افزایش دمای هوا در فروردین ماه 1400

قابل توجه باغداران محترم پسته:

با توجه به گزارشات هواشناسی مبنی بر افزایش چشمگیر دمای هوا در روز های اخیر (دمای حداکثر ۳۳ درجه)، از طرفی گلدهی برخی ارقام پسته در بعضی از مناطق پسته کاری استان، توصیه های کاربردی پژوهشکده پسته جهت کاهش میزان خسارت گرمازدگی بهاره به شرح زیر اعلام می گردد:
– حفظ علف های هرز و پوشش گیاهی باغ و جلوگیری از هر گونه عملیات خاک ورزی
– در صورت امکان انجام آبیاری باغات
– آب پاشی روی درختان ماده
– محلول پاشی اسیدهای امینه
– استفاده از توری سایبان بصورت کپه ای روی درختان
– در صورت کمبود درختان نر، انجام گرده افشانی مصنوعی

لازم به ذکر است هرگونه محلول پاشی و آ بپاشی صرفا بر روی درختان ماده انجام شود.

پژوهشکده پسته کشور
۶ فروردین ماه ۱۴۰۰