برگزاری پیش رویداد استارتاپ دی سرمازدگی در گیاهان توسط پژوهشکده پسته

📣 پیش رویداد استارتاپ دی سرمازدگی در گیاهان
➕تاریخ برگزاری: ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
➕پیش رویداد به صورت مجازی برگزار خواهد شد.
➕با حضور در پیش رویداد علاوه بر کسب اطلاع در مورد رویداد اصلی استارتاپ دی، اطلاعات تخصصی در مورد سرمازدگی در گیاهان طی سخنرانی های مختلف توسط متخصصین در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
➕ این پیش رویداد میتواند زمینه ای برای ایده پردازی در زمینه سرمازدگی در گیاهان برای شما ایجاد نماید.