نام ونام خانوادگی: خلیل صامت

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس دفع افات نباتی

گرایش تحصیلی: آفات و بیماری‏ها

دوره ریاست : 1341 تا 1354 و1366 تا1367


نام ونام خانوادگی:مرحوم محمد برخورداری یزدی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:

دوره ریاست: : 1354 تا 1359


نام ونام خانوادگی:علی شریفیان

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس

گرایش تحصیلی:

دوره ریاست : 1367 تا 1371


نام ونام خانوادگی:احمد شیبانی

مدرک تحصیلی:دکتری

گرایش تحصیلی:

دوره ریاست : 1372 تا 1375


نام ونام خانوادگی:سید مصطفی ایرانمنش

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
گرایش تحصیلی:

دوره ریاست : 1376


نام ونام خانوادگی:حسین فریور مهین

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
گرایش تحصیلی: آفات و بیماریها

دوره ریاست : 1359 تا 1366 و 1376 تا1381


نام ونام خانوادگی:امان اله جوانشاه

مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: باغبانی

دوره ریاست : 1381 تا 1387


نام ونام خانوادگی:محمد عبدالهی

مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: اقتصاد

دوره ریاست : 1387 تا 1389


نام ونام خانوادگی:امیرحسین محمدی

مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: بیماری شناسی گیاهی

دوره ریاست : 1389 تا1394


نام ونام خانوادگی:امان اله جوانشاه

مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: باغبانی

دوره ریاست : 1394 تا 1397


نام ونام خانوادگی:علي اسماعيل پور

مدرک تحصیلی: دکتری
گرایش تحصیلی: فيزيولوژي گياهي

دوره ریاست : 1397تا 1401