ریاست موسسه

 

نام ونام خانوادگی: علی اسماعیل پور
مدرک تحصیلی: دکتری باغبانی
گرایش تحصیلی: میوه کاری
دوره ریاست: از سال 1397
پست الکترونیکی : aesmailpour14@gmail.com
تلفن تماس: 034-34225201-2
سوابق علمی : شرح سوابق علمی