بازدید از میزان خسارت سرمای بهاره در باغات پسته شهرستان رفسنجان

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پسته در تاریخ 1401/1/14 فرماندار شهرستان رفسنجان و معاونین ایشان، رئیس پژوهشکده پسته، مدیر جهاد کشاورزی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان کرمان و مسئول صندوق بیمه محصولات کشاورزی شهرستان رفسنجان از نحوه و میزان خسارت سرمای بهاره در باغات پسته شهرستان رفسنجان ( باغات مناطق اسماعیل آباد و فردوسیه نوق) بازدید و راهکارهای حمایت از باغداران خسارت دیده و برنامه ریزی جهت کاهش خسارت در سال های آینده را بررسی نمودند.