شوري و بررسي ماركرهاي مورفولوژيكي مقاومت به شوري

غير مستقل

غير خاص

مشترک

285

تهيه پروتكل عملي براي ريزپيوندي پسته درشرايط درون شيشه (in vitro) وآزاد(in vivo)

غير مستقل

غير خاص

مشترک

286

تهيه پروتكلهاي تكثيرانبوه پايه هاوارقام مهم پسته به روش ريزازديادي وكشت بافت

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

287

تهيه پروتكلهاي توليدكالوس ,سوسپانسيون سلولي و باززايي گياه از بافتهاي كشت شده پايه ها و ارقام مهم پسته ازطريق جنين زايي رويشي يا اندام زايي

غير مستقل

غير خاص

مشترک

288

تهيه پروتكلهاي عملي براي ازديادچهاررقم مهم تجاري پسته ودو واريته نرانتخاب شده

غير مستقل

غير خاص

مشترک

289

تهيه پروتكلهاي عملي براي ريزازديادي شش پايه مهم پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

290

تهيه نهال گلدان وريشه برهنه پيوندي پسته درمدت يكسال زراعي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

291

جداسازي گونه هاي تريكودرما از مناطق مهم پسته كاري كشور و تاثير آن روي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

292

جداسازي وتعيين پراكندگي  Verticillium dahliae  عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پسته وبيماري زايي جدايه ها روي پايه هاي متداول درپسته كاريهاي كشور

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

293

جمع آوري ,شناسايي وبررسي زنبورهاي پارازيتوئيد تخم پروانه هادرمناطق پسته كاري استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

294

ساخت و ارزيابي تريلر حمل پسته تر

غير مستقل

خاص

مشترک

295

شناخت تحقيقات، فناوري ها و نوآوري هاي مرتبط با محصول پسته در زمينه علوم خاك

مستقل

غير خاص

غير مشترک

296

شناخت تحقيقات، فناوري¬ها و نوآوري¬هاي مرتبط با محصول پسته در زمينه علوم آب

مستقل

غير خاص

غير مشترک

297

شناسايي برخي ازارقام پسته كلكسيون موسسه تحقيقات پسته از طريق مورفولوژي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

298

شناسايي بهترين ژنوتيپهاي نر پسته جهت گرده افشاني رقام تجارتي در استان يزد

مستقل

غير خاص

غير مشترک

299

شناسايي فون زنجركهاي باغات پسته وبررسي بيواكولوژي و احتمال ناقل بودن زنجرك سبزآفت جديددرختان پسته كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

300

شناسايي نماتدهاي مهم انگلي باغات پسته استان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

301

شناسايي و پراكنش گونه هاي Phytophthora عامل بيماري گموز پسته و تعيين درصد آلودگي آن در مناطق پسته كاري استان سمنان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

302

شناسائي و تعيين پراكنش علفهاي هرز در باغهاي پسته استان يزد

مستقل

غير خاص

غير مشترک

303

شناسايي و ثبت ارقام تجاري پسته با استفاده از خصوصيات مرفولوژيكي

غير مستقل

خاص

مشترک

304

شناسايي و جداسازي ميكروساتلايتهاي پسته براي ارزيابي ژنوتيپ هاي ايراني

غير مستقل

غير خاص

مشترک

305

شناسايي وارزيابي تركيبات آنتي اكسيددرپوست نرم خارجي پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

306

شناسايي وبررسي بيولوژي هليوتيس درپسته – تعيين ميزان و نحوه تغييرات جمعيت آن در باغات پسته استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

307

شناسائي وبررسي تغييرات جمعيت گونه هاي مختلف بالتوري شكارگرآفت پسيل پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

308

شناسائي وبررسي عوامل ايجادكننده عارضه لكه پوست استخواني درميوه پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

309

شناسائي وبررسي عوامل موثربرعارضه ريزبرگي درختان پسته قرمز وازديدگاههاي بيماريهاي گياهي – تغذيه وآبياري

غير مستقل

غير خاص

مشترک

310

شناسايي وجمع آوري مجموع فنوتيپي درختان پسته اهلي POVera استان سمنان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

311

شناسائي وجمع آوري وبررسي مقدماتي تلقيح كنندگان پسته استان سمنان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

312

طراحي نرم افزار اتوماسيون يكپارچه كارگزاري و پرداخت خسارت بيمه محصول پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

313

طراحي يك روش سريع ودقيق براي تجزيه افلاتوكسينهادر دانه پسته (*)

غير مستقل

غير خاص

مشترک

314

کاربرد برخي پوشش هاي خوراکي پلي ساکاريدي و بسته ‏بندي پلاستيكي جهت افزايش ماندگاري پسته

غير مستقل

خاص

غير مشترک

315

كاهش دفعات آبياري درختان پسته دردوران خواص گياه وتعيين تاثيرات آن

مستقل

غير خاص

غير مشترک

316

مديريت جمعيت استرين هاي توكسين زاي قارچ Asperillus flavus  در مناطق مهم پسته كاري كشور

غير مستقل

خاص

غير مشترک

317

مطالعه  ژنتيكي ارقام پسته بااستفاده ازصفات مورفولوژيك

مستقل

غير خاص

غير مشترک

318

مطالعه آنتاگونيستهاي Aspergillus flavusمولدآفلاتوكسين برروي ميوه پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

319

مطالعه اثر پرليت، اسيد هيوميک و دور آبياري بر پارامترهاي رشدي نهال‌هاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

320

مطالعه اثرات تغييردما و رطوبت برروي ترك خوردگي پوست سبزپسته (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

