بازدید رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان از پژوهشکده پسته

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ ۳۰ فروردین ماه بازدید آقای دکتر سپهوند رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، دکتر فرحبخش رئیس مراکز رشد استان از مرکز تخصصی رشد پژوهشکده پسته در رفسنجان با حضور دکتر اسماعیل پور رئیس پژوهشکده پسته، دکتر نادی رئیس مرکز رشد پژوهشکده، دکتر جوانشاه، دکتر صداقت و دکتر پاکدامن اعضا کارگروه مرکز رشد تخصصی پسته انجام شد. در این بازدید بر افزایش فعالیت مرکز مذکور جهت جذب ایده و واحد های جدید تاکید و مقرر شد پارک استان حمایت مالی و اعتباری و زیر ساخت لازم جهت استقرار شرکت های مذکور را بیشتر تامین اعتبار نماید.