دومین جلسه ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان رفسنجان در سالن کنفرانس پژوهشکده پسته تشکیل گردید.

این جلسه صبح امروز شنبه 25 اسفند ماه 1397 به ریاست آقای دکتر بصیرت معاونت پژوهشکده پسته برگزار گردید.در این جلسه که با مشارکت پژوهشکده پسته و مدیریت جهاد شهرستان رفسنجان تشکیل گردید مسئولین حفظ نباتات و ترویج جهاد و همینطور کارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی شهرستان رفسنجان و کارشناسان پهنه های مختلف شهرستان تشکیل و نسبت به اطلاع رسانی به موقع برای مبارزه با آفات اول فصل درختان پسته برنامه ریزی گردید این جلسه نزدیک به دو ساعت به طول انجامید .