321

مطالعه اثرات محلول پاشي غلظت هاي مختلف نيترات پتاسيم در دوره پرشدن مغز  ميوه درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

322

مطالعه ارتباط خصوصيات اكوفيزيولوژيكي درختان پسته با تنش آبي جهت اعمال مديريت بهينه آبياري

مستقل

غير خاص

غير مشترک

323

مطالعه برروي رابطه سن درخت باتشكيل پسته هاي زودخندان (آفلاتوكسين )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

324

مطالعه برهمكنش گونه هاي قارچ ميكوريزي از جنس Glomus  و نماتود ريشه گرهي پسته در شرايط گلخانه

غير مستقل

غير خاص

مشترک

325

مطالعه بيولوژي زنجره پسته در شرايط اقليمي استان قزوين

مستقل

غير خاص

غير مشترک

326

مطالعه بيولوژي گونه هاي فيتوفترا- عامل بيماري پوسيدگي طوقه پسته وبررسي امكان كنترل بيولوژيكي آنها

مستقل

غير خاص

غير مشترک

327

مطالعه تاثير دوگونه قارچ Beauvaria bassiana و Leacanicillium muscarium بر پسيل معمولي پسته در شرايط آزمايشگاهي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

328

مطالعه تطابق ظهوربين زنبورپسيلافاگوس وميزبان آن (پسيل معمولي پسته )درشروع فصل رشدوبررسي محل شفيرگي زنبورهاي زمستانگذران روي درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

329

مطالعه تله هاي چسبي زردرنگ بمنظوركاهش جمعيت پسيل پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

330

مطالعه زمان مناسب و روشهاي مختلف پيوند شاخه و جوانه روي نهالهاي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

331

مطالعه سرمازدگي گلهاي ارقام عمده تجارتي پسته منطقه قزوين وتعيين سطح مقاومت

مستقل

غير خاص

غير مشترک

332

مطالعه سيستم هاي آبياري (سطحي ,تراوا,كوزه اي ,تي تيپ,بابلر قطره اي )اززمان كاشت برروي پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

333

مطالعه صفات مربوط به گلدهي و ميوه دهي دوازده رقم پسته در اقليم فيض آباد (استان خراسان)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

334

مطالعه عارضه زردي برگ درختان پسته در كشتخوان اردكان و ارائه راهكار مناسب

غير مستقل

خاص

مشترک

335

مطالعه فراواني و پراكنش زنبورهاي پارازيتوئيد و هيپرپارازيتوئيد آفت پروانه چوبخوار پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

336

مطالعه كنترل تلفيقي باآفت پسيل معمولي پسته (مرحله اول )

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

337

مطالعه وبررسي روي روشهاي شيميايي ,فيزيكي وبيولوژيكي درسم زدائي (آفلاتوكسين )پسته وطراحي سيستم مداوم فرابري پسته به همين منظور

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

338

مطالعه وضعيت آلودگي پسته درترمينالهاي فرآوري استان سمنان وارزيابي مقاومت پسته استان به قارچ آسپرژيلوس فلاووس وآفلاتوكسين 1B

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

339

معرفي تاثير قارچكش اليت بر روي بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پسته

غير مستقل

غير خاص

مشترک

340

مقايسه اثرات خشك كردن آفتابي و خشك كردن دستگاهي در كاهش آلودگي دانه هاي پسته به اسپور قارچهاي مولد آفلاتوكسين

غير مستقل

خاص

غير مشترک

341

مقايسه ارقام وژنوتيپهاي نروماده پسته ازنظرمقاومت به شوري بااستفاده ازنهالهاي حاصل ازگرده افشاني كنترل شده و كشت بافت

غير مستقل

غير خاص

مشترک

342

مقايسه جمعيت پسيل پسته وخسارت ناشي ازآن روي چندرقم مهم پسته دراستان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

343

مقايسه جمعيت پسيل معمولي پسته روي مهم ترين ارقام بومي و غير بومي پسته در منطقه فيض آباد (خراسان رضوي)

مستقل

غير خاص

غير مشترک

344

مقايسه رشد وخصوصيات رويشي ومرفولوژيك نهالهاي حاصل از ريزازديادي پايه ها وارقام پسته با نهالهاي حاصل ازبذردر شرايط مزرعه

غير مستقل

غير خاص

مشترک

345

مقايسه روشهاي آبياري سطحي بادو دور مختلف در باغات پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

346

مقايسه شاخص هاي رويشي پايه هاي پسته UCB1 و بادامي در شرايط تنش شوري

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک

347

مقايسه صفات رويشي پايه‌هاي پسته UCB-1 و بادامي زرند تحت تنش خشكي

مستقل

غير خاص

غير مشترک

348

مقايسه عملكرد سيتمهاي آبياري قطره اي سطحي و زيرزميني بر روي درختان پسته

مستقل

غير خاص

غير مشترک

349

مقايسه عملكرد سيستم هاي آبياري از سنين 6 تا 10سالگي روي گياه پسته (مرحله دوم )

مستقل

غير خاص

غير مشترک

350

مقايسه مقاومت به شوري دانهال هاي  پايه بادامي زرند و سه ژنوتيپ پسته انتخابي از مناطق شور استان كرمان

مستقل

غير خاص

غير مشترک

351

مقايسه مقاومت نسبي پايه و ارقام پسته به فيتوفترابااستفاده ازنهالهاي حاصل ازگرده افشاني كنترل شده وكشت بافت

غير مستقل

غير خاص

مشترک

352

مميزي علم، فناوري و نوآوري پسته در ايران

غير مستقل

غير خاص

غير مشترک