بازدید از ایستگاه تحقیقات پسته ناصریه پژوهشکده پسته

بازدید آقای دکتر اسماعیل پور رییس پژوهشکده پسته، دکتر تاج آبادی پور رئیس گروه ژنتیک و به نژادی از ایستگاه تحقیقات پسته ناصریه در مورخ ۳۱ خرداد ماه به همراه پیمانکار مربوطه و بازدید از قطعه ده هکتاری باغات پسته، گل محمدی و عناب با سیستم آبیاری قطره ای،