حوزه ریاست

 

در حوزه ریاست کلیه امور تحقیقاتی و پشتیبانی مربوط به مدیریت موسسه زیر نظر ریاست و معاونین پیگیری می گردد. این حوزه نقش مهمی در ارتباط مدیریت با داخل و خارج از موسسه ایفا می کند.

اسامی همکاران حوزه ریاست موسسه تحقیقات پسته کشور
ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 اکرم اکبری پور کارشناس ارشد کامپیوتر
2
3 صديقه بازماندگان مسئول دبيرخانه