حضور کارشناسان مرکز تحقیقات و ایستگاه پسته اردکان یزد در پژوهشکده پسته

امروز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1398 تعداد چهار نفر از کارشناسان و مسئولین مرکز تحقیقات یزد بهمراه مسئول ایستگاه تحقیقات پسته اردکان جهت بررسی پاره ای موضوعات در پژوهشکده پسته حضور یافتند. این جلسه که با حضور آقای دکتر علی اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته بهمراه معاونین پژوهشی آقای دکتر احمد شاکر اردکانی و معاون پشتیبانی آقای دکتر مهدی بصیرت انجام گرفت نزدیک به 4 ساعت به طول انجامید .در این جلسه کلیه راهکارهای ممکن برای همکاری بیشتر و مثمر ثمرتر این ایستگاه با پژوهشکده و راههای تعامل بیشتر بین پژوهشکده و ایستگاه اردکان مورد بحث ،بررسی و اظهار نظر قرار گرفت.