اولین جلسه شورای مسئولین پژوهشکده پسته در سال 1398 تشکیل گردید

این جلسه ساعت 10 سه شنبه 24 اردیبهشت ماه 1398 با ریاست آقای دکتر علی اسماعیل پور برگزار گردید.ریاست پژوهشکده ضمن سلام و خوش آمد گویی به مدعوین به طرح چند نامه رسیده از سازمان وبیان آنها برای در جریان قرار گرفتن مسئولین گروهها شدند.مشارالیه همچنین مطالبی رادر زمینه ایجاد درآمدزایی برای پژوهشکده پرداختند و در این زمینه نظر همکاران را خواستار شدند .اجرای طرحهای خاص و همینطور ایجاد کارهای جنبی در خلال زمینهای پسته پژوهشکده در ایستگاههای شماره 1 و 2 برای کسب درآمد بیشتر و پیشبرد بهتر اهداف پژوهشکده از اهم سخنان ریاست بود که با اظهار نظر همکاران حاضر در شورا همراه بود. این جلسه نزدیک به 90 دقیقه به طول انجامید .