شرکت رئیس پژوهشکده پسته در جلسه شورای هماهنگی امور فنی و زیر بنایی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته آقای دکتر اسماعیل پور رییس پژوهشکده پسته در جلسه شورای هماهنگی امور فنی و زیر بنایی سازمان جهادکشاورزی استان کرمان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه که با حضور اعضای شورا و دکتر خیراندیش رییس سازمان در محل سالن زعفران سازمان کرمان برگزار گردیدشرکت نمود. در این جلسه ضمن تعیین اعضا شورا، اولویت های اجرایی در زمینه های مختلف کشاورزی شامل افزایش بهره وری منابع ، هوشمند سازی کشاورزی، مدیریت حوادث غیر مترقبه، تکمیل زنجیره ارزش تولید، تهیه مدل های ارائه خدمات نوین به بهره برداران و روش های حمایت از توسعه سرمایه گذاری اقتصادی و علمی در بخش کشاورزی پیشنهاد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.