شركت عضو هيات علمي پژوهشكده پسته در برنامه كشاورزي راديو رفسنجان

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در روز يكشنبه مورخ 21 فروردين 1401 آقاي دكتر بصيرت عضو هيئت علمي پژوهشكده پسته در برنامه كشاورزي راديو رفسنجان شركت نمودند و روي مسائل آفات پسته بخصوص آفات اول فصل پسته ازجمله پروانه چوبخوار و ميوه خوار پسته، سنك­هاي پسته، شپشك هاي پسته، زنجره پسته توضيحاتي را به باغداران ارائه نمودند. در ادامه به سئوالات باغداران در رابطه با مبارزه تلفيقي با آفات پسته را جواب دادند. همچنين  در رابطه با كنترل زنبورهاي مغزخوار پسته و سوسك سرشاخه خوار پسته  كه نياز به مبارزه زراعي دارد مطالبي را ارئه نموند. روي بحث سرمازدگي و ضرورت كنترل آفات نيز مطالبي به اطلاع باغداران محترم رسانده شد.