حضور رئيس پژوهشكده پسته كشور در برنامه تلويزيوني رويش

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده پسته در تاريخ 1401/3/21 آقاي دكتر اسماعيل پور رئيس پژوهشكده پسته با حضور در برنامه تلويزيوني رويش شبكه آموزش سيما در خصوص تاثير تنش هاي سرمايي و گرمايي بر كميت و كيفيت پسته مطالبي ارائه نمودند و به سوالات مجري برنامه پاسخ دادند. در اين برنامه تلويزيوني آقاي دكتر اسماعيل پور مطالبي در خصوص اهميت كشت پسته در ايران، دلايل گسترش كشت پسته، تاثير تغييرات اقليمي بر عملكرد محصول پسته ( كمبود نياز سرمايي، نوسانات دمايي، سرمازدگي بهاره، گرمازدگي، تگرگ و كمبود بارش) ، نقش تغييرات اقليمي بر گسترش پسته در مناطق جديد، توصيه كلي جهت جلوگيري و كاهش خسارت عوامل محيطي خسارت زا در محصول پسته مطالبي بيان نمودند.