برنامه رادیویی در ارتباط با خسارت سیل در باغ های پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ 1401/5/31 آقای دکتر محمدی عضو هیات علمی پژوهشکده پسته با حضور در برنامه رادیویی همراه که از صدای رادیو رفسنجان پخش می شود در رابطه با اقدامات ضروری مرتبط با بیماری های درختان پسته پس از وقوع سیل اخیر مطالبی را ارائه نموده و به پرسش های باغداران در این زمینه پاسخ دادند.