دانش های فنی واگذار شده موسسه تحقیقات پسته کشور

 عنوان فناوری واگذار شده: فرمول تولید کود عالی غنی شده و تصفیه شده

واگذارنده فناوری: موسسه تحقیقات پسته کشور و دانشگاه ولیعصر رفسنجان

گیرنده فناوری : شرکت تولیدی وخدماتی رودان رفسنجان

روش واگذاری: الف: لیسانس                 ب: فروش          ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1385

خلاصه آثار اقتصادی: در کود آلی غنی شده، به کود پوسانده شده، عناصر غذایی به شکل شیمیایی اضافه شده است. این کود کیفیت مناسبی جهت درختان پسته داشته است.

عنوان فناوری واگذار شده : دستگاه چاهک معکوس            

واگذارنده فناوری : موسسه تحقیقات پسته کشور

گیرنده فناوری: شرکت صنعتی پژوهنده پایا فارم گستر پارس

روش واگذاری: الف: لیسانس                ب: فروش          ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1385

خلاصه آثار اقتصادی: چاهک معکوس با غلبه بر وارونگی هوا موجب جلوگیری از خط سرمازدگی شده و باغات را در برابر خطر سرما حفظ می کند.

  عنوان فناوری واگذار شده: تولید ترکیب شیمیایی بر طرف کننده نیاز سرمایی   

واگذارنده فناوری: موسسه تحقیقات پسته کشور

گیرنده فناوری : شرکت تحقیقاتی پژوهشگران علوم زمین

روش واگذاری: الف: لیسانس                 ب: فروش        ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1385

خلاصه آثار اقتصادی: این ترکیب با غلبه بر بازدارنده های رشد گیاهی که در اثر عدم سرمای کافی در فصل زمستان در گیاه باقی مانده اند، موجب رشد و شکوفایی گیاه در فصل بهار می شود.

عنوان فناوری آوری واگذار شده: فرایندی برای تولید کود ماهی غنی شده

واگذارنده فناوری : موسسه تحقیقات پسته کشور

گیرنده فناوری: شرکت مهرگان خزر

روش واگذاری: الف: لیسانس                ب: فروش          ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1385

خلاصه آثار اقتصادی: PH این کود پایین بوده و ماده آلی دارد .عناصر غذایی به شکل شیمیایی به آن اضافه شده که کاربرد مناسبی جهت استفاده در باغات پسته دارد.

عنوان فناوری واگذار شده: دانش فنی تولید کره پسته

واگذارنده فناوری : موسسه تحقیقات پسته کشور

گیرنده فناوری: شرکت کشاورزی نهال پسته رفسنجان

روش واگذاری: الف: لیسانس                 ب: فروش          ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1385

خلاصه آثار اقتصادی: ارزش افزوده کره پسته 120 درصد است. نرخ بازده داخلی 369 درصد و نرخ منفعت به هزینه در نرخ تنزیل 20 درصد برابر 2/1 است بنابراین زمان بازگشت سرمایه یک سال می باشد. قیمت تمام شده یک کیلو محصول برای مصرف کننده از قیمت یک کیلو مغز پسته کمتر می باشد.

 عنوان فناوری واگذار شده: دانش فنی تولید حلوا پسته

واگذارنده فناوری : موسسه تحقیقات پسته کشور

گیرنده فناوری : شرکت کشاورزی نهال پسته رفسنجان

روش واگذاری: الف:لیسانس                 ب: فروش          ج: پیمان مشارکت 

سال واگذاری فن آوری: 1393

خلاصه آثار اقتصادی: ارزش افزوده حلوا پسته 113 درصد است. نرخ بازده داخلی 501 درصد و نرخ منفعت به هزینه در نرخ تنزیل 20 درصد برابر 5/1 است بنابراین زمان بازگشت سرمایه یک سال می باشد. قیمت تمام شده یک کیلو محصول برای مصرف کننده از قیمت یک کیلو مغز پسته کمتر می باشد. در تولید حلوای پسته نیز می توان از پسته های ناخندان (دهن بست) و پسته هایی که قابلیت آجیل خوری ندارند، استفاده کرد.