برگزاری برنامه رادیویی با عنوان بیماری های ریشه ای و نماتدهای پسته در رادیو رفسنجان

برگزاری برنامه رادیویی با عنوان بیماری های ریشه ای و نماتدهای پسته در رادیو رفسنجان
این برنامه رادیویی یک ساعته در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ در ساعت ۱۱:۱۵ با حضور آقای دکتر امیر حسین محمدی برگزار شده که پس از ارائه توضیحاتی مرتبط با پوسیدگی های ریشه و نماتدها و روش های کنترل آنها، به سوالات مطرح شده از سوی شنوندگان برنامه پاسخ داده شد.