بازدید از مناطق پسته کاری مروست

بازدید از مناطق پسته کاری مروست دوشنبه مورخ 1401/۲/۲۶ آقایان دکتر بصیرت، هاشمی نسب و حسینی فرد- موتورپمپ های مورد بازدید علیرغم تمهیدات لازم مانند فراهم نمودن آتش و آبیاری برخی قطعات، اوائل فروردین دچار سرمازدگی صد در صدی شده بودند. دما ۷- درجه بوده است